Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Współczesne teorie retoryki (wykład)E/6 30 Zawieszone
2Współczesne teorie retoryki (ćwiczenia)Z/0 30 Zawieszone
3Środki retoryczne w wypowiedziach oratorskich (konwersatorium)Z/4 30 Zawieszone
4Sztuka improwizacji w oratorstwie (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
(Należy wybrać 120 godz., 12 pkt. ECTS)
1Etykieta wystąpień publicznych (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone
2Formy komunikacji w biznesie (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
3Retoryka w reklamie (ćwiczenia)Z/3 30 Zawieszone
4Strategie negocjacyjne (warsztaty)Z/3 30 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze