Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Prawo rzymskie (wykład)E/8 15 dr Izabela Leraczyk
2Prawo rzymskie (ćwiczenia)Z/0 15 dr Izabela Leraczyk
3Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
4Historia powszechnego prawa kanonicznego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
5Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
6Historia źródeł kościelnego prawa polskiego (z uwzględnieniem synodów wschodnich) (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 15 Ks. dr Adam Jaszcz
7Etyka (kurs dla prawników) (wykład)E/2 30 dr Anna Krajewska
8Wybrane zagadnienia z teologii dogmatycznej (wykład)Z/4 30 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
9Podstawy światopoglądu katolickiego (wykład)Z/3 15 Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze