Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2017/2018


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Antropologia filozoficzna i kulturowa (wykład)E/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec
2Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. prof. dr hab. Stefan Szymik
3Kierunki i tendencje współczesnej myśli filozoficznej i etycznej (wykład)E/2 15 dr Jacek Frydrych
4Pedagogika ogólna (wykład)Z/3 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
5Pedeutologia (wykład)E/4 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
Konwersatoria obowiązkowe
1Statystyka (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
2Statystyka (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
3Statystyka (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 Ks. dr Marek Jeziorański
Ćwiczenia obowiązkowe
1Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/3 30 mgr Agnieszka Gronkowska
2Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/3 30 dr hab. Alina Rynio
3Psychologia rozwoju i wychowania młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/3 30 dr hab. Alina Rynio
Seminaria
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Historia opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
4Pedagogika chrześcijańska (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Alina Rynio
5Pedagogika ogólna i resocjalizacyjna (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
6Pedagogika porównawcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
7Pedagogika prenatalna i prokreacji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
8Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
9Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
10Pedagogika społeczna i praca socjalna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Franciszka Wawro, prof. KUL
11Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
12Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
13Psychopedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
14Specjalne potrzeby edukacyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
15Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
16Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Fakultety
1Edukacja międzykulturowa wobec wyzwań współczesności (ćwiczenia)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
2Polski język migowy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Borowicz
3Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Integracja środowisk wychowawczych (konwersatorium)Z/2 30 dr Lidia Pietruszka
5Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)Z/2 30 mgr Sylwia Pawłowska
6Media i zjawiska patologii społecznej (konwersatorium)Z/2 30 mgr Renata Wawerska
7Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia (wykład)Z/2 30 dr Barbara Borowska
8Koncepcje, modele, praktyki i teorie pedagogiczne (wykład)Z/2 30 Zawieszone
9System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
10Twórcy polskiej pedagogiki specjalnej i ich koncepcje (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
11Wychowanie w szkole katolickiej (wykład)Z/2 30 dr hab. Alina Rynio
12Counseling and human development (wykład)Z/4 30 dr hab. Beata Jakimiuk
13Selected issues of the development of the pedagogy abroad (wykład)Z/2 30 Zawieszone
14The personalistic education (wykład)Z/4 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
15Grundbegriffe der Paedagogik (wykład)Z/4 30 dr Iwona Szewczak
Specjalność II: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Wykłady
1Pedagogika szkolna teoretycznie i praktycznie zorientowana (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
Specjalność II: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Ćwiczenia
1Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Joanna Wołos
Specjalność III: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Konwersatoria
1Podstawy organizacji i zarządzania szkołą i placówką wychowania przedszkolnego (konwersatorium)Z/2 15 Zawieszone
Specjalność IV: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Wyklady
1Fenomenologiczno-hermeneutyczna perspektywa badań nad rodziną w pedagogice (wykład)E/2 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
Specjalność IV: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Konwersatoria
1Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym (konwersatorium)Z/2 15 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność V: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wykłady
1Wybrane zagadnienia z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej (wykład)E/2 20 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
Specjalność V: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Ćwiczenia
1Praca z rodziną zastępczą (ćwiczenia)Z/1 10 dr Lidia Pietruszka
2Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/1 10 dr Lidia Pietruszka
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 8) Zbo/0 3 mgr Iwona Kędzierska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
2Pedagogika porównawcza (wykład)E/3 30 Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
3Pedagogika społeczna (wykład)E/3 30 dr hab. Franciszka Wawro, prof. KUL
4Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)E/6 30 Ks. dr Marek Jeziorański
Konwersatoria obowiązkowe
1Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa: 1) Z/4 30 mgr Anna Bednarczyk
2Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa: 2) Z/4 30 Ks. mgr Dariusz Konopko
3Filozofia wychowania (konwersatorium - Grupa: 3) Z/4 30 Zawieszone
4Metodologia nauk społecznych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Piotr Magier
5Metodologia nauk społecznych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Piotr Magier
6Metodologia nauk społecznych (konwersatorium - Grupa: 3) Z/3 30 Zawieszone
Ćwiczenia obowiązkowe
1Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
2Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/0 30 dr Iwona Szewczak
3Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/0 30 Zawieszone
Seminaria
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Historia opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
4Pedagogika chrześcijańska (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Alina Rynio
5Pedagogika ogólna i resocjalizacyjna (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
6Pedagogika porównawcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
7Pedagogika prenatalna i prokreacji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
8Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
9Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
10Pedagogika społeczna i praca socjalna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Franciszka Wawro, prof. KUL
11Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
12Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
13Psychopedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
14Specjalne potrzeby edukacyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
15Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
16Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Fakultety
1Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)Z/2 30 dr Elżbieta Stoch
2Logopedia korekcyjna (ćwiczenia)Z/2 30 Zawieszone
3Wychowawcza funkcja zabawek (ćwiczenia)Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
4Kontakt pomocny w interakcji wychowawczej (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
5Metodyka pracy umysłowej dla niesłyszących (konwersatorium)Z/2 30 Zawieszone
6Historia wychowania i myśli pedagogicznej (wykład)Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
7Pedagogika klasyczna i antypedagogika wobec wychowania w rodzinie (wykład)Z/2 30 Zawieszone
8Podmiotowość w wychowaniu (wykład)Z/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
9Tradycje historii wychowania w Polsce i w Europie (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
10Wychowawcza funkcja wolontariatu (wykład)Z/2 30 dr Katarzyna Braun
11Selected issues of the development of the pedagogy abroad (wykład)Z/2 30 Zawieszone
12Special education (wykład)Z/4 30 dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL
Specjalność II: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Wykłady
1Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej (wykład)E/2 15 dr Aleksandra Borowicz
Specjalność II: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Konwersatoria
1Pedagog szkolny w dynamizowaniu funkcji szkoły (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Specjalność III: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Wykłady
1Współczesne kierunki zarządzania oświatą (wykład)E/2 15 Zawieszone
Specjalność III: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Ćwiczenia
1Europejskie programy edukacyjne - projektowanie i ewaluacja (ćwiczenia)Z/2 15 Zawieszone
Specjalność IV: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Wykłady
1Charakterystyka i analiza potrzeb oraz problemów rodziny (wykład)E/2 15 dr Magdalena Parzyszek
Specjalność IV: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny
Ćwiczenia
1Organizacja wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania (ćwiczenia)Z/2 10 mgr Katarzyna Hryszan
Specjalność V: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wykłady
1Modele i systemy resocjalizacji (wykład)E/1 10 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
2Patologia społeczna z elementami kryminologii (wykład)E/1 10 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
Specjalność V: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Ćwiczenia
1Organizowanie i planowanie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (ćwiczenia)Z/1 10 dr Lidia Pietruszka
2Techniki negocjacji (ćwiczenia)Z/1 10 Ks. mgr Andrzej Jasnos

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Elementy historii opieki społecznej w Polsce i na świecie (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Marian Surdacki
2Pedagogika opiekuńcza (wykład)Z/2 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
3Podstawy prawa rodzinnego i oświatowego (wykład)Z/2 15 dr hab. Magdalena Pyter, prof. KUL
4Wybrane zagadnienia z pedagogiki chrześcijańskiej (wykład)E/2 15 dr hab. Alina Rynio
Konwersatoria obowiązkowe
1Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa: 1) Z/3 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
2Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia (konwersatorium - Grupa: 2) Z/3 30 dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Seminaria
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Historia opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
4Pedagogika chrześcijańska (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Alina Rynio
5Pedagogika ogólna i resocjalizacyjna (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
6Pedagogika porównawcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
7Pedagogika prenatalna i prokreacji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
8Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
9Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
10Pedagogika społeczna i praca socjalna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Franciszka Wawro, prof. KUL
11Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
12Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
13Psychopedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
14Specjalne potrzeby edukacyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
15Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
16Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Praktyka
1Praktyka dyplomowa (praktyki)Zbo/8 60 dr Elżbieta Stoch
Fakultety
1Edukacja międzykulturowa wobec wyzwań współczesności (ćwiczenia)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
2Polski język migowy (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Borowicz
3Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
4Integracja środowisk wychowawczych (konwersatorium)Z/2 30 dr Lidia Pietruszka
5Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)Z/2 30 mgr Sylwia Pawłowska
6Media i zjawiska patologii społecznej (konwersatorium)Z/2 30 mgr Renata Wawerska
7Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia (wykład)Z/2 30 dr Barbara Borowska
8Koncepcje, modele, praktyki i teorie pedagogiczne (wykład)Z/2 30 Zawieszone
9System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
10Twórcy polskiej pedagogiki specjalnej i ich koncepcje (wykład)Z/2 30 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
11Wychowanie w szkole katolickiej (wykład)Z/2 30 dr hab. Alina Rynio
12Counseling and human development (wykład)Z/4 30 dr hab. Beata Jakimiuk
13Selected issues of the development of the pedagogy abroad (wykład)Z/2 30 Zawieszone
14The personalistic education (wykład)Z/4 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
15Grundbegriffe der Paedagogik (wykład)Z/4 30 dr Iwona Szewczak
Specjalność II: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Konwersatoria
1Kreowanie tożsamości szkoły i innowacje pedagogiczne (konwersatorium)Z/3 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
2Teoria i praktyka zarządzania szkołą (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Specjalność II: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Ćwiczenia
1Projektowanie terapii pedagogicznej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Małgorzata Łobacz
Specjalność III: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Wykłady
1Psychologia zarządzania szkołą i placówką wychowania przedszkolnego (wykład)E/2 15 dr Tomasz Korulczyk
2Technologie informacyjne w zarządzaniu oświatą (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Marek Pawlak
Specjalność III: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Konwersatoria
1Kreowanie tożsamości szkoły i placówki wychowania przedszkolnego (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
2Zarządzanie jakością w szkole i w placówce wychowania przedszkolnego (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Psychologia społeczna (wykład)E/4 15 dr hab. Alina Rynio
Konwersatoria obowiązkowe
1Andragogika (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
2Andragogika (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Beata Jakimiuk
3Psychologia społeczna (konwersatorium - Grupa: 1) Z/0 15 mgr Monika Gromek
4Psychologia społeczna (konwersatorium - Grupa: 2) Z/0 15 mgr Monika Gromek
Seminaria
Seminarium magisterskie
1Biografistyka pedagogiczna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Historia opieki społecznej w Polsce i w Europie (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Instytucje opiekuńczo-wychowawcze (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
4Pedagogika chrześcijańska (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Alina Rynio
5Pedagogika ogólna i resocjalizacyjna (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
6Pedagogika porównawcza (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
7Pedagogika prenatalna i prokreacji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
8Pedagogika przedszkolna i opieka nad dzieckiem (seminarium)Zbo/1 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
9Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
10Pedagogika społeczna i praca socjalna (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Franciszka Wawro, prof. KUL
11Pedagogika szkolna (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
12Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
13Psychopedagogika specjalna z logopedią (seminarium)Zbo/1 30 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
14Specjalne potrzeby edukacyjne (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
15Współczesne problemy pedagogiki i wychowania (seminarium)Zbo/1 30 Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
16Zarządzanie placówką oświatową (seminarium)Zbo/1 30 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
Seminaria
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego
1Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Marian Surdacki
3Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Krystyna Chałas
4Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
6Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Edward Walewander
7Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
8Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Alina Rynio
9Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński
10Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL
11Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Franciszka Wawro, prof. KUL
12Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak
13Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
14Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu magisterskiego (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Lucyna Dziaczkowska, prof. KUL
Specjalność II: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Konwersatoria
1Doradztwo zawodowe w szkole (konwersatorium)Z/1 15 dr hab. Beata Jakimiuk
Specjalność II: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej
Ćwiczenia
1Konstruowanie szkolnych programów wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych (ćwiczenia)Z/2 15 dr Barbara Borowska
Specjalność III: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Konwersatoria
1Zarządzanie oświatą w środowisku lokalnym (konwersatorium)Z/2 15 mgr Kamil Roman
Specjalność III: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego
Ćwiczenia
1Diagnostyka i zarządzanie zmianą - projektowanie rozwoju szkoły i placówki wychowania przedszkolnego (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze