Wydział Filozofii
Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Historia retoryki klasycznej (wykład)E/6 30 Brak obsady
2Historia retoryki klasycznej (ćwiczenia)Z/0 30 Brak obsady
3Elokucja (wykład)E/5 15 Brak obsady
4Elokucja (ćwiczenia)Z/0 30 dr Joanna Kiereś-Łach
5Historia filozofii (wykład)E/2 30 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
6Wstępne ćwiczenia retoryczne (ćwiczenia)Z/4 30 Brak obsady
7Kompozycja wypowiedzi ustnych i pisemnych (ćwiczenia)Z/3 30 Brak obsady
8Język łaciński w retoryce (lektorat)E/2 30 Brak obsady
9Pozawerbalne elementy akcji oratorskiej (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
10Pozawerbalne elementy akcji oratorskiej (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
11Techniki oddechowo-głosowe (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 Brak obsady
12Techniki oddechowo-głosowe (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
13Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
14Przedsiębiorczość (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 Brak obsady
Wychowanie fizyczne
1Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/0 30 Brak obsady
2Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/0 30 Brak obsady
3Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 3) Zbo/0 30 Brak obsady
4Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 4) Zbo/0 30 Brak obsady
5Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 5) Zbo/0 30 Brak obsady
6Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 6) Zbo/0 30 Brak obsady
7Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 7) Zbo/0 30 Brak obsady
8Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 8) Zbo/0 30 Brak obsady
9Wychowanie fizyczne - fitness (ćwiczenia - Grupa: 9) Zbo/0 30 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze