Wydział Nauk Społecznych
e-Pedagogika (niestacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)E/5 12 dr Piotr Magier
2Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia)Z/0 12 Brak obsady
3Filozofia wychowania (konwersatorium)Z/2 12 Brak obsady
4Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 18 Ks. dr Maciej Hułas
5Metodologia nauk społecznych (wykład)Z/2 12 dr Piotr Magier
6Pedagogika ogólna (wykład)E/2 12 dr Piotr Magier
7Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia)Z/3 12 Brak obsady
8Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)E/2 12 dr Katarzyna Braun
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 1: Pedagogika ogólna i psychoprofilaktyka
1Teoretyczne podstawy integralnego wychowania (wykład)E/4 12 VACAT
2Diagnoza potrzeb środowiskowych (konwersatorium)Z/3 12 Brak obsady
Seminaria magisterskie
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 18 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Pedagogika ogólna (seminarium)Zbo/1 18 Ks. dr Marek Jeziorański
3Pedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 18 dr Aleksandra Borowicz
4Teoria i praktyka wychowania integralnego (seminarium)Zbo/1 18 VACAT

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze