Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Elżbieta Stoch
2Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Elżbieta Stoch
3Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 dr Elżbieta Stoch
4Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 30 dr Renata Kołodziejczyk
5Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
6Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
7Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
Seminarium
Seminarium licencjackie
1Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Łobacz
2Edukacja językowa i literacko-artystyczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Barbara Borowska
3Edukacja szkolna (seminarium)Zbo/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
4Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)Zbo/1 30 dr Katarzyna Braun
5Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Lidia Pietruszka
6Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Parzyszek
7Rozwój i wychowanie małego dziecka (seminarium)Zbo/1 30 dr Ewelina Świdrak
Seminarium
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Barbara Borowska
2Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Lidia Pietruszka
3Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Katarzyna Braun
4Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Małgorzata Łobacz
5Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Marta Buk-Cegiełka
6Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Magdalena Parzyszek
7Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Ewelina Świdrak
Praktyka
1Praktyka śródroczna (praktyki - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
2Praktyka śródroczna (praktyki - Grupa: 2) Zbo/1 30 dr Ewelina Świdrak
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Ćwiczenia
1Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Brak obsady
2Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 Brak obsady
3Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Brak obsady
4Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 Brak obsady
5Sytuacje edukacyjne wzmacniające osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Ewelina Świdrak
6Sytuacje edukacyjne wzmacniające osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Ewelina Świdrak
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Konwersatoria
1Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - aspekty edukacji społecznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
2Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - aspekty edukacji społecznej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
3Komunikacja i kultura języka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 10 dr Barbara Borowska
4Komunikacja i kultura języka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 10 dr Barbara Borowska
5Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr Elżbieta Stoch
6Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr Elżbieta Stoch
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Warsztaty
1Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 5 Brak obsady
2Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 5 Brak obsady
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Wykłady
1Aksjologia w profilaktyce społecznej i resocjalizacji (wykład)E/2 15 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
2Elementy kryminologii, suicydologii i wiktymologii (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Prawo wobec patologii społecznych (wykład)Z/2 10 dr Małgorzata Kuć
4Współczesne formy i metody resocjalizacji (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Ćwiczenia
1Opieka postpenitencjarna i readaptacja społeczna (ćwiczenia)Z/3 15 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze