Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok V - Semestr 9   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Postępowanie dotyczące sakramentu święceń (wykład)E/1 15 prof. dr hab. Wiesław Bar
Ćwiczenia obowiązkowe
1Kościelne prawo administracyjne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Konwersatorium (1 do wyboru)
1Orzecznictwo Roty Rzymskiej w sprawach małżeńskich (konwersatorium)Zbo/2 15 Zawieszone
2Psychologia sądowa (konwersatorium)Zbo/2 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Seminarium magisterskie
1Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
2Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
3Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
4Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
5Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 dr Michał Zawiślak
Wykłady fakultatywne
1Etyka biznesu (konwersatorium)Zbo/2 15 Brak obsady
2Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
3Problemy penologiczne w prawie kanonicznym i polskim prawie karnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
Praktyka zawodowa
1Praktyka studencka (praktyki)Z/15 120 Ks. dr Wojciech Witkowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze