Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
2Pedagogika porównawcza (wykład)E/3 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
3Pedagogika społeczna (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
4Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)E/6 30 dr Piotr Magier
Konwersatoria obowiązkowe
1Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
2Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
3Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa: 3) Z/4 30 Zawieszone
4Metodologia nauk społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Piotr Magier
5Metodologia nauk społecznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Piotr Magier
6Metodologia nauk społecznych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
Ćwiczenia obowiązkowe
1Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
2Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
3Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
Seminaria
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
4Pedagogika chrześcijańska (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Alina Rynio
5Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
6Pedagogika prenatalna i prokreacji (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
7Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
8Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
9Pedagogika społeczna i praca socjalna (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
10Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
11Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
12Psychopedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
13Specjalne potrzeby edukacyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
14Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
15Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Fakultety
1Historia opieki nad dzieckiem (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Prawa autorskie i prawa pokrewne (wykład)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
3Wybrane teorie rozwoju zawodowego (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
4Wychowanie do odpowiedzialności w życiu społecznym (wykład)Z/2 30 dr hab. Alina Rynio
5Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem - wybrane zagadnienia (wykład)Z/2 30 dr Ewelina Świdrak
6Special education (wykład)Z/4 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
7Metodyka pracy umysłowej dla niesłyszących (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
8Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
9Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
10Wybrane zagadnienia z systemów kształcenia (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
11Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Prognozowanie w pedagogice (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Parzyszek
13Wolontariat wobec potrzeb społecznych (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
14Selected issues of the development of the pedagogy abroad (wykład)Z/2 30 dr Bernd-Joachim Ertelt, prof. KUL
Specjalność 2: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Wykłady
1Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (wykład)E/2 15 dr Aleksandra Borowicz
Specjalność 2: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Konwersatoria
1Metodyka pracy pedagoga szkolnego w dynamizowaniu funkcji szkoły (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Specjalność 3: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Wykłady
1Współczesne kierunki zarządzania oświatą (wykład)E/2 15 Zawieszone
Specjalność 3: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Ćwiczenia
1Europejskie programy edukacyjne - projektowanie i ewaluacja (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Wykłady
1Charakterystyka i analiza potrzeb oraz problemów rodziny (wykład)E/2 15 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Ćwiczenia
1Organizacja wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania (ćwiczenia)Z/2 10 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wykłady
1Modele i systemy resocjalizacji (wykład)E/1 10 Zawieszone
2Patologia społeczna z elementami kryminologii (wykład)E/1 10 Zawieszone
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Ćwiczenia
1Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/1 10 Zawieszone
2Techniki negocjacji (ćwiczenia)Z/1 10 Zawieszone

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze