Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Pedagogika chrześcijańska (wykład)E/3 15 dr hab. Alina Rynio
2Pedagogika resocjalizacji (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Teoretyczne podstawy wychowania (wykład)E/5 15 dr hab. Alina Rynio
Ćwiczenia obowiązkowe
1Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr hab. Alina Rynio
2Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr hab. Alina Rynio
3Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr hab. Alina Rynio
4Pedagogika chrześcijańska (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr hab. Alina Rynio
5Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Magdalena Łuka
6Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
7Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
8Teoretyczne podstawy wychowania (ćwiczenia - Grupa: 4) Z/0 30 dr Magdalena Łuka
Konwersatoria obowiązkowe
1Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Anna Badora
2Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Anna Badora
3Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 dr Anna Badora
4Metodologia badań pedagogicznych (konwersatorium - Grupa: 4) Z/3 30 dr hab. Piotr Magier
Przedmioty do wyboru
1Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
2Historia opieki nad dzieckiem (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Metodyka pracy umysłowej dla niesłyszących (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
4Pedagogika miejsca - dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Elżbieta Stoch
5Planowanie własnego rozwoju zawodowego w pracy nauczyciela (wykład)Z/2 30 Zawieszone
6Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
7Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
8Wychowawcza funkcja wolontariatu (wykład)Z/2 30 dr Katarzyna Braun
9Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Wykłady
1Edukacja aksjologiczna z elementami etyki (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Podstawy wiedzy o przyrodzie i edukacja przyrodnicza w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład)E/1 15 dr Anna Badora
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Ćwiczenia
1Metodyka edukacji matematycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
2Metodyka edukacji matematycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
3Metodyka edukacji polonistycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
4Metodyka edukacji polonistycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
5Metodyka edukacji przyrodniczej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Badora
6Metodyka edukacji przyrodniczej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Badora
7Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
8Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
Specjalność 3: Pedagogika szkolna z elementami logopedii
Ćwiczenia
1Ewaluacja i dokumentacja pracy szkoły (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
2Komunikacja interpersonalna w pracy pedagogicznej (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
3Metodyka pracy pedagoga szkolnego (ćwiczenia)Z/4 45 Zawieszone
4Metodyka wychowania w klasie szkolnej (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Wykłady
1Katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie (wykład)E/2 15 dr Magdalena Parzyszek
2Odpowiedzialne rodzicielstwo (wykład)E/2 15 dr Magdalena Parzyszek
3Paradygmat terapii rodzin w perspektywie pedagogicznej (wykład)E/2 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Ćwiczenia
1Metodyka profilaktyki zachowań ryzykownych (ćwiczenia)Z/2 15 dr Magdalena Łuka
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, profilaktyka, poradnictwo i terapia rodziny
Konwersatoria
1Odpowiedzialne rodzicielstwo (konwersatorium)Z/2 15 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Wykłady
1Rodzinne formy opieki zastępczej (wykład)E/2 20 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
2Teorie i metodyka profilaktyki społecznej (wykład)E/2 30 dr Lidia Pietruszka
3Teorie i systemy opieki nad dzieckiem (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Ćwiczenia
1Diagnozowanie środowisk opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/1 15 dr Katarzyna Braun
2System wspierania i formy pracy z rodziną w sytuacji kryzysu (ćwiczenia)Z/1 15 dr Lidia Pietruszka
3Warsztat pracy wychowawcy placówki penitencjarnej (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Paweł Opiłowski
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Konwersatoria
1System prewencyjny ks. Jana Bosko we współczesnej profilaktyce (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 256) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 257) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 259) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 260) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
5Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 261) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 23) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
9Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 26) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
11Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
12Język rosyjski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
14Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
15Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
16Język rosyjski - CEF B2+ - Kurs specjalistyczny o profilu biznesowym (lektorat - Grupa: 19) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
17Język włoski - CEF - B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 20) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
18Język włoski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
19Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
20Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Krzysztof Urbański
21Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
22Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
23Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
24Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
25Język rosyjski (biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
26Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze