Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Pedagogika chrześcijańska (wykład)E/3 15 VACAT
2Pedagogika resocjalizacji (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Teoretyczne podstawy wychowania (wykład)E/5 15 VACAT
Ćwiczenia obowiązkowe
1Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Katarzyna Braun
2Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Katarzyna Braun
3Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Katarzyna Braun
4Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Katarzyna Braun
5Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Małgorzata Łobacz
6Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
7Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
8Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Małgorzata Łobacz
Konwersatoria obowiązkowe
1Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Brak obsady
2Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 Brak obsady
3Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 Brak obsady
4Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 4) Z/3 30 Brak obsady
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Wykłady
1Edukacja aksjologiczna z elementami etyki (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Podstawy wiedzy o przyrodzie i edukacja przyrodnicza w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)E/1 15 dr Marta Buk-Cegiełka
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Ćwiczenia
1Metodyka edukacji matematycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
2Metodyka edukacji matematycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
3Metodyka edukacji polonistycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Barbara Borowska
4Metodyka edukacji polonistycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Barbara Borowska
5Metodyka edukacji przyrodniczej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
6Metodyka edukacji przyrodniczej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
7Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
8Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Specjalność 3: Pedagogika szkolna z elementami logopedii
Ćwiczenia
1Ewaluacja i dokumentacja pracy szkoły (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
2Komunikacja interpersonalna w pracy pedagogicznej (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
3Metodyka pracy pedagoga szkolnego (ćwiczenia)Z/4 45 Zawieszone
4Metodyka wychowania w klasie szkolnej (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Wykłady
1Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie (wykład)E/2 15 dr Magdalena Parzyszek
2Odpowiedzialne rodzicielstwo (wykład)E/2 15 dr Magdalena Parzyszek
3Paradygmat terapii rodzin w perspektywie pedagogicznej (wykład)E/2 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Ćwiczenia
1Metodyka profilaktyki zachowań ryzykownych (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Konwersatoria
1Odpowiedzialne rodzicielstwo (konwersatorium)Z/2 15 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Wykłady
1Rodzinne formy opieki zastępczej (wykład)E/2 20 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
2Teorie i metodyka profilaktyki społecznej (wykład)E/2 30 dr Lidia Pietruszka
3Teorie i systemy opieki nad dzieckiem (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Ćwiczenia
1Diagnozowanie środowisk opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/1 15 dr Lidia Pietruszka
2System wspierania i formy pracy z rodziną w sytuacji kryzysu (ćwiczenia)Z/1 15 dr Lidia Pietruszka
3Warsztat pracy wychowawcy placówki penitencjarnej (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Konwersatoria
1System prewencyjny ks. Jana Bosko we współczesnej profilaktyce (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze