Wydział Nauk Humanistycznych
Turystyka kulturowa (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2021/2022


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
2Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
3Dzieje kultury Europy Zachodniej (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
4Modele zarządzania i organizacji turystyki (wykład)Z/2 15 dr Marcin Gapski
5Koncepcje marketingu usług turystycznych (wykład)Z/2 15 dr Marcin Gapski
Ćwiczenia
1Dzieje kultury Europy Zachodniej (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Ewa Ziółek
2Zintegrowane planowanie rozwoju turystyki (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marcin Gapski
3Produkt i odbiorca na rynku usług turystycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marcin Gapski
Konwersatoria
1Vademecum badań historyczno-krajoznawczych (konwersatorium)Z/3 30 dr Ewa Rzeczkowska
2Język angielski w turystyce (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Piotr Plisiecki
3Język niemiecki w turystyce (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium (seminarium)Zbo/5 30 prof. dr hab. Rafał Wnuk
2Seminarium (seminarium)Zbo/5 30 dr Ewa Rzeczkowska
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 Brak obsady

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Dzieje kultury Europy Południowej (wykład)E/2 15 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
2Modele zarządzania i organizacji turystyki (wykład)Z/2 15 dr Marcin Gapski
3Koncepcje marketingu usług turystycznych (wykład)Z/2 15 dr Marcin Gapski
Ćwiczenia
1Dzieje kultury Europy Południowej (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Piotr Plisiecki
2Fotografia w turystyce kulturowej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
3Podstawy ekonomiki i rozliczeń przedsiębiorstwa turystycznego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Gapski
4Produkt i odbiorca na rynku usług turystycznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Gapski
Konwersatoria
1Vademecum badań historyczno-krajoznawczych (konwersatorium)Z/3 30 dr Ewa Rzeczkowska
2Uzyskiwanie i przetwarzanie danych na potrzeby turystyki kulturowej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
3Historia dziedzictwa kulturowego Europy i Afryki (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
4Język angielski w turystyce (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Piotr Plisiecki
5Język niemiecki w turystyce (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium (seminarium)Zbo/3 30 prof. dr hab. Rafał Wnuk
2Seminarium (seminarium)Zbo/3 30 dr Ewa Rzeczkowska
Objazd naukowo-warsztatowy
1Objazd naukowo-warsztatowy (zajęcia terenowe)Zbo/1 24 Brak obsady

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Dzieje kultury rosyjskiej (wykład)E/2 15 dr hab. Irena Wodzianowska
2Strategie rynkowe w turystyce (wykład)Z/2 30 dr Marcin Gapski
Ćwiczenia
1Dzieje kultury rosyjskiej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Irena Wodzianowska
2Dystrybucja i promocja usług turystycznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marcin Gapski
Konwersatoria
1Elementy kultury symbolicznej Europy i świata (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Jan Ptak
2Historia dziedzictwa kulturowego Azji i Australii z Oceanią (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
3Język angielski w turystyce (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Piotr Plisiecki
4Język niemiecki w turystyce (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
2Seminarium (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
Praktyki
1Praktyka zawodowa (80 godzin) (praktyki)Z/4 80 dr Marcin Gapski

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady
1Dzieje kultury Europy Środkowo – Wschodniej (wykład)E/2 15 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
Ćwiczenia
1Dzieje kultury Europy Środkowo – Wschodniej (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
2Dystrybucja i promocja usług turystycznych (ćwiczenia)Z/3 30 dr Marcin Gapski
Konwersatoria
1Historia dziedzictwa kulturowego Ameryki Północnej i Południowej (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Jacek Gołębiowski, prof. KUL
2Prawo i ubezpieczenia w turystyce (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
3Język angielski w turystyce (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Piotr Plisiecki
4Język niemiecki w turystyce (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
2Seminarium (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze