Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Administracja (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Biblia- istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL
2Katolicka Nauka Społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
3Legislacja administracyjna (wykład)E/4 30 dr Kamila Sobieraj
4Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska (wykład)Z/3 30 dr hab. Piotr Zacharczuk
5Udostępnianie i ochrona informacji w administracji publicznej (wykład)Z/5 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
6Prawo wyznaniowe (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 Ks. mgr Michał Czelny
7Prawo wyznaniowe (wykład)E/5 30 dr Aneta Abramowicz
Seminaria magisterskie
1Administracyjne prawo gospodarcze i procesowe (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
2Administrowanie oświatą (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
3Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
4Fundusze unijne w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
5Historia administracji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL
6Historia samorządu terytorialnego (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak, prof. KUL
7Informacja w administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL
8Konstytucyjny ustrój administracji publicznej (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL
9Materialne prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
10Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
11Prawo administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
12Prawo administracyjne ogólne (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Stanisław Wrzosek
13Prawo podatkowe (seminarium)Zbo/1 30 Brak obsady
14Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
15Prawo wykroczeń (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Anna Tunia, prof. KUL
Specjalność: Administracja gospodarcza
1Arbitraż w prawie gospodarczym (konwersatorium)Z/3 30 dr Marek Dąbrowski
2Prawo ochrony konsumentów (wykład)E/5 30 dr hab. Małgorzata Ganczar
Specjalność: Samorząd terytorialny
1Instytucje partycypacji społecznej w samorządzie terytorialnym (wykład)E/5 30 dr hab. Rafał Sura, prof. KUL
2Ustrój samorządu terytorialnego (konwersatorium)Z/3 30 dr Maciej Gapski
Specjalność: Doradztwo podatkowe
1Ogólne prawo podatkowe – część materialna (wykład)E/4 30 Zawieszone
2Procesowe i ustrojowe prawo podatkowe (wykład)E/4 15 Zawieszone
3Procesowe i ustrojowe prawo podatkowe (ćwiczenia)Z/0 15 Zawieszone
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 3) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz
2Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studenta (szkolenie)Zbo/0 2 dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze