Wydział Teologii
Teologiczne Studium Licencjackie
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Duszpasterstwo rodzin
Wykłady
1Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)Zbo/0 60 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
2Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
3Katecheza dorosłych (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
4Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
5Biologiczno-medyczne podstawy rozpoznawania płodności (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
6Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
Duszpasterstwo rodzin
Ćwiczenia
1Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (ćwiczenia)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
2Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (ćwiczenia)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
Duszpasterstwo rodzin
Konwersatoria
1Troska o rodziny w sytuacjach trudnych i nieprawidłowych (konwersatorium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
2Poradnictwo małżeńsko-rodzinne (konwersatorium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
Duszpasterstwo rodzin
Seminaria
1Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
2Społeczny wymiar duszpastertwa rodzin (seminarium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
Ekumenizm
Wykłady
1Metodyzm: zagadnienia wybrane (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
2Historia ruchu ekumenicznego (wykład)Z/0 45 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
3Dziedzictwo cyrylometodiańskie (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
4Prawosławna tradycja teologiczna (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
5Teologia protestancka od XVI do XVIII wieku (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
6Eklezjologia chrześcijaństwa wschodniego (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
7Antropologia chrześcijaństwa wschodniego (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
8Dialogi ekumeniczne (wykład)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Ekumenizm
Konwersatoria
1Ekumenizm duchowy (konwersatorium)Z/0 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
2Ekumeniczny komentarz do "Credo" (konwersatorium)Z/0 15 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
3Ruch ekumeniczny wobec współczesnych problemów etycznych (konwersatorium)Z/0 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
Ekumenizm
Seminaria
1Teologia poreformacyjna (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
2Teologia prawosławna (seminarium)Zbo/0 15 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
Historia Kościoła i patrologia
Wykłady
1Dzieje teologii (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Roland Prejs
2Elementy nauk pomocniczych historii XIX i XX w. (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Roland Prejs
3Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
4Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
5Kościół w świecie późnego antyku (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
6Kulturotwórcza rola zakonów (wykład)Zbo/0 15 prof. dr hab. Roland Prejs
7Nauki pomocnicze historii Kościoła (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
8Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
9Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
10Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (wykład)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
11Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
12Kaznodziejstwo u Ojców Kościoła (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
13Historiografia kościelna (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
14Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)Zbo/0 15 prof. dr hab. Roland Prejs
Historia Kościoła i patrologia
Konwersatoria
1Greka patrystyczna (konwersatorium)Zbo/0 90 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
2Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
3Patrystyka fundamentalna - I-III w. (konwersatorium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
4Patrystyka fundamentalna - IV-V w. (konwersatorium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
Historia Kościoła i patrologia
Seminarium
1Nauki pomocnicze i metodologia historii Kościoła (seminarium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
Historia Kościoła i patrologia
Egzaminy obowiązkowe
1Historia Kościoła: nowożytność, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
2Historia Kościoła: starożytność, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Piotr Szczur
3Historia Kościoła: średniowiecze, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
4Historia Kościoła: wiek XIX i XX, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
5Patrologia, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Katechetyka
Wykłady
1Historia katechezy cz. II (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
2Interdyscyplinarność w katechetyce (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
3Katecheza dorosłych (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
4Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
5Metodyka katechezy (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
6Pedagogika religii (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
7Psychologia katechezy dzieci (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
8Biblia w katechezie (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
Katechetyka
Seminarium (jedno do wyboru)
1Katechetyka fundamentalna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
2Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
3Katechetyka szczegółowa (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Liturgika i homiletyka
Wykłady obowiązkowe
1Duchowość liturgiczna (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL
2Dzieje liturgii w Polsce - okres potrydencki (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
3Hermeneutyka liturgiczna (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
4Liturgika pastoralna (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
5Muzyka w liturgii (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
6Przestrzeń i sztuka w liturgii (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
7Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i sakramenty chorych (wykład)E/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
8Struktury przepowiadania (konwersatorium)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
9Teologia ewangelizacji (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
10Historia kaznodziejstwa (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
11Teoria komunikacji (ćwiczenia)Zbo/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
Liturgika i homiletyka
Seminarium u promotora
1Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL
2Homiletyka (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
Teologia dogmatyczna
Wykłady
1Antropologia chrześcijańska (wykład)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
2Pneumatologia i eklezjologia (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
3Bóg w historii (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk
4Chrystologia i soteriologia posoborowa (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
5Protologia współczesna (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
6Mariologia w kontekście (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
Teologia dogmatyczna
Seminarium
1Teologia dogmatyczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
Teologia duchowości
Wykłady
1Metodologia teologii duchowości (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
2Duchowość Ojców Kościoła (wykład)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
3Hermeneutyka tekstów teologiczno-duchowych (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Jan Miczyński
4Historia duchowości: nowożytność i czasy współczesne (wykład)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
5Formacja duchowa wspólnotowa (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
6Biblijno-liturgiczne podstawy duchowości katolickiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
7Teologia życia konsekrowanego (wykład)Zbo/0 30 prof. dr hab. Teresa Paszkowska
8Teologia powołania (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Teresa Paszkowska
9Formacja do życia braterskiego (wykład)Zbo/0 15 prof. dr hab. Teresa Paszkowska
10Duchowość nowej ewangelizacji, cz. I (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Jan Miczyński
11Duchowość mężczyzny i kobiety (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
12Duchowość maryjna (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Teologia duchowości
Seminarium (jedno do wyboru)
1Historia duchowości katolickiej (seminarium)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
2Teologia życia duchowego (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
Teologia fundamentalna
Wykłady
1Apologetyka a teologia fundamentalna Cz. 2 (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
2Chrystologia współczesna (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
3Filozofia religii. Cz. 2 (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
4Koncepcje misji i misjologii (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
5Eklezjologia współczesna (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
6Chrześcijaństwo a religie niechrześcijańskie (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
7Tanatologia ludowa (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
8Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
9Zarys religioznawstwa. Cz.1 (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
10Zarys teologii religii. Cz. 1 (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
11Wiarygodność Kościoła według Jana Pawła II (wykład)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
Teologia fundamentalna
Seminarium (jedno do wyboru)
1Chrystologia fundamentalna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
2Teologia religii (seminarium)Zbo/0 15 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
Teologia moralna
Wykłady
1Anglikańska teologia moralna, cz. 1 (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
2Antropologia moralna (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
3Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Nowy Testament (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
4Bioetyka ogólna - wybrane zagadnienia (wykład)Zbo/0 45 Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
5Historia teologii moralnej (II) (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
6Metodologia teologii moralnej (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
7Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (I) (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr Krzysztof Smykowski
8Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Zbo/0 15 Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
9Sakramentologia moralna (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr Krzysztof Smykowski
Teologia moralna
Seminarium (jedno do wyboru)
1Antropologia moralna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
2Historia teologii moralnej (seminarium)Zbo/0 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Teologia praktyczna
Wykłady
1Kościół w świecie współczesnym. Apostolat społeczny (wykład)Zbo/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
2Duszpasterstwo nadzwyczajne (wykład)Z/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
3Organizacja duszpasterstwa ponadparafialnego (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
4Funkcja charytatywna Kościoła. Historia działalności charytatywnej (wykład)Zbo/0 30 Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
5Socjografia religii (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
6Transformacja ustrojowa. Przemiany społeczno-kulturowe w podstawowych dziedzinach życia (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
7Podmiot duszpasterstwa. Hierarchia jako podmiot duszpasterstwa (wykład)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
8Formy duszpasterstwa społeczno-charytatywnego. Duszpasterstwo społeczne (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Teologia praktyczna
Konwersatoria
1Organizacja duszpasterstwa (konwersatorium)Z/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
2Problematyka parafii (konwersatorium)Z/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
Teologia praktyczna
Seminarium
1Teologia pastoralna ogólna (seminarium)Zbo/0 15 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia ogólne
1Etyka badań naukowych (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL
Duszpasterstwo rodzin
Wykłady
1Struktury i zadania duszpasterstwa rodzin (wykład)E/0 60 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
2Psychologia życia małżeńskiego i rodzinnego (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
3Socjologia rodziny (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
4Biologiczno-medyczne podstawy rozpoznawania płodności (wykład)Z/0 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
5Duszpasterstwo ruchów i wspólnot rodzin (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
6Portale społecznościowe a przekaz wiary (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
Duszpasterstwo rodzin
Seminaria
1Duszpasterstwo rodzin (seminarium)Z/0 15 Ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL
2Społeczny wymiar duszpastertwa rodzin (seminarium)Z/0 15 Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL
Ekumenizm
Wykłady
1Katolickie Kościoły Wschodnie (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
2Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie cz. I (wykład)Z/0 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
3Dziedzictwo cyrylometodiańskie (wykład)Z/0 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
4Prawosławna tradycja teologiczna (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
5Teologia protestancka od XVI do XVIII wieku (wykład)E/0 30 dr hab. Piotr Kopiec, prof. KUL
6Eklezjologia chrześcijaństwa wschodniego (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
7Antropologia chrześcijaństwa wschodniego (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
8Zasada "hierarchii prawd" w dialogu ekumenicznym (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Pawłowski, prof. KUL
9Dialogi ekumeniczne (wykład)E/0 15 Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Ekumenizm
Seminaria
1Teologia poreformacyjna (seminarium)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
2Teologia prawosławna (seminarium)Z/0 15 prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
Historia Kościoła i patrologia
Wykłady
1Dzieje teologii (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Roland Prejs
2Elementy nauk pomocniczych historii XIX i XX w. (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Roland Prejs
3Heterodoksyjne tło teologii patrystycznej (wykład)E/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
4Kościół w cywilizacji średniowiecznej Europy (wykład)E/0 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
5Kościół w świecie późnego antyku (wykład)E/0 15 Ks. dr hab. Piotr Szczur
6Kulturotwórcza rola zakonów (wykład)E/0 15 prof. dr hab. Roland Prejs
7Nauki pomocnicze historii Kościoła (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
8Społeczno-polityczny i kulturowy kontekst funkcjonowania Kościoła w XIX i XX w. (wykład)E/0 15 Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
9Wybrane zagadnienia z dziejów Kościoła w dobie potrydenckiej (wykład)E/0 15 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
10Dogmatyczno-moralne aspekty nauczania Ojców Kościoła (wykład)E/0 15 Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
11Recepcja literatury klasycznej w pismach Ojców Kościoła (wykład)E/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
12Z dziejów kształcenia duchowieństwa w Kościele katolickim (wykład)Z/0 15 prof. dr hab. Roland Prejs
Historia Kościoła i patrologia
Konwersatoria
1Greka patrystyczna (konwersatorium)Z/0 90 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
2Metodologia badań patrystycznych (konwersatorium)E/0 15 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
3Patrystyka fundamentalna - I-III w. (konwersatorium)Z/0 15 Ks. dr hab. Marcin Wysocki, prof. KUL
4Patrystyka fundamentalna - IV-V w. (konwersatorium)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Jerzy Pałucki
Historia Kościoła i patrologia
Seminarium
1Nauki pomocnicze i metodologia historii Kościoła (seminarium)Z/0 15 Ks. dr hab. Tomasz Moskal, prof. KUL
Historia Kościoła i patrologia
Egzaminy obowiązkowe
1Historia Kościoła: nowożytność, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Jarosław Marczewski
2Historia Kościoła: starożytność, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Piotr Szczur
3Historia Kościoła: średniowiecze, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
4Historia Kościoła: wiek XIX i XX, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
5Patrologia, cz. 1 (egzamin)E/0 0 Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Katechetyka
Wykłady
1Formacja katechetów (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
2Katecheza maryjna w Polsce w XX wieku (wykład)E/0 15 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
3Katecheza młodzieży (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
4Moralny wymiar katechezy (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
5Organizacja katechezy (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Piotr Goliszek
6Teologia znaków i symboli (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Helena Słotwińska
Katechetyka
Ćwiczenia
1Katecheza młodzieży (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
Katechetyka
Seminarium (jedno do wyboru)
1Katechetyka fundamentalna (seminarium)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
2Katechetyka psychologiczno-pedagogiczna (seminarium)Z/0 30 Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL
3Katechetyka szczegółowa (seminarium)Z/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL
Liturgika i homiletyka
Wykłady obowiązkowe
1Duch Świety w liturgii (wykład)Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
2Eklezjologia liturgiczna i prawo liturgiczne (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
3Kult Bogarodzicy i maryjny w kulturze polskiej (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
4Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej i sakramenty chorych (wykład)E/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
5Teologia Liturgii Godzin (wykład)Z/0 30 Ks. dr Andrzej Megger
6Źródła liturgiczne (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL
7Metody nowej ewangelizacji (konwersatorium)Z/0 30 Ks. dr Zbigniew Głowacki
8Kreatywne pisanie (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
9Teoria komunikacji (ćwiczenia)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
10Historia kaznodziejstwa (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Piotr Kulbacki, prof. KUL
11Przepowiadanie w mediach (wykład)Z/0 30 Ks. dr Michał Klementowicz
Liturgika i homiletyka
Seminarium u promotora
1Duchowość liturgiczna (seminarium)Zbo/0 30 Ks. dr hab. Bogusław Migut, prof. KUL
2Homiletyka (seminarium)Zbo/0 15 Ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
Teologia dogmatyczna
Wykłady
1Antropologia chrześcijańska (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
2Pneumatologia i eklezjologia (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
3Bóg w historii (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Mirosław Kowalczyk
4Chrystologia i soteriologia posoborowa (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Janusz Lekan, prof. KUL
5Protologia współczesna (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
6Mariologia w kontekście (wykład)E/0 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL
Teologia dogmatyczna
Seminarium
1Teologia dogmatyczna (seminarium)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Krzysztof Góźdź
Teologia duchowości
Wykłady
1Złoty okres mistyki hiszpańskiej (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
2Trynitarny wymiar życia duchowego (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jan Miczyński
3Duchowość laikatu (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Jan Miczyński
4Duchowość Ojców Kościoła (wykład)Z/0 15 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
5Hermeneutyka tekstów teologiczno-duchowych (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Jan Miczyński
6Historia duchowości: nowożytność i czasy współczesne (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
7Pobożność katolicka (wykład)E/0 15 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
8Antropologiczne podstawy duchowości (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Jan Miczyński
9Teologia życia konsekrowanego (wykład)E/0 30 prof. dr hab. Teresa Paszkowska
10Teologia medytacji i kontemplacji (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Teresa Paszkowska
11Teologia poświęcenia (wykład)Z/0 30 prof. dr hab. Teresa Paszkowska
12Formacja do życia braterskiego (wykład)Z/0 15 prof. dr hab. Teresa Paszkowska
13Duchowość nowej ewangelizacji, cz. I (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Jan Miczyński
14Duchowość a cielesność (wykład)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Teologia duchowości
Seminarium (jedno do wyboru)
1Historia duchowości katolickiej (seminarium)Z/0 30 Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
2Teologia życia duchowego (seminarium)Z/0 30 Ks. dr hab. Adam Rybicki, prof. KUL
Teologia fundamentalna
Wykłady
1Apologetyka a teologia fundamentalna Cz. 2 (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
2Chrystologia współczesna (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
3Eklezjologia fundamentalna. Cz. I (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
4Koncepcje misji i misjologii (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
5Eklezjologia współczesna (wykład)E/0 15 Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
6Chrześcijaństwo a religie niechrześcijańskie (wykład)E/0 15 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
7Tanatologia ludowa (wykład)E/0 15 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
8Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (wykład)E/0 15 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
9Wiarygodność Kościoła według Jana Pawła II (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Krzysztof Kaucha, prof. KUL
10Wiarygodność Kościoła w teologii latynoamerykańskiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
11Internet i cybrekultura a misja Kościoła (wykład)Z/0 15 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
12Teologia Objawienia i Tradycji. Cz. 1 (wykład)E/0 30 Ks. dr Paweł Borto
Teologia fundamentalna
Seminarium (jedno do wyboru)
1Chrystologia fundamentalna (seminarium)Z/0 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
2Teologia religii (seminarium)Z/0 15 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
Teologia moralna
Wykłady
1Anglikańska teologia moralna, cz. 1 (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL
2Antropologia moralna (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
3Bioetyka ogólna - wybrane zagadnienia (wykład)E/0 45 Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
4Historia teologii moralnej (II) (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
5Moralność życia społecznego - wybrane zagadnienia (I) (wykład)E/0 30 Ks. dr Krzysztof Smykowski
6Problematyka moralna zdrowia i choroby (wykład)Z/0 15 Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL
7Sakramentologia moralna (wykład)Z/0 30 Ks. dr Krzysztof Smykowski
8Wzory osobowe w moralności chrześcijańskiej (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
Teologia moralna
Seminarium (jedno do wyboru)
1Antropologia moralna (seminarium)Z/0 30 Ks. dr hab. Marian Pokrywka, prof. KUL
2Historia teologii moralnej (seminarium)Z/0 30 prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Teologia praktyczna
Wykłady
1Kościół w świecie współczesnym. Apostolat społeczny (wykład)E/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
2Organizacja duszpasterstwa ponadparafialnego (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Dariusz Lipiec, prof. KUL
3Funkcja charytatywna Kościoła. Historia działalności charytatywnej (wykład)E/0 30 Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
4Socjologia parafii (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
5Podmiot duszpasterstwa. Hierarchia jako podmiot duszpasterstwa (wykład)E/0 30 Ks. dr hab. Kazimierz Święs, prof. KUL
6Teologia kultury (wykład)Z/0 30 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL
7Zrzeszenia religijne a odnowa Kościoła (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
8Portale społecznościowe a przekaz wiary (wykład)Z/0 30 Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
Teologia praktyczna
Seminarium
1Teologia pastoralna ogólna (seminarium)Z/0 15 dr hab. Marek Fiałkowski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze