Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Pedagogika chrześcijańska (wykład)E/3 15 dr hab. Alina Rynio
2Pedagogika resocjalizacji (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Teoretyczne podstawy wychowania (wykład)E/5 15 dr hab. Alina Rynio
Ćwiczenia obowiązkowe
1Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Alina Rynio
2Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Alina Rynio
3Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Braun
4Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Braun
5Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Małgorzata Łobacz
6Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
7Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
8Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Małgorzata Łobacz
Konwersatoria obowiązkowe
1Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Ilona Gumińska-Sagan
2Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Renata Wawerska
3Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 mgr Łukasz Lewkut
4Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 4) Z/3 30 mgr Kamila Duduś
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 267) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 175) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 176) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 177) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 178) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu pedagogicznym w oparciu o lekturę tekstów pedagogicznych (lektorat - Grupa: 179) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
7Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 2 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
11Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 34) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język niemiecki - CEF A2 (lektorat - Grupa: 37) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
13Język niemiecki - CEF B1 (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
14Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 36) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
15Język niemiecki - CEF B2 (lektorat - Grupa: 39) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
16Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 35) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
17Język niemiecki - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 38) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
18Język rosyjski - CEF B2+ (lektorat - Grupa: 10) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
19Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 12) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
20Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
21Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
22Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
23Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Hanna Grygielska-Michalak
24Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Albiniak
25Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Turska
26Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
27Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
28Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
29Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
30Język rosyjski (profil turystyczno-biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
31Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Fakultety
1Historia opieki nad dzieckiem (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
3Wybrane teorie rozwoju zawodowego (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
4Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (wykład)Z/2 30 dr hab. Alina Rynio
5Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem - wybrane zagadnienia (wykład)Z/2 30 dr Ewelina Świdrak
6Special education (wykład)Z/4 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
7Metodyka pracy umysłowej dla niesłyszących (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
9Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
10Wybrane zagadnienia z systemów kształcenia (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
11Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Prognozowanie w pedagogice (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Parzyszek
13Wolontariat wobec potrzeb społecznych (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
14Selected issues of the development of the pedagogy abroad (wykład)Z/2 30 dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Wykłady
1Podstawy wiedzy o przyrodzie i edukacja przyrodnicza w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)E/1 15 dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
2Edukacja aksjologiczna z elementami etyki (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Ćwiczenia
1Metodyka edukacji polonistycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Barbara Borowska
2Metodyka edukacji polonistycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Barbara Borowska
3Metodyka edukacji matematycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Maciej Celiński
4Metodyka edukacji matematycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Maciej Celiński
5Metodyka edukacji przyrodniczej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Ewelina Szlachta
6Metodyka edukacji przyrodniczej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Ewelina Szlachta
7Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
8Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Specjalność 3: Pedagogika szkolna z elementami logopedii
Ćwiczenia
1Komunikacja interpersonalna w pracy pedagogicznej (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
2Ewaluacja i dokumentacja pracy szkoły (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
3Metodyka pracy pedagoga szkolnego (ćwiczenia)Z/4 45 Zawieszone
4Metodyka wychowania w klasie szkolnej (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Wykłady
1Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie (wykład)E/2 15 Zawieszone
2Odpowiedzialne rodzicielstwo (wykład)E/2 15 Zawieszone
3Paradygmat terapii rodzin w perspektywie pedagogicznej (wykład)E/2 30 Zawieszone
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Ćwiczenia
1Metodyka profilaktyki zachowań ryzykownych (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Konwersatoria
1Odpowiedzialne rodzicielstwo (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Wykłady
1Teorie i systemy opieki nad dzieckiem (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
2Rodzinne formy opieki zastępczej (wykład)E/2 20 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
3Podstawy pedagogiki penitencjarnej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Ćwiczenia
1Diagnozowanie środowisk opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Katarzyna Śliż
2Warsztat pracy wychowawcy placówki penitencjarnej (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Łukasz Burliga
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Konwersatoria
1System prewencyjny ks. Jana Bosko we współczesnej profilaktyce (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze