Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kultura języka polskiego (wykład)Z/1 15 dr Barbara Borowska
2Literatura dla dzieci (wykład)E/1 15 dr Elżbieta Stoch
3Podstawy psychologii klinicznej (wykład)Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr hab. Alina Rynio
2Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr hab. Alina Rynio
3Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 dr hab. Alina Rynio
4Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
5Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Barbara Borowska
6Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Barbara Borowska
Konwersatoria obowiązkowe
1Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
2Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
3Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
Fakultety
1Planowanie własnego rozwoju zawodowego w pracy nauczyciela (wykład)Z/2 30 dr Barbara Borowska
2Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 30 Zawieszone
3Specyficzne potrzeby dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (wykład)Z/2 30 Zawieszone
4Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
5Wybrane zagadnienia z biografistyki pedagogicznej (wykład)Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
6Counseling and human development (wykład)Z/4 30 dr hab. Beata Jakimiuk
7Pedagogical leadership (wykład)Z/4 30 dr Klaudia Martynowska
8Selected issues of the development of the pedagogy abroad (wykład)Z/2 30 Zawieszone
9The personalistic education (wykład)Z/4 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
10Grundbegriffe der Paedagogik (wykład)Z/4 30 Zawieszone
11Formy pracy z młodzieżą zagrożoną (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Pedagogiczne implikacje przygodności osoby (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
13Podstawy relacji małżeńskiej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
14Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzeniami słuchu (konwersatorium)Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
15Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
16Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
17Pedagogika miejsca - dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Stoch
Seminaria
Seminarium licencjackie
1Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Łobacz
2Edukacja szkolna (seminarium)Zbo/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
3Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
4Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr Marek Jeziorański
5Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Lidia Pietruszka
6Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Parzyszek
7Poradnictwo i kształcenie ustawiczne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk
Praktyka
1Praktyka ciągła (praktyki - Grupa: 1) Zbo/3 120 dr Lidia Pietruszka
2Praktyka ciągła (praktyki - Grupa: 2) Zbo/3 120 dr Anna Szudra-Barszcz
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Wykłady
1Światowe, europejskie i polskie systemy wychowawczo-dydaktyczne w edukacji elementarnej (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Ćwiczenia
1Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Justyna Horbowska
2Metodyka edukacji plastycznej (ćwiczenia)Z/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
3Metodyka edukacji muzycznej (ćwiczenia)Z/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
4Metodyka wychowania przedszkolnego (ćwiczenia)Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Konwersatoria
1Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyrównywanie szans edukacyjnych (konwersatorium)Z/2 15 mgr Natalia Osińska
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Warsztaty
1Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (warsztaty)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Specjalność 3: Pedagogika szkolna z elementami logopedii
Wykłady
1Aksjologia edukacji szkolnej (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Profilaktyka, diagnoza i terapia trudności szkolnych (wykład)E/1 15 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Specjalność 3: Pedagogika szkolna z elementami logopedii
Ćwiczenia
1Wykorzystanie technologii informacyjnej w realizacji funkcji szkoły (ćwiczenia)Z/2 15 dr Barbara Borowska
2Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (ćwiczenia)Z/3 30 dr Renata Kołodziejczyk
3Metodyka organizacji zajęć pozalekcyjnych (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
4Metodyka pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Kamila Farbiszewska-Arent
5Metodyka pracy z uczniem zdolnym (ćwiczenia)Z/2 15 dr Elżbieta Stoch
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Wykłady
1Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (wykład)E/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
2Profilaktyka i terapia interakcji rodzinnych (wykład)E/2 15 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
3Psychopedagogika prokreacji (wykład)E/3 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Ćwiczenia
1Profilaktyka i terapia interakcji rodzinnych (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
2Diagnostyka sytuacji rodzinnej (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
3Wolontariat wobec rodziny (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Magdalena Wójcik
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Konwersatoria
1Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze