Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)E/4 30 Brak obsady
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Brak obsady
3Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej (wykład)E/2 15 Brak obsady
4Pedagogika ogólna (wykład)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
5Pedeutologia (wykład)E/4 30 dr hab. Beata Jakimiuk
6Statystyka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
7Statystyka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
8Statystyka (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
9Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 VACAT
10Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 VACAT
11Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr Ewelina Świdrak
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
1Pedagogika szkolna teoretycznie i praktycznie zorientowana (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Metodyka wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)Z/2 15 Brak obsady
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 2: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
1Pedagogika szkolna teoretycznie i praktycznie zorientowana (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Metodyka organizacji i zarządzania szkołą i placówką wychowania przedszkolnego (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 3: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
1Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną w pedagogice (wykład)E/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
2Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym (konwersatorium)Z/2 15 dr Magdalena Parzyszek
Przedmioty specjalnościowe
Specjalność 4: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
1Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (wykład)E/2 20 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
2Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/1 15 dr Lidia Pietruszka
3Praca z rodziną zastępczą (ćwiczenia)Z/1 10 dr Lidia Pietruszka
Seminaria magisterskie
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Historia wychowania i opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Pedagogika ogólna i profilaktyka (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
5Pedagogika pracy i pedeutologia (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk
6Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
7Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
8Pedagogika społeczna i opiekuńcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
9Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
10Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Barbara Kiereś, prof. KUL
11Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
12Wychowanie integralne. Teoria i praktyka (seminarium)Zbo/1 30 VACAT
13Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze