Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Literatura grecka (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Dariusz Piasecki
2Literatura łacińska (wykład)Zbo/1 15 dr Wojciech Kopek
3Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Seminaria
1Seminarium łacińskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
Konwersatoria
1Antyczna teoria literatury i jej recepcja (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
Ćwiczenia
1Stylistyka łacińska (ćwiczenia)Z/3 30 dr Wojciech Kopek
2Latinitas ecclesiastica - teksty liturgiczne (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr hab. Tadeusz Gacia, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 273) Z/1 30 mgr Małgorzata Osękowska
2Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 208) Z/1 30 mgr Magdalena Szulga
Ćwiczenia
1Analiza i interpretacja tekstów greckich (ćwiczenia)Z/4 30 mgr Artur Turowski
2Analiza i interpretacja tekstów łacińskich (ćwiczenia)Z/4 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Lektura tekstów greckich (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr Dariusz Piasecki
2Lektura łacińskich tekstów patrystycznych (ćwiczenia)Z/4 30 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Konwersatoria obowiązkowe
1Metodologie językoznawstwa (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze