Wydział Teologii
Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) WT
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo rodzinne i opiekuńcze (wykład)E/3 30 Ks. dr Zdzisław Jancewicz
2Patologie społeczne (wykład)E/2 30 dr hab. Maria Chuchra, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Komunikacja interpersonalna i medialna w rodzinie (ćwiczenia)Z/3 30 dr Karolina Komsta-Tokarzewska
2Projekt socjalny (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/4 30 dr Agnieszka Zaborowska
Konwersatoria obowiązkowe
1Andragogika (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL
2Chrześcijańska interpretacja sytuacji osób wykluczonych społecznie (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
3Socjologia małżeństwa i rodziny (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL
4Struktura i organizacja pomocy społecznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
5System prawny pomocy społecznej (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Warsztaty
1Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Aneta Daruk
2Pierwsza pomoc przedmedyczna (warsztaty - Grupa: 2) Z/3 30 mgr Aneta Daruk
Lektoraty
1Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 301) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
2Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 302) Z/1 30 mgr Agata Woźniak
3Język angielski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 504) Z/1 20 mgr Agata Woźniak
4Język francuski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 3) Z/1 30 mgr Maria Piwińska
5Język hiszpański - CEF B1 (lektorat - Grupa: 101) Z/1 14 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
6Język hiszpański - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 25) Z/1 30 mgr Aleksandra Murat-Bednarz
7Język niemiecki - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 43) Z/1 30 mgr Iwona Fijołek
8Język rosyjski - CEF B1 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 16) Z/1 30 mgr Barbara Okulska
Zajęcia do wyboru
1Kościół i społeczeństwo wobec związków nieformalnych (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL
2Kościół starożytny wobec wykluczenia i marginalizacji (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Piotr Szczur
3Wychowanie do miłości (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Parysiewicz, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze