Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Elementy historii opieki społecznej w Polsce i na świecie (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Pedagogika opiekuńcza (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
3Podstawy prawa rodzinnego i oświatowego (wykład)Z/2 15 dr Bożena Czech-Jezierska
4Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)E/2 15 VACAT
Konwersatoria obowiązkowe
1Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Seminaria
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
5Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk
6Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
7Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
8Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
9Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
10Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
11Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
12Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)Zbo/1 30 VACAT
13Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Praktyka
1Praktyka dyplomowa (praktyki)Zbo/8 60 dr Elżbieta Stoch
Specjalność 2: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Konwersatoria
1Kreowanie tożsamości szkoły i innowacje pedagogiczne (konwersatorium)Z/3 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
2Teoria i praktyka zarządzania szkołą (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Specjalność 2: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Ćwiczenia
1Metodyka terapii pedagogicznej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Małgorzata Łobacz
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Konwersatoria
1Analiza własnych możliwości i ograniczeń w pracy asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej (konwersatorium)Z/3 30 dr Magdalena Parzyszek
2Metodyka doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i pełnienie ról społecznych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Ćwiczenia
1Metodyka pracy asystenta rodziny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Magdalena Parzyszek
2Komunikacja interpersonalna i problemy wychowawcze w rodzinie (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze