Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Kultura języka polskiego (wykład)Z/1 15 dr Barbara Borowska
2Literatura dla dzieci (wykład)E/1 15 dr Elżbieta Stoch
3Podstawy psychologii klinicznej (wykład)Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Katarzyna Braun
2Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Katarzyna Braun
3Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Braun
4Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/1 30 dr Katarzyna Braun
5Projektowanie systemów dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
6Projektowanie systemów dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Barbara Borowska
7Projektowanie systemów dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 dr Barbara Borowska
8Projektowanie systemów dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
2Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
3Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 3) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
4Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 4) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
Seminaria
Seminarium licencjackie
1Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Łobacz
2Edukacja językowa i literacko-artystyczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Barbara Borowska
3Edukacja szkolna (seminarium)Zbo/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
4Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)Zbo/1 30 dr Katarzyna Braun
5Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Lidia Pietruszka
6Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Parzyszek
7Rozwój i wychowanie małego dziecka (seminarium)Zbo/1 30 dr Ewelina Świdrak
Praktyka
1Praktyka ciągła (praktyki - Grupa: 1) Zbo/3 120 dr Lidia Pietruszka
2Praktyka ciągła (praktyki - Grupa: 2) Zbo/3 120 dr Anna Szudra-Barszcz
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Wykłady
1Światowe, europejskie i polskie systemy wychowawczo-dydaktyczne w edukacji elementarnej (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Ćwiczenia
1Metodyka edukacji muzycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
2Metodyka edukacji muzycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
3Metodyka edukacji plastycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
4Metodyka edukacji plastycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
5Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 Brak obsady
6Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 Brak obsady
7Metodyka wychowania przedszkolnego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
8Metodyka wychowania przedszkolnego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Konwersatoria
1Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyrównywanie szans edukacyjnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Brak obsady
2Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyrównywanie szans edukacyjnych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 Brak obsady
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Warsztaty
1Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 15 Brak obsady
2Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 15 Brak obsady
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Wykłady
1Diagnostyka resocjalizacyjna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
2Systemy opieki nad dzieckiem w Unii Europejskiej (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
3Zagrożenia i ochrona współczesnego dzieciństwa (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Ćwiczenia
1Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Lidia Pietruszka
3Metodyka resocjalizacji i działań profilaktycznych (ćwiczenia)Z/2 15 Brak obsady
4Praca z bezrobotnym i jego rodziną (ćwiczenia)Z/2 15 dr Lidia Pietruszka

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze