Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2018/2019


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
3Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej (wykład)E/2 15 Ks. dr Marcin Ferdynus
4Pedagogika ogólna (wykład)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
5Pedeutologia (wykład)E/4 30 dr hab. Beata Jakimiuk
Konwersatoria obowiązkowe
1Statystyka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
2Statystyka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
3Statystyka (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
Ćwiczenia obowiązkowe
1Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 dr hab. Alina Rynio
2Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Alina Rynio
3Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
Seminaria
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
4Pedagogika chrześcijańska (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Alina Rynio
5Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
6Pedagogika prenatalna i prokreacji (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
7Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
8Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
9Pedagogika społeczna i praca socjalna (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
10Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
11Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
12Psychopedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
13Specjalne potrzeby edukacyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
14Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
15Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Fakultety
1Planowanie własnego rozwoju zawodowego w pracy nauczyciela (wykład)Z/2 30 dr Barbara Borowska
2Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 30 Zawieszone
3Specyficzne potrzeby dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (wykład)Z/2 30 Zawieszone
4Streetworking wobec potrzeb i oczekiwań dzieci ulicy (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
5Wybrane zagadnienia z biografistyki pedagogicznej (wykład)Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
6Counseling and human development (wykład)Z/4 30 dr hab. Beata Jakimiuk
7Pedagogical leadership (wykład)Z/4 30 dr Klaudia Martynowska
8Selected issues of the development of the pedagogy abroad (wykład)Z/2 30 Zawieszone
9The personalistic education (wykład)Z/4 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
10Grundbegriffe der Paedagogik (wykład)Z/4 30 Zawieszone
11Formy pracy z młodzieżą zagrożoną (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
12Pedagogiczne implikacje przygodności osoby (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
13Podstawy relacji małżeńskiej (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
14Terapia logopedyczna dzieci z uszkodzeniami słuchu (konwersatorium)Z/2 30 dr Renata Kołodziejczyk
15Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
16Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
17Pedagogika miejsca - dziedzictwo kulturowe Lubelszczyzny (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Stoch
Specjalność 2: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Wykłady
1Pedagogika szkolna teoretycznie i praktycznie zorientowana (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
Specjalność 2: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Ćwiczenia
1Metodyka wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Magdalena Wójcik
Specjalność 3: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Konwersatoria
1Metodyka organizacji i zarządzania szkołą i placówką wychowania przedszkolnego (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Wyklady
1Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną w pedagogice (wykład)E/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Specjalność 4: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Konwersatoria
1Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym (konwersatorium)Z/2 15 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wykłady
1Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (wykład)E/2 20 Zawieszone
Specjalność 5: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Ćwiczenia
1Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/1 10 Zawieszone
2Praca z rodziną zastępczą (ćwiczenia)Z/1 10 Zawieszone
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 5) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze