Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obowiązkowe
1Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)E/6 30 Ks. dr Marek Jeziorański
2Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
3Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
4Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
5Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
6Pedagogika porównawcza (wykład)E/3 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
7Pedagogika społeczna (wykład)E/3 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
8Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
9Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
10Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa: 3) Z/4 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
11Metodologia nauk społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Piotr Magier
12Metodologia nauk społecznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Piotr Magier
13Metodologia nauk społecznych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 dr Piotr Magier
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
1Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (wykład)E/2 15 dr Aleksandra Borowicz
2Metodyka pracy pedagoga szkolnego w dynamizowaniu funkcji szkoły (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 2: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
1Współczesne kierunki zarządzania oświatą (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
2Europejskie programy edukacyjne - projektowanie i ewaluacja (ćwiczenia)Z/2 15 dr Iwona Szewczak
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 3: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
1Charakterystyka i analiza potrzeb oraz problemów rodziny (wykład)E/2 15 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
2Organizacja wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania (ćwiczenia)Z/2 10 dr Magdalena Parzyszek
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 4: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
1Modele i systemy resocjalizacji (wykład)E/1 10 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
2Patologia społeczna z elementami kryminologii (wykład)E/1 10 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
3Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/1 15 dr Lidia Pietruszka
4Techniki negocjacji (ćwiczenia)Z/1 10 Brak obsady
Seminaria magisterskie
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
5Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk
6Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
7Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
8Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
9Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
10Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
11Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
12Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)Zbo/1 30 VACAT
13Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze