Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)E/4 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
3Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej (wykład)E/2 15 Ks. dr Marcin Ferdynus
4Pedeutologia (wykład)E/4 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
5Statystyka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
6Statystyka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
7Statystyka (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
8Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Alina Rynio
9Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Alina Rynio
10Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Alina Rynio
11Pedagogika ogólna (wykład)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Szkolenia obligatoryjne
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska
Przedmioty do wyboru
Fakultety w j. polskim
1Interpretacja tekstu naukowego z zakresu pedagogiki (fakultet) (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Piotr Magier
2Pedagogiczne implikacje przygodności osoby (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
3Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 30 Zawieszone
4Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
5Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Borowicz
6Wolontariat wobec potrzeb społecznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Braun
7Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
8Wybrane zagadnienia z biografistyki pedagogicznej (wykład)Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
9Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (wykład)Z/2 30 dr hab. Alina Rynio
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Przedmioty specjalnościowe
1Pedagogika szkolna teoretycznie i praktycznie zorientowana (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Metodyka wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Justyna Mazurek
Specjalność 3: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Przedmioty specjalnościowe
1Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną w pedagogice (wykład)E/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
2Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym (konwersatorium)Z/2 15 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność 4: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty specjalnościowe
1Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (wykład)E/2 20 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
2Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/1 15 dr Malwina Socha
3Praca z rodziną zastępczą (ćwiczenia)Z/1 10 mgr Aneta Gąbka
Seminaria magisterskie
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
5Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
6Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
7Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
8Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Piotr Magier
9Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Alina Rynio

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze