Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dydaktyka specjalna (wykład)E/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
2Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Teoria wychowania (wykład)E/5 15 dr hab. Lucyna Dziaczkowska
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Ewa Cieplińska
2Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 Zawieszone
3Teoria wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Szudra-Barszcz
4Teoria wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 Zawieszone
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Wykłady
1Alternatywne środki komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (wykład)E/1 15 dr Renata Kołodziejczyk
2Wybrane zagadnienia z geriatrii (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Stanisława Steuden
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Ćwiczenia
1Kształcenie segregacyjne, integracyjne i inkluzyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na I i II etapie nauczania (ćwiczenia)Z/1 15 S. mgr Iwona Lis
2Metodyka aktywizacji i organizacji czasu wolnego dorosłych osób z niepełnosprawnością (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Parzyszek
3Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Parzyszek
4Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Paulina Korach
5Metodyka nauczania i wychowania ucznia z FAS (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Katarzyna Śliż
6Metodyka pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Agata Kułaga
7Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem przewlekle chorym (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
8Podstawy arteterapii z elementami metodyki (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Elżbieta Stoch
9Terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia)Z/1 15 dr Renata Kołodziejczyk
10Terapia pedagogiczna osób dorosłych z zaburzeniami poznawczymi (ćwiczenia)Z/1 15 dr Anna Badora
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Konwersatoria
1Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w cyklu życia (konwersatorium)Z/1 15 dr Magdalena Łuka
Specjalność 2: Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia ped.
Wykłady
1Audiologia pedagogiczna z elementami audioprotetyki (wykład)Z/2 15 dr Aleksandra Borowicz
2Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (wykład)E/3 15 dr Aleksandra Borowicz
3Metodyka wychowania językowego niesłyszących i słabosłyszących (wykład)Z/2 15 dr Aleksandra Borowicz
4Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci z uszkodzeniami słuchu (wykład)Z/2 15 dr Aleksandra Borowicz
Specjalność 2: Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia ped.
Ćwiczenia
1Audiologia pedagogiczna z elementami audioprotetyki (ćwiczenia)Z/0 15 dr Aleksandra Borowicz
2Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Marlena Wałek
3Diagnoza trudności w uczeniu się matematyki (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Marlena Wałek
4Metody diagnozy i terapii logopedycznej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Renata Kołodziejczyk
5Metodyka pracy z rodziną wychowującą dziecko z uszkodzonym słuchem (ćwiczenia)Z/1 15 dr Aleksandra Borowicz
6Metodyka terapii uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na I etapie edukacyjnym (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Marlena Wałek
7Metodyka terapii uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na II etapie edukacyjnym (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Marlena Wałek
8Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Ewa Cieplińska
9Metodyka wspierania uczniów z uszkodzeniami słuchu w szkole ogólnodostępnej na I i II poziomie edukacyjnym (ćwiczenia)Z/1 15 dr Renata Kołodziejczyk
10Metodyka wychowania językowego niesłyszących i słabosłyszących (ćwiczenia)Z/0 15 dr Aleksandra Borowicz
11Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci z uszkodzeniami słuchu (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Aneta Gąbka
Specjalność 2: Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia ped.
Konwersatoria
1Metodyka wychowania niesłyszących i słabosłyszących w internacie (konwersatorium)Z/1 15 mgr Justyna Otłowska
2Neuropsychologiczne podstawy rozwoju mowy i języka (konwersatorium)Z/1 15 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wykłady
1Podstawy pedagogiki penitencjarnej (wykład)Z/2 15 Zawieszone
2Rodzinne formy opieki zastępczej (wykład)E/2 15 Zawieszone
3Teorie i czynniki przestępczości (wykład)Z/2 30 Zawieszone
4Teorie i systemy opieki nad dzieckiem (wykład)E/2 30 Zawieszone
5Typologia instytucji resocjalizacyjnych (wykład)Z/1 15 Zawieszone
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Ćwiczenia
1Diagnozowanie środowisk opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
2Mediacje w sądownictwie i resocjalizacji (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
3Metodyka pracy wychowawcy placówki penitencjarnej (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Konwersatoria
1Projektowanie systemów współpracy międzyinstytucjonalnej (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
2System prewencyjny ks. Jana Bosko we współczesnej profilaktyce (konwersatorium)Z/1 15 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 256) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 259) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
3Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 260) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
4Język angielski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 261) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
5Język angielski - Lektorat dla niesłyszących (lektorat)Z/1 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
6Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język hiszpański - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
8Język niemiecki - CEF B2+ - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język niemiecki - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
10Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
11Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
12Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
13Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
14Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Krzysztof Urbański
15Język angielski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
16Język hiszpański - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
17Język niemiecki - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Iwona Fijołek
18Język rosyjski - poziom CEF B2 (egzamin)E/2 0 mgr Barbara Okulska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze