Wydział Nauk Humanistycznych
Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia sztuki nowożytnej w Polsce (wykład)E/2 30 Brak obsady
2Muzealnictwo (wykład)E/2 15 Brak obsady
3Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (wykład)Zbo/2 30 Brak obsady
4Historia sztuki nowożytnej powszechnej (wykład)E/2 30 Brak obsady
Ćwiczenia i warszaty obowiązkowe
1Historia sztuki nowoczesnej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
2Historia sztuki nowożytnej w Polsce (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
3Historia sztuki nowożytnej powszechnej (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
4Inwentaryzacja i ochrona zabytków (konwersatorium)Z/2 15 dr Krzysztof Przylicki
Proseminaria
1Sztuka dawna (proseminarium)Z/5 30 dr Anna Głowa
2Sztuka nowoczesna (proseminarium)Z/5 30 VACAT
Objazd naukowy i praktyki
1Objazd zabytkoznawczy (Lubelszczyzna, Podlasie) (zajęcia terenowe)Z/2 30 Brak obsady
2Inwentaryzacja i ochrona zabytków (zajęcia terenowe)Z/3 45 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze