Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok II - Semestr 3   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Elementy historii opieki społecznej w Polsce i na świecie (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)E/2 15 dr hab. Alina Rynio
3Pedagogika opiekuńcza (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
4Podstawy prawa rodzinnego (wykład)E/2 30 Brak obsady
5Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
6Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Przedmioty do wyboru
Fakultety w j. polskim
1Elementy dydaktyki i emisja głosu (fakultet) (warsztaty)Z/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
2Pedagogiczne implikacje przygodności osoby (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
3Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
4Pomiar dydaktyczny i ewaluacja osiągnięć ucznia (fakultet) (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
5Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
6Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Borowicz
7Wolontariat wobec potrzeb społecznych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Katarzyna Braun
8Wybrane zagadnienia z biografistyki pedagogicznej (wykład)Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Konwersatoria
1Kreowanie tożsamości szkoły i innowacje pedagogiczne (konwersatorium)Z/3 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
2Teoria i praktyka zarządzania szkołą (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Ćwiczenia
1Metodyka terapii pedagogicznej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność 3: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Konwersatoria
1Analiza własnych możliwości i ograniczeń w pracy asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej (konwersatorium)Z/3 30 dr Magdalena Parzyszek
2Metodyka doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny i pełnienie ról społecznych (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Specjalność 3: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Ćwiczenia
1Metodyka pracy asystenta rodziny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Magdalena Parzyszek
2Komunikacja interpersonalna i problemy wychowawcze w rodzinie (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Ćwiczenia
1Metodyka probacji i wsparcia postpenitencjarnego (ćwiczenia)Z/2 10 Brak obsady
Specjalność 4: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Warsztaty
1Metodyka profilaktyki i terapii uzależnień (warsztaty)Z/3 15 Brak obsady
2Społeczny wymiar patologii (warsztaty)Z/3 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
Seminaria magisterskie
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
5Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk
6Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
7Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
8Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
9Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
10Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Zbo/1 30 VACAT
11Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
12Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Alina Rynio
13Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze