Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Renata Kołodziejczyk
2Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Renata Kołodziejczyk
3Emisja głosu (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 dr Renata Kołodziejczyk
4Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
5Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
6Poradnictwo pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
Fakultety
1Historia opieki nad dzieckiem (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
3Wybrane teorie rozwoju zawodowego (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
4Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (wykład)Z/2 30 dr hab. Alina Rynio
5Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem - wybrane zagadnienia (wykład)Z/2 30 dr Ewelina Świdrak
6Special education (wykład)Z/4 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
7Metodyka pracy umysłowej dla niesłyszących (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
9Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
10Wybrane zagadnienia z systemów kształcenia (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
11Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Prognozowanie w pedagogice (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Parzyszek
13Wolontariat wobec potrzeb społecznych (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
14Selected issues of the development of the pedagogy abroad (wykład)Z/2 30 dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
Seminarium
Seminarium licencjackie
1Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Łobacz
2Edukacja szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
3Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
4Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)Zbo/1 30 dr Katarzyna Braun
5Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Lidia Pietruszka
6Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Parzyszek
7Poradnictwo i kształcenie ustawiczne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk
Seminarium
Przygotowanie pracy dyplomowej
1Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 Zawieszone
2Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Lidia Pietruszka
3Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Katarzyna Braun
4Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Małgorzata Łobacz
5Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Krystyna Chałas
6Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Magdalena Parzyszek
7Przygotowanie pracy dyplomowej (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Beata Jakimiuk
Praktyka
1Praktyka śródroczna (praktyki - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr Ewelina Świdrak
2Praktyka śródroczna (praktyki - Grupa: 2) Zbo/1 30 dr Ewelina Świdrak
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Ćwiczenia
1Metodyka prowadzenia zajęć technicznych i komputerowych (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Justyna Horbowska
2Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i szkole (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Kamila Farbiszewska-Arent
3Sytuacje edukacyjne wzmacniające osiągnięcie gotowości szkolnej dziecka (ćwiczenia)Z/2 15 dr Ewelina Świdrak
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Konwersatoria
1Wychowanie w grupie przedszkolnej i klasie szkolnej (konwersatorium)Z/1 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
2Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole - aspekty edukacji społecznej (konwersatorium)Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
3Komunikacja i kultura języka (konwersatorium)Z/1 10 dr Barbara Borowska
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Warsztaty
1Udzielanie pierwszej pomocy małemu dziecku (warsztaty)Z/1 5 mgr Justyna Horbowska
Specjalność 3: Pedagogika szkolna z elementami logopedii
Ćwiczenia
1Profilaktyka, diagnoza i terapia trudności szkolnych (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
2Projektowanie programów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych szkoły (ćwiczenia)Z/3 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
3Pomiar jakości pracy szkoły (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Specjalność 3: Pedagogika szkolna z elementami logopedii
Konwersatoria
1Fonetyka i fonologia języka polskiego (konwersatorium)Z/2 15 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Wykłady
1Dysfunkcjonalność rodziny (wykład)E/2 15 dr Magdalena Parzyszek
2Rodzina wobec choroby i śmierci (wykład)E/2 15 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Ćwiczenia
1Rodzina wobec choroby i śmierci (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Magdalena Woźniak
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Konwersatoria
1Dysfunkcjonalność rodziny (konwersatorium)Z/1 15 dr Magdalena Parzyszek
2Metodyka poradnictwa rodzinnego wobec problemów dzieci i młodzieży (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
3Metodyka poradnictwa w sytuacjach kryzysowych w rodzinie (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Warsztaty
1Metodyka kształcenia kompetencji wychowawczych (warsztaty)Z/2 30 mgr Bogumiła Petryszak

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze