Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Stan zachowania druków z lubelskiej oficyny jezuitów znajdujących się w Bibliotece uniwersyteckiej KUL
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
mgr Iwona Kasiura
Polska bibliografia organów, tom 3
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
historianauki o sztucenauki o sztucesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Maria Szymanowicz prof. KUL
Recepcja dramaturgii litewskiej w Polsce w latach 50. XX wieku (na przykładzie dziejów scenicznych sztuki Józefa Bałtuszisa "Pieją koguty")
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
Wpływ zieleni przyulicznej na kształtowanie estetyki miast na przykładzie Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwosztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
mgr inż. Paweł Adamiec
Życie teatralne [na Lubelszczyźnie 1944-1956]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
historialiteraturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucepedagogikasztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
“And they will throw them into the fiery furnace, where there will be weeping and gnashing of teeth” (Mt 13,42). The Representation of Divine Justice in Latin and Byzantine Iconography of the Last Judgement – Part I [“I wrzucą ich w piec rozpalony, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów” (Mt 13,42). Przedstawienie Boskiej Sprawiedliwości w ikonografii łacińskiej i bizantyjskiej na temat Sądu Ostatecznego - Część I]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
nauki o sztucenauki o sztucesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Dramaty Williama Szekspira w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucepedagogikasztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
Jaki system ochrony zabytków? Pytania bez odpowiedzi…
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
architektura i urbanistykasztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Marcin Gawlicki prof. KUL
Deklamacja – sztuka żywego słowa i teatr jako szkoła wymowy w świetle rozważań mistrzów sceny polskiej i opracowań teoretycznych z XIX i początku XX wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o sztucepedagogikasztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
Shakespeare in the Lublin Theatre in 19th and 20th centuries [Szekspir w teatrze lubelskim w XIX i XX wieku]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2016
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucepedagogikasztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
Droga piękna według Augustyna z Hippony
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2016
filozofianauki teologicznesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
Organy w bazylice OO. Bernardynów w Rzeszowie. Badania historyczno-instrumentoznawcze
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2015
sztuki muzycznesztuki muzycznesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr Mieczysław Śmierciak
Dzieje recepcji scenicznej Stanisława Przybyszewskiego w teatrze lubelskim do roku 1918
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
Teatr na tle obrazu wielokulturowego miasta. Retrospekcje z Lublina i Lubelszczyzny w świetle piśmiennictwa z XIX i 1. połowy XX wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
Dzieje sceniczne Józefa Ignacego Kraszewskiego w teatrze lubelskim do roku 1939
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
Contemplare et contemplata aliis tradere : ambona bernardyńska
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Ks. dr Janusz Moryc
Tabula gratulatoria
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
językoznawstwoliteraturoznawstwonauki o kulturze i religiipedagogikasztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
Dzieje recepcji scenicznej i działalność popularyzatorska Stanisława Przybyszewskiego w środowisku lubelskim w dwudziestoleciu międzywojennym. S. Przybyszewski na scenie lubelskiej (kompendium repertuarowe)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucenauki socjologicznepedagogikasztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
Dziedzictwo Talii i Melpomeny. Repertuar teatralny a upodobania publiczności Lublina i Lubelszczyzny w okresie romantyzmu w świetle źródeł z epoki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
literaturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucepedagogikasztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
W ferworze tesser, czyli kilka uwag na temat techniki mozaiki na podstawie dekoracji ściany zachodniej Bazyliki Santa Maria Assunta na Torcello
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
nauki o sztucesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Odpowiedzialność artysty za przekaz twórczy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
Ks. dr Janusz Moryc
Funkcja zabytku-wyznacznik wartości czy pole konfliktów?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
architektura i urbanistykasztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Marcin Gawlicki prof. KUL
2014: A. Krauze-Kołodziej, Nel mondo delle immagini – l’opera d’arte durante la lezione di lingua italiana, „Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitatis Catholicae in Ružomberok” 5(2014), s. 167-175. (ISSN 1336-2232) [2014: A. Krauze-Kołodziej, Nel mondo delle immagini – l’opera d’arte durante la lezione di lingua italiana, „Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitatis Catholicae in Ružomberok” 5(2014), s. 167-175. (ISSN 1336-2232)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
językoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucenauki o sztucesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr Aleksandra Krauze-Kołodziej
Ocena wartości zasobu zabytkowego - cele, metody, praktyka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2013
architektura i urbanistykasztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Marcin Gawlicki prof. KUL
Działania artystyczne jako sposób rozmowy o przestrzeni
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2012
architektura i urbanistykasztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr inż. Jan Kamiński
Pisma św. Brygidy jako źródło inspiracji dla sztuki średniowiecznej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2012
nauki o kulturze i religiinauki o sztucenauki o sztucesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr Krzysztof Przylicki
Franciszka Siedleckiego przygody z tańcem
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2012
historialiteraturoznawstwosztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska
Niezwykłe losy wrocławskiego zabytku. Złota Katarzyna z Katternecke
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2012
historianauki o sztucesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztukisztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr Krzysztof Przylicki
Dzieje klasyki polskiej na scenach lubelskich w latach 1864-1997
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2012
historialiteraturoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucesztuki filmowe i teatralnesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr hab. Elżbieta Stoch
Kolekcja średniowiecznej rzeźby śląskiej w zbiorach artystycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2012
historianauki o sztucesztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztukisztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
dr Krzysztof Przylicki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.