Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Językoznawstwo ogólne (wykład)E/3 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Metodologia badań nad językiem (wykład)Z/1 15 dr Mariusz Koper
3Metodologia badań literackich (wykład)Z/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
4Antropologia kultury (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
5Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Teoria literatury (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Monika Kulesza
Zajęcia do wyboru
1"Prywatne" i "historyczne" w poezji polskiej XX i XXI wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
2Sztuki wizualne w kulturze (perspektywa krytycznoliteracka) (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
3Z problemów teorii interpretacji (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
4Etyka i polityka w literaturze epok wczesnonowożytnych (wykład)Z/1 15 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
5Portrety pisarzy żydowskich (wykład)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
6Teatr w myśli współczesnej (wykład)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
7Wiedza o komunikacji. Wybrane zagadnienia (wykład)Z/1 15 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Z/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Dydaktyka języka polskiego w szkole średniej (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
3Praktyki śródroczne w szkole średniej (praktyki)Zbo/1 10 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
4Kluczowe kompetencje nauczyciela (konwersatorium)Z/2 15 dr Lucyna Krzysiak
5Wybrane problemy edukacyjne młodzieży (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Magier
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
2Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
3Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
5Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Zbo/1 35 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Teoria kultury (wykład)Z/1 15 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
2Teoria i historia filmu (wykład)Z/1 15 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr Mariusz Lach
4Estetyka kulturowa (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
5Kultura popularna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
6Instytucje kultury (praktyki)Zbo/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze