Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Filozofia religii (wykład)E/4 45 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Filozofia religii (konwersatorium)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal
2Geneza kosmosu (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
Translatoria do wyboru
1Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
2Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 dr hab. Anna Głąb
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Wykłady monograficzne do wyboru
1Etyka szczegółowa (wykład)E/2 15 dr Jacek Frydrych
2Filozofia kultury i sztuki (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
3Filozofia nauk przyrodniczych (wykład)E/2 15 Zawieszone
4Filozofia prawa (filozofia Boga) (wykład)E/2 15 Zawieszone
5Filozofia religii (wykład)E/2 15 Zawieszone
6Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/2 15 dr Maksymilian Roszyk
7Historia filozofii w Polsce (wykład)E/2 15 Zawieszone
8Logika (wykład)E/2 15 Zawieszone
9Teoria poznania (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Wykłady gościnne w języku angielskim do wyboru
1Jacek Woroniecki Memorial Lectures (wykład)E/4 30 prof. Brendan Sweetman
2Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)E/4 30 prof. Martin Cajthaml
3Stanisław Kamiński Memorial Lectures (wykład)E/4 30 prof. Kevin Mulligan
Seminarium licencjackie
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 Zawieszone
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 dr Wojciech Lewandowski
Praca licencjacka
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr Wojciech Lewandowski
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/5 0 dr Maksymilian Roszyk

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze