Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
2Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej (wykład)E/2 15 dr Anna Szudra-Barszcz
3Pedeutologia (wykład)E/4 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
4Statystyka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Marek Jeziorański
5Statystyka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
6Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
7Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
8Pedagogika ogólna (wykład)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
9Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz, prof. KUL
Seminaria magisterskie
1Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wiesław Partyka, prof. KUL
3Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
4Pedagogika resocjalizacyjna (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
5Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
6Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
7Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
8Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Alina Rynio
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Przedmioty specjalnościowe
1Metodyka wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Dawid Turkiewicz
2Pedagogika szkolna teoretycznie i praktycznie zorientowana (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
Specjalność 3: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Przedmioty specjalnościowe
1Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym (konwersatorium)Z/2 15 dr Magdalena Parzyszek
2Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną w pedagogice (wykład)E/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty specjalnościowe
1Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/1 15 dr Lidia Pietruszka
2Praca z rodziną zastępczą (ćwiczenia)Z/1 15 dr Lidia Pietruszka
3Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
1Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (wykład)Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
2Podstawy języka migowego (warsztaty)Z/2 30 dr Aleksandra Borowicz
3Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
4Wolontariat wobec potrzeb społecznych (wykład)Z/2 30 dr Katarzyna Braun
5Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (wykład)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze