Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dydaktyka specjalna (wykład)E/2 30 dr Aleksandra Borowicz
2Teoria wychowania (wykład)E/5 15 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
3Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Teoria wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Szudra-Barszcz
2Teoria wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Szudra-Barszcz
3Teoria wychowania (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
4Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
5Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
6Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/2 30 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 256) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
2Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 175) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
3Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 176) Z/1 30 mgr Katarzyna Albiniak
4Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 177) Z/1 30 mgr Agnieszka Turska
5Język angielski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 178) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
6Język angielski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu pedagogicznym w oparciu o lekturę tekstów pedagogicznych (lektorat - Grupa: 179) Z/1 30 mgr Hanna Grygielska-Michalak
7Język angielski - Lektorat dla niesłyszących (lektorat)Z/1 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
8Język chiński - CEF A1 (lektorat - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Jianhua Yang
9Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 3) Z/1 28 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
10Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 13) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
11Język hiszpański - CEF B2 (lektorat - Grupa: 14) Z/1 2 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs specjalistyczny o profilu turystyczno-biznesowym (lektorat - Grupa: 11) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 22) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
14Język włoski - CEF B2 (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
15Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
16Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Michał Narecki
17Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Hanna Grygielska-Michalak
18Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Katarzyna Albiniak
19Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Agnieszka Turska
20Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
21Język rosyjski (profil turystyczno-biznesowy) - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska
22Język włoski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 dr Elżbieta Kolbus
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Wykłady
1Alternatywne środki komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (wykład)E/1 15 dr Renata Kołodziejczyk
2Wybrane zagadnienia z geriatrii (wykład)Z/1 15 dr hab. Monika Adamczyk
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Ćwiczenia
1Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Magdalena Bednarska
2Metodyka pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Agata Kułaga
3Kształcenie segregacyjne, integracyjne i inkluzyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na I i II etapie nauczania (ćwiczenia)Z/1 15 dr Aleksandra Borowicz
4Terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia)Z/1 15 dr Renata Kołodziejczyk
5Metodyka aktywizacji i organizacji czasu wolnego dorosłych osób z niepełnosprawnością (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Parzyszek
6Terapia pedagogiczna osób dorosłych z zaburzeniami poznawczymi (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Aleksandra Majsterek
7Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Justyna Otłowska
8Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem przewlekle chorym (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
9Podstawy arteterapii z elementami metodyki (ćwiczenia)Z/1 15 dr Magdalena Parzyszek
10Metodyka nauczania i wychowania ucznia z FAS (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Joanna Wołos
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Konwersatoria
1Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w cyklu życia (konwersatorium)Z/1 15 dr Piotr Magier
Specjalność 2: Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia ped.
Wykłady
1Audiologia pedagogiczna z elementami audioprotetyki (wykład)Z/2 15 Zawieszone
2Metodyka wychowania językowego niesłyszących i słabosłyszących (wykład)Z/2 15 Zawieszone
3Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (wykład)E/3 15 Zawieszone
4Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci z uszkodzeniami słuchu (wykład)Z/2 15 Zawieszone
Specjalność 2: Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia ped.
Ćwiczenia
1Audiologia pedagogiczna z elementami audioprotetyki (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
2Metodyka wychowania językowego niesłyszących i słabosłyszących (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
3Metodyka pracy z rodziną wychowującą dziecko z uszkodzonym słuchem (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
4Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
5Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci z uszkodzeniami słuchu (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
6Metodyka wspierania uczniów z uszkodzeniami słuchu w szkole ogólnodostępnej na I i II poziomie edukacyjnym (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
7Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
8Diagnoza trudności w uczeniu się matematyki (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
9Metodyka terapii uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na I etapie edukacyjnym (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
10Metodyka terapii uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na II etapie edukacyjnym (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
11Metody diagnozy i terapii logopedycznej (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
Specjalność 2: Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia ped.
Konwersatoria
1Metodyka wychowania niesłyszących i słabosłyszących w internacie (konwersatorium)Z/1 15 Zawieszone
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wykłady
1Teorie i systemy opieki nad dzieckiem (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
2Rodzinne formy opieki zastępczej (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
3Podstawy pedagogiki penitencjarnej (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
4Teorie i czynniki przestępczości (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
5Typologia instytucji resocjalizacyjnych (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Ćwiczenia
1Diagnozowanie środowisk opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Dorota Zagrodnik
2Mediacje w sądownictwie i resocjalizacji (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Milena Welc
3Metodyka pracy wychowawcy placówki penitencjarnej (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Renata Wawerska
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Konwersatoria
1System prewencyjny ks. Jana Bosko we współczesnej profilaktyce (konwersatorium)Z/1 15 mgr Dorota Zagrodnik
2Projektowanie systemów współpracy międzyinstytucjonalnej (konwersatorium)Z/2 15 mgr Magdalena Jabłońska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze