Wydział Nauk Humanistycznych
Historia (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Historia Polski XIX wieku (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
2Historia powszechna XIX wieku (wykład)E/4 30 dr hab. Witold Matwiejczyk, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Historia powszechna XIX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Ewa Ziółek
2Historia Polski XIX wieku (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Alicja Puszka
Projekty badawcze
"Polityka jest sztuką praktyczną". Polityka i dyplomacja (koniec XVIII w. -1918)
1Imperia europejskie i ikony dyplomacji (wykład)Z/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
2Dyplomacja w teorii (dyplomaci o swoim zawodzie) i w praktyce (negocjacje i traktaty) (warsztaty)Z/2 30 prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
3Kariery polityczne Polaków w kraju i poza krajem w epoce zaborów (proseminarium)Z/2 30 dr hab. Anna Barańska, prof. KUL
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 209) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 9) Z/1 30 mgr Ewa Stępniak
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 217) Z/1 30 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
4Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
5Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 2 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Ewa Stępniak
9Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Izabela Wiśniewska-Kędziora
10Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
11Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Specjalizacja: Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
1Archiwalne pomoce ewidencyjno-informacyjne (wykład)Zbo/1 15 dr Robert Derewenda
2Informatyka archiwalna (wykład)Zbo/1 15 dr Piotr Rachwał
3Podstawy metodyki opracowania zasobu archiwalnego (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
4Archiwistyka - zakres, metodyka i przepisy (egzamin)E/1 0 dr Robert Derewenda
5Informatyka archiwalna (egzamin)E/1 0 dr Piotr Rachwał
6Objazd naukowy (jedno z archiwów lokalnych, 3 godz.) (zajęcia terenowe)Zbo/1 3 Ks. dr hab. Grzegorz Bujak
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka historii (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Alicja Puszka
2Dydaktyka historii (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Joanna Szady
3Praktyka śródroczna (praktyki)Zbo/3 20 dr hab. Joanna Szady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze