Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Legislacja administracyjna (wykład)E/4 30 dr hab. Maciej Rudnicki
2Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
3Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
4Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska (konwersatorium)Z/3 30 dr Kamila Sobieraj
5Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej (wykład)E/5 30 dr Iwona Bień-Węgłowska
6Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 30 dr Marta Ordon
Ćwiczenia i warsztaty obowiązkowe
1Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Marta Ordon
2Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Marta Ordon
3Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 dr Marta Ordon
Seminaria magisterskie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Biskup
2Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
3Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
4Fundusze unijne w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
5Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Sebastian Kwiecień
6Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
7Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
8Konstytucyjny ustrój administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
9Materialne prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
10Negocjacje i mediacje w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
11Postępowania dyscyplinarne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
12Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
13Postępowanie sądowo-administracyjne - magisterskie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
14Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
15Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
16Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
17Prawo administracyjne ustrojowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
18Prawo bankowe i finansów publicznych (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
19Prawo finansowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
20Prawo ochrony środowiska (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
21Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
22Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
23Publiczne prawo konkurencji (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
Specjalność: Administracja ochrony środowiska
1Polityka ochrony środowiska (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
2System ocen oddziaływania na środowisko (wykład)E/5 15 Zawieszone
3System ocen oddziaływania na środowisko (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
Specjalność: Administracja transgraniczna
1Organizacja handlu międzynarodowego (wykład)E/5 30 Zawieszone
2Współpraca transgraniczna w ochronie środowiska (konwersatorium)Z/3 30 Zawieszone
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Arbitraż w prawie gospodarczym (konwersatorium)Z/3 30 dr Marek Dąbrowski
2Prawo ochrony konsumentów (wykład)E/5 30 dr Małgorzata Ganczar
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Instytucje partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym (wykład)E/5 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
2Ustrój samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/3 30 dr Maciej Gapski
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze