Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2022/2023


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Statystyka i demografia historyczna (wykład)E/3 15 dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Konwersatoria i laboratoria
1Statystyka i demografia historyczna (laboratorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL
2Statystyka i demografia historyczna (laboratorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL
3Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce Piastów i Jagiellonów (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
Seminaria
1Seminarium z historii najnowszej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Rafał Wnuk
2Seminarium z historii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
3Seminarium z historii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
4Seminarium z historii XIX w. (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Ziółek
5Seminarium z nauk pomocniczych historii (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL
Wykłady monograficzne
1Główne linie rozwoju wojskowości polskiej i powszechnej w ciągu dziejów (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Jan Ptak
2Wybrane zagadnienia historii społecznej (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
3Dzieje Lubelszczyzny i Kresów od XVI do XVIII wieku (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
4Lubelszczyzna w średniowieczu (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Jan Ptak
5Jak wychować dziecko? Rodzicielstwo i edukacja w okresie nowożytnym (wykład)Z/1 15 dr hab. Joanna Szady
6Kobiety i polityka: Jagiellonki polskie w XV stuleciu (wykład)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
7Russia 1801-1917: Between Reforms and Revolution (wykład)Z/1 15 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
8Szlachta Prus Królewskich - heraldyka, majątek, urzędy (wykład)Z/1 15 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
9Świat średniowiecznych legend i eposów (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
10O wolność naszą i waszą. Polacy w walce o niepodległość i ruchach wolnościowych XIX-wiecznej Europy (wykład)Z/1 15 dr hab. Ewa Ziółek
11Polskie Państwo Podziemne (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Rafał Wnuk
12U źródeł wojskowości Polski wczesnośredniowiecznej (wykład)Z/1 15 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
13Wojsko Księstwa Warszawskiego (wykład)Z/1 15 dr hab. Ewa Ziółek
14Wojskowość polska i powszechna w dobie renesansu (wykład)Z/1 15 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Edukacja historyczna w przestrzeni publicznej (konwersatorium)Z/1 15 dr Ewa Rzeczkowska
2Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
3Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
4Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Justyna Iskra
5Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 mgr Patrycja Wośko
6Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Patrycja Leśniak-Walczuk
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II st.
1Metodyka opracowania współczesnej dokumentacji aktowej (zajęcia praktyczne w archiwum) (warsztaty)Z/3 30 dr Robert Derewenda
2Współczesna kancelaria, registratura i archiwum bieżące (wykład)E/2 15 dr Robert Derewenda
3Digitalizacja zasobów archiwalnych (warsztaty)Z/3 30 dr Robert Derewenda
4Konserwacja i reprografia archiwaliów (wykład)Z/1 15 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st.
1Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
2Rozwój form kancelaryjnych w okresie przedrozbiorowym (konwersatorium)Z/3 30 dr Natalia Turkiewicz
3Wstęp do archiwistyki i archiwoznawstwa (wykład)Z/1 30 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Anna Daszczuk

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia historiografii (wykład)E/4 15 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
Konwersatoria
1Historia historiografii (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
2Historia Lubelszczyzny i Kresów w epoce sarmackiej i okresie rozbiorów (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
Seminaria
1Seminarium z historii najnowszej (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Rafał Wnuk
2Seminarium z historii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
3Seminarium z historii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
4Seminarium z historii XIX w. (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Ziółek
5Seminarium z nauk pomocniczych historii (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Rachwał, prof. KUL
Wykłady monograficzne
1Kościół łaciński na ziemiach zabranych w XIX wieku (wykład)Z/1 15 dr hab. Irena Wodzianowska
2Zróżnicowanie religijne Lubelszczyzny i Kresów w epoce nowożytnej (wykład)Z/1 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
3Główne linie rozwoju wojskowości polskiej i powszechnej w ciągu dziejów (wykład)Z/2 15 dr hab. Jan Ptak
4Wybrane zagadnienia historii społecznej (wykład)Z/2 15 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
5Hitlerowski "system wychowawczy" na przykładzie obozów koncentracyjnych (wykład)Z/1 15 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
6Kobiety i polityka: Jagiellonki polskie w XVI stuleciu (wykład)Z/1 15 dr hab. Agnieszka Januszek-Sieradzka
7Młodzież w realiach państwa komunistycznego (wykład)Z/1 15 dr Ewa Rzeczkowska
8Stalin we współczesnej historiografii (wykład)Z/1 15 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
9"Trzeba się uzbroić w bezstronność w ocenie tak jej zalet, jak i wad". O kobiecie polskiej epoki zaborów (wykład)Z/1 15 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
10Droga Hitlera do władzy (wykład)Z/1 15 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
11Partyzantka i konspiracja w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu (wykład)Z/1 15 dr Ewa Rzeczkowska
12Pola bitew na przestrzeni dziejów (wykład)Z/1 15 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
13Religion and War in Europe in the Middle Ages (wykład)Z/1 15 dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
14Wojna o informacje 1939-90 (wykład)Z/1 15 dr Ewa Rzeczkowska
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka nauczania historii (spec. nauczycielska) (wykład)Z/2 15 dr hab. Joanna Szady
2Dydaktyka nauczania historii (spec. nauczycielska) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
3Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 mgr Edyta Michałek
4Psychologia społeczna i komunikacji (wykład)E/1 15 dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL
5Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy (warsztaty - Grupa: 3) E/1 30 dr Martyna Strembska
6Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Patrycja Wośko
7Praktyki psychologiczno-pedagogiczne (praktyki - Grupa: 2) Zbo/1 30 dr Anna Szudra-Barszcz
8Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 1) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
9Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 2) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
10Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 3) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
11Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 4) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
12Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 5) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
13Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (warsztaty - Grupa: 6) Zbo/0 8 dr Beata Chilimoniuk
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II st.
1Metodyka opracowania dokumentacji nieaktowej (zajęcia praktyczne w archiwum) (warsztaty)Z/3 30 dr Natalia Turkiewicz
2Struktura archiwów w Polsce. Zasób, organizacja i udostępnianie (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
3Archiwa i archiwistyka w Unii Europejskiej (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
4System bazodanowy ZOSIA i archiwa w internecie (laboratorium)Z/3 30 dr Robert Derewenda
5Objazd naukowy (zajęcia terenowe)Zbo/2 12 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I st.
1Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne (wykład)Z/2 15 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
2Historia ustroju i kancelarii spec. archiwalna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
3Rozwój form kancelaryjnych w Polsce XIX i XX w. (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku obcym
1American Short Story (konwersatorium)Z/2 30 dr Dominika Bugno-Narecka
2Ethnomusicology and Film (konwersatorium)Z/2 30 dr Christopher Ballengee
3Filosofia dell'amore - dall'antichità ai tempi moderni (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
4Grundbegriffe der Pädagogik (konwersatorium)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
5Happiness and the good life (konwersatorium)Z/2 30 dr Marcin Iwanicki
6Human corporeity and sexuality: anthropological controversies (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
7Introduction to Biblical Coptic Language (konwersatorium)Z/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
8Introduction to critical thinking (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
9Introduction to the History and Culture of Ancient Mesopotamia with the Basics of the Akkadian Language (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
10Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Arthur Mc Vey
11Literary and theatrical culture of Belarus (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Beata Siwek, prof. KUL
12Philosophy of emotions (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Dutkowska
13Poland: its history and culture (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
14Spanish Language and Culture for Beginners (A1) (konwersatorium)Z/2 30 mgr Karolina Sieńko-Flis
15The Middle East in the 20th and 21st Century (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Maciej Münnich, prof. KUL
16Польский юридический язык. Основной курс. (konwersatorium)Z/2 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
17Україна в ХХ та ХХІ столітті: у пошуках незалежності та національної ідентичності (konwersatorium)Z/2 30 dr Albert Nowacki

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki (wykład)E/4 15 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
2Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Maciej Hułas
3Herby miast Lubelszczyzny i Kresów (wykład)Z/1 15 dr hab. Tomasz Panfil
4Koniec kresów - przebudowa społeczna i etniczna Europy Środkowo-Wschodniej przez Hitlera i Stalina 1930-1953 (wykład)Z/1 15 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Metodologia historii i nurty współczesnej humanistyki (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
2Historia Lubelszczyzny i Kresów w XX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr Ewa Rzeczkowska
Seminaria
1Seminarium z historii najnowszej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
2Seminarium z historii nowożytnej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
3Seminarium z historii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
4Seminarium z historii XIX w. (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
Wykłady monograficzne
1Narodziny, rozkwit i upadek mocarstw na przestrzeni wieków (wykład)Zbo/2 15 dr hab. Ewa Ziółek
2Wybrane zagadnienia źródłoznawcze i metodologiczne historii religii (wykład)Zbo/2 15 prof. dr hab. Leszek Wojciechowski
3Globalizm w polityce międzynarodowej Cesarstwa Bizantyjskiego (wykład)Z/1 15 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
4Polityka kolonialna mocarstw w XIX wieku (wykład)Z/1 15 dr hab. Ewa Ziółek
5Polska i jej sąsiedzi w okresie monarchii piastowskiej (wykład)Z/1 15 dr hab. Jan Ptak
6Polski Panteon. Wielcy Polacy w dziejach (wykład)Z/1 15 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
7Władza w oświeceniowej Europie (wykład)Z/1 15 dr hab. Arkadiusz Stasiak, prof. KUL
8Chrześcijaństwo w Europie w XX wieku (wykład)Z/1 15 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
9Chrześcijaństwo w starożytności i wczesnym średniowieczu (wykład)Z/1 15 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
10Między trwaniem a zmianą. Kościół katolicki w Polsce w średniowieczu i epoce nowożytnej (wykład)Z/1 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
11Prehistoria religii (wykład)Z/1 15 dr hab. Piotr Plisiecki
12Przemoc religijna w średniowiecznej Europie (wykład)Z/1 15 dr hab. Paweł Kras, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka nauczania historii (spec. nauczycielska) (wykład)E/3 15 dr hab. Joanna Szady
2Dydaktyka nauczania historii (spec. nauczycielska) (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady
3Edukacja regionalna w szkole (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Tomasz Panfil
4Praktyka zawodowa (praktyki)Z/2 120 dr hab. Joanna Szady
Specjalizacja: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją II st.
1Dokumentacja IPN, problemy badawcze i metody opracowania zasobu (zajęcia praktyczne w archiwum) (warsztaty)Z/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
2Rynek usług archiwalnych - przepisy i reguły działania (wykład)Z/1 15 dr Robert Derewenda
3Ochrona praw autorskich i informacje niejawne w teorii i praktyce archiwalnej (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
4Archiwum i kancelaria w praktyce instytucji lokalnych i samorządowych (ćwiczenia terenowe) spec.archiwistyka) (warsztaty)Z/1 15 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
5Dokument elektroniczny i e-kancelaria (laboratorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
6Praktyka archiwalna II stopnia (praktyki)Zbo/3 120 dr Robert Derewenda

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Seminaria
1Seminarium z historii najnowszej (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
2Seminarium z historii nowożytnej (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
3Seminarium z historii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
4Seminarium z historii XIX w. (seminarium)Zbo/3 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Rafał Wnuk
7Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Mirosław Filipowicz, prof. KUL
8Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Tomasz Nowicki, prof. KUL
9Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL
10Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr Ewa Rzeczkowska
11Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
Wykłady monograficzne
1Narodziny, rozkwit i upadek mocarstw na przestrzeni wieków (wykład)Z/2 15 dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL
2Wybrane zagadnienia źródłoznawcze i metodologiczne historii religii (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak, prof. KUL
3Geografia i kartografia starożytna i średniowieczna (wykład)Z/1 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
4Ideologie i doktryny społeczno-polityczne w XIX i XX wieku wobec Kościoła i religii (wykład)Z/1 15 dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL
5"Kocioł bałkański". Dyplomacja europejska u progu Wielkiej Wojny (wykład)Z/1 15 dr hab. Ewa Ziółek
6Papieże i papiestwo w dziejach Europy średniowiecznej i nowożytnej (wykład)Z/1 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
7Początki Polski (X-XI) (wykład)Z/1 15 dr hab. Piotr Plisiecki
8Chrześcijanie pierwszych wieków. Teksty i archeologia (wykład)Z/1 15 dr hab. Piotr Plisiecki
9Dzieje lubelskiego ośrodka kościelnego w historiografii (wykład)Z/1 15 dr hab. Jacek Chachaj, prof. KUL
10Kościoły wschodnie w Rzeczpospolitej (wykład)Z/1 15 dr hab. Irena Wodzianowska
11Stosunki państwo - Kościół po II wojnie światowej (wykład)Z/1 15 dr hab. Sabina Bober, prof. KUL
Objazd naukowy
1Objazd naukowy (zajęcia terenowe)Zbo/2 12 dr hab. Andrzej Niewiński, prof. KUL
Specjalizacja nauczycielska
1Zawód nauczyciela - tradycja i współczesność (wykład)Z/2 30 dr hab. Joanna Szady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze