Wydział Nauk Społecznych
e-Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Elementy historii opieki społecznej w Polsce i na świecie (wykład)E/2 12 dr hab. Wiesław Partyka
2Pedagogika opiekuńcza (wykład)Z/1 12 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
3Andragogika (wykład)Z/2 12 dr hab. Beata Jakimiuk
konwersatoria obowiązkowe
1Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium)Z/2 24 mgr Agnieszka Gronkowska-Koziar
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Wykłady
1Aksjologiczne problemy edukacji (wykład)E/4 12 dr Marta Buk-Cegiełka
Specjalności
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
Konwersatoria
1Konstruowanie programów profilaktycznych (konwersatorium)Z/3 12 mgr Katarzyna Śliż
2Pedagogika wielo- i międzykulturowa (konwersatorium)Z/3 12 mgr Katarzyna Sabat
Przedmioty do wyboru
1Integracja środowisk wychowawczych (konwersatorium)Z/2 12 Zawieszone
2Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja (konwersatorium)Z/2 12 mgr Kamil Roman
3Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Marta Pietrycha
4Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Z/2 12 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
5Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań pedagogicznych (wykład)Z/2 12 Zawieszone
6Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)Z/2 12 mgr Ewelina Kurowicka
7Pedagogical leadership (wykład)Z/4 12 dr Klaudia Martynowska
8Selected issues of the development of the pedagogy abroad (wykład)Z/2 12 Zawieszone
Seminaria naukowe
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 18 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Pedagogika ogólna (seminarium)Zbo/1 18 Ks. dr Marek Jeziorański
3Pedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 18 dr Aleksandra Borowicz
Praktyka
1Praktyka dyplomowa (praktyki)Zbo/8 60 dr Klaudia Martynowska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze