Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia Polski XIX wieku (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
2Historia powszechna XIX wieku (wykład)E/4 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia Polski XIX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Alicja Puszka
2Historia powszechna XIX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Ewa Ziółek
Projekty badawcze
"Polityka jest sztuką praktyczną". Polityka i dyplomacja (koniec XVIII w. -1918)
1Imperia europejskie i ikony dyplomacji (wykład)Z/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
2Struktury społeczne i religijne na ziemiach polskich w XIX wieku (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
3Dyplomacja w teorii (dyplomaci o swoim zawodzie) i w praktyce (negocjacje i traktaty) (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne (wykład)Zbo/1 15 VACAT
2Informatyka archiwalna (wykład)Zbo/1 15 dr Piotr Rachwał
3Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
4Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
5Archiwistyka - zakres, metodyka i przepisy (egzamin)E/1 0 Brak obsady
6Informatyka archiwalna (egzamin)E/1 0 Brak obsady
7Objazd naukowy (jedno z archiwów lokalnych, 3 godz.) (zajęcia terenowe)Zbo/1 3 Brak obsady
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka nauczania historii w szkole podstawowej (wykład)Zbo/3 15 dr hab. Alicja Puszka
2Dydaktyka nauczania historii w szkole podstawowej (ćwiczenia)Z/4 30 dr hab. Joanna Szady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze