Wydział Teologii
Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Dydaktyka katechezy (wykład)Zbo/1 15 Ks. prof. dr hab. Marian Zając
2Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (wykład)E/4 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
3Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (wykład)E/3 30 Ks. prof. dr hab. Jan Walkusz
4Wprowadzenie do pedagogiki (wykład)Z/2 30 Ks. dr Marek Jeziorański
5Teologia dogmatyczna: Teodycea (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny, prof. KUL
6Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (wykład)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Jacenty Mastej, prof. KUL
7Teologia moralna ogólna (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, prof. KUL
8Wstęp ogólny do Pisma świętego (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
9Etyka (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Historia Kościoła Powszechnego od reformacji do czasów najnowszych (ćwiczenia)Z/1 15 mgr Mateusz Lechwar
2Teologia moralna ogólna (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Krzysztof Smykowski
3Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak, prof. KUL
Lektoraty
1Język łaciński - Kurs ogólny z elementami języka teologicznego (lektorat - Grupa: 7) Z/1 30 Ks. dr Zbigniew Wójtowicz
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
4Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 504) Z/1 20 mgr Agata Woźniak
5Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
6Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 17) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
7Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
8Język włoski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 21) Z/1 30 dr Elżbieta Kolbus
Zajęcia do wyboru
1Kult świętych w religijności ludowej (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
2Tradycja i tradycje (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Kazimierz Pek, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze