Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 4   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dydaktyka specjalna (wykład)E/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
2Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej (wykład)Z/1 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Teoria wychowania (wykład)E/5 15 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 VACAT
2Podstawy logopedii (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 VACAT
3Teoria wychowania (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Anna Szudra-Barszcz
4Teoria wychowania (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Anna Szudra-Barszcz
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Wykłady
1Alternatywne środki komunikowania się z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (wykład)E/1 15 dr Renata Kołodziejczyk
2Wybrane zagadnienia z geriatrii (wykład)Z/1 15 dr Monika Adamczyk
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Ćwiczenia
1Kształcenie segregacyjne, integracyjne i inkluzyjne uczniów z niepełnosprawnością intelektualną na I i II etapie nauczania (ćwiczenia)Z/1 15 dr Aleksandra Borowicz
2Metodyka aktywizacji i organizacji czasu wolnego dorosłych osób z niepełnosprawnością (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Parzyszek
3Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
4Metodyka nauczania i wychowania osób z niepełnosprawnością ruchową (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
5Metodyka nauczania i wychowania ucznia z FAS (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
6Metodyka pracy z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
7Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych z uczniem przewlekle chorym (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
8Podstawy arteterapii z elementami metodyki (ćwiczenia)Z/1 15 dr Elżbieta Stoch
9Terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia)Z/1 15 dr Renata Kołodziejczyk
10Terapia pedagogiczna osób dorosłych z zaburzeniami poznawczymi (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Konwersatoria
1Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w cyklu życia (konwersatorium)Z/1 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Specjalność 2: Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia ped.
Wykłady
1Audiologia pedagogiczna z elementami audioprotetyki (wykład)Z/2 15 dr Aleksandra Borowicz
2Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (wykład)E/3 15 dr Aleksandra Borowicz
3Metodyka wychowania językowego niesłyszących i słabosłyszących (wykład)Z/2 15 VACAT
4Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci z uszkodzeniami słuchu (wykład)Z/2 15 dr Aleksandra Borowicz
Specjalność 2: Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia ped.
Ćwiczenia
1Audiologia pedagogiczna z elementami audioprotetyki (ćwiczenia)Z/0 15 dr Aleksandra Borowicz
2Diagnoza trudności w czytaniu i pisaniu (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
3Diagnoza trudności w uczeniu się matematyki (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
4Metody diagnozy i terapii logopedycznej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Renata Kołodziejczyk
5Metodyka pracy z rodziną wychowującą dziecko z uszkodzonym słuchem (ćwiczenia)Z/1 15 dr Aleksandra Borowicz
6Metodyka terapii uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na I etapie edukacyjnym (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
7Metodyka terapii uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na II etapie edukacyjnym (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
8Metodyka wczesnej stymulacji rozwoju dziecka z uszkodzonym słuchem (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
9Metodyka wspierania uczniów z uszkodzeniami słuchu w szkole ogólnodostępnej na I i II poziomie edukacyjnym (ćwiczenia)Z/1 15 Brak obsady
10Metodyka wychowania językowego niesłyszących i słabosłyszących (ćwiczenia)Z/0 15 dr Aleksandra Borowicz
11Metodyka wychowania przedszkolnego dzieci z uszkodzeniami słuchu (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
Specjalność 2: Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia ped.
Konwersatoria
1Metodyka wychowania niesłyszących i słabosłyszących w internacie (konwersatorium)Z/1 15 Brak obsady
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wykłady
1Podstawy pedagogiki penitencjarnej (wykład)Z/2 15 Zawieszone
2Rodzinne formy opieki zastępczej (wykład)E/2 15 Zawieszone
3Teorie i czynniki przestępczości (wykład)Z/2 30 Zawieszone
4Teorie i systemy opieki nad dzieckiem (wykład)E/2 30 Zawieszone
5Typologia instytucji resocjalizacyjnych (wykład)Z/1 15 Zawieszone
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Ćwiczenia
1Diagnozowanie środowisk opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
2Mediacje w sądownictwie i resocjalizacji (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
3Metodyka pracy wychowawcy placówki penitencjarnej (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Konwersatoria
1Projektowanie systemów współpracy międzyinstytucjonalnej (konwersatorium)Z/2 15 Brak obsady
2System prewencyjny ks. Jana Bosko we współczesnej profilaktyce (konwersatorium)Z/1 15 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze