Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 7   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kościelne prawo karne materialne (wykład)E/6 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL
2Procesy małżeńskie (wykład)E/6 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
3Postępowanie dotyczące sakramentu święceń (wykład)E/5 15 prof. dr hab. Wiesław Bar
4Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)Zbo/0 25 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
5Teoria i filozofia prawa (wykład)E/6 15 dr hab. Jadwiga Potrzeszcz, prof. KUL
Wykłady fakultatywne
1Status prawny katolickich wspólnot na Bliskim Wschodzie - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Tradycyjne formy życia konsekrowanego - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
Seminarium magisterskie
1Prawo zakonne i kościelne prawo majątkowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
Praktyka zawodowa
1Praktyka studencka (praktyki)Z/5 120 Ks. dr Wojciech Witkowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze