Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biomedyczne podstawy zachowania (wykład)E/3 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2Etyka (wykład)E/2 30 Ks. dr Marcin Ferdynus
3Podstawy geriatrii (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Stanisława Steuden
4Podstawy psychologii klinicznej (wykład)E/4 30 prof. dr hab. Stanisława Steuden
Ćwiczenia obowiązkowe
1Diagnoza psychologiczna w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Klaudia Martynowska
2Diagnoza psychologiczna w pedagogice specjalnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/4 30 Zawieszone
3Metodologia badań pedagogicznych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Justyna Otłowska
4Metodologia badań pedagogicznych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 Zawieszone
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Wykłady
1Biomedyczne podstawy i profilaktyka upośledzenia umysłowego (wykład)Z/1 15 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2Prenatalne uwarunkowania zaburzeń rozwoju dziecka (wykład)Z/1 15 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Ćwiczenia
1Metodyka nauczania i wychowania ucznia z zespołem ADHD (ćwiczenia)Z/3 30 mgr Jagoda Antoniak
2Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Urszula Kmita
Specjalność 1: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), ped. lecznicza
Konwersatoria
1Potrzeby zdrowotne ucznia przewlekle chorego (konwersatorium)Z/2 15 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Specjalność 2: Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia pedagogiczna
Wykłady
1Fonetyka artykulacyjna, akustyczna, audytywna i wizualna j. polskiego (wykład)Z/2 15 dr Renata Kołodziejczyk
2Lingwistyczne podstawy wychowania językowego i terapii logopedycznej (wykład)E/2 15 dr Renata Kołodziejczyk
3Neuropsychologiczne podstawy rozwoju mowy i języka (wykład)Z/1 15 Zawieszone
4Rozwój mowy dziecka (wykład)Z/2 15 dr Renata Kołodziejczyk
5Podstawy terapii pedagogicznej (wykład)Z/2 15 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Specjalność 2: Edukacja i rehabilitacja niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), terapia pedagogiczna
Ćwiczenia
1Fonetyka artykulacyjna, akustyczna, audytywna i wizualna j. polskiego (ćwiczenia)Z/0 15 dr Renata Kołodziejczyk
2Podstawy terapii pedagogicznej (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
3Rozwój mowy dziecka (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wykłady
1Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (wykład)E/2 30 Zawieszone
2Podstawy poradnictwa rodzinnego (wykład)Z/2 15 Zawieszone
3Teorie i metodyka profilaktyki społecznej (wykład)E/2 30 Zawieszone
4Typologia instytucji opiekuńczo-wychowawczych (wykład)Z/1 15 Zawieszone
Specjalność 3: Pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Ćwiczenia
1Metodyka pracy socjalnej (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
2Trening kompetencji liderskich (ćwiczenia)Z/1 15 Zawieszone
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 259) Z/1 30 mgr Małgorzata Koziej-Butryn
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 260) Z/1 30 mgr Maria Szeleźniak-Waszczuk
3Język angielski - CEF B1+ - Kurs ogólny z elementami języka pedagogicznego (lektorat - Grupa: 261) Z/1 30 mgr Krzysztof Urbański
4Język angielski - Lektorat dla niesłyszących (lektorat)Z/1 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 14 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 44) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
9Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
10Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Praktyka
1Praktyka ciągła (praktyki)Zbo/2 30 dr Aleksandra Borowicz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze