Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Marcela ANDOKOVÁ, Čierna som a predsa krásna. Tyconiov výklad Piesne piesní 1, 5 (I am Black Yet Beautiful. Tyconius’s Interpretation of Song 1:5), Iris, Bratislava 2020, pp. 226 [Marcela ANDOKOVÁ, Čierna som a predsa krásna. Tyconiov výklad Piesne piesní 1, 5 (I am Black Yet Beautiful. Tyconius’s Interpretation of Song 1:5), Iris, Bratislava 2020, pp. 226 ]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
A “God-Bearing Nation”: Religious Aspects of the Russian Concept of State Authority ["Bogonośny lud": Religijne aspekty rosyjskiej koncepcji władzy państwowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
The Homily in the Eyes of the Youth: the Problem of Symmetry. A Sociological and Textual Analysis [Artykuł naukowy: Homilia w opinii młodzieży. Problem symetryczności wypowiedzi w analizie socjologicznej i tekstologicznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
Propheticness of the ecumenical social thought: the “Life and Work” Oxford Conference about the state and economic order [Profetyczność ekumenicznej myśli społecznej: oksfordzka konferencja ruchu „Życie i Działanie” o państwie i porządku ekonomicznym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznenauki teologiczne
prof. dr hab. Piotr Kopiec
Człowiek w relacji do stworzenia według Johna D. Zizioulasa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Autografy brata Kaliksta Mariana Kłoczki 1930-2013
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Mistagogia liturgiczna biskupa Jana Bernarda Szlagi. Aspekt biblijny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr Andrzej Megger
The Division and Structure of “David’s Compositions” (11Q5) [Podział i struktura tekstu „Kompozycji Dawidowych” (11Q5)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwonauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr Marcin Biegas
Sexual Morality of Young Poles as a Challenge for Religious Education [Moralność seksualna młodych Polaków jako wyzwanie dla edukacji religijnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Traditional religiousness of youth from small-town and rural areas of lesser Poland in the face of the fear of illness and death related to the Covid pandemic [Tradycyjna religijnośc młodzieży z małomiasteczkowych i wiejskich obszarów Małopolski wobec lęku przed chorobą i śmiercią związanego z pandemią Covid]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr Roman Janiec
Wprowadzenie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
The Homily in The Eyes of The Youth: The Problem of Symmetry. A Sociological and Textual Analysis [Homilia w opinii młodzieży: problem symetryczności wypowiedzi. Analiza socjologiczna i tekstologiczna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Miejsce rodziny w społeczeństwie.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak prof. KUL
Critical Edition and Philological Analysis of Isa 49–50 based on Coptic Manuscript sa 52 (M 568) and Other Coptic Manuscripts in the Sahidic Dialect and the Greek Text of the Septuagint, [Edycja krytyczna i analiza filologiczna Iz 49-50 na podstawie koptyjskiego rękopisu sa 52 (M 568), także innych rękopisów koptyjskich w dialekcie saidzkim oraz greckiego tekstu Septuaginty]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Bąk
„Wysmaruję wam twarze gnojówką” (Ml 2,3b). Mowa Boga do kapłanów (Ml 2,1–9) jako manifest reformy Nehemiasza. Kryzys kapłaństwa i degradacja lewitów w pierwszej połowie V wieku przed Chr.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr Arnold Zawadzki
Język grecki Nowego Testamentu. Tom II: Kucz do ćwiczeń – słownik – paradygmaty
Podręcznik akademicki
Rok: 2023
językoznawstwonauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar prof. KUL
Język grecki Nowego Testamentu. Tom I: Gramatyka – indeksy
Podręcznik akademicki
Rok: 2023
językoznawstwonauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Piwowar prof. KUL
The Secularism of Putin’s Russia and Patriarch Kirill’s Church: The Russian Model of State–Church Relations and Its Social Reception [Sekularyzm Putinowskiej Rosji i Cerkiew Patriarchy Cyryla: Rosyjski model relacji państwo-kościół i jego odbiór społeczny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Religious education and the concept of universal fraternity in the light of the encyclical Fratelli tutti of Pope Francis [Edukacja religijna wobec idei powszechnego braterstwa w encyklice Fratelli tutti papieża Franciszka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Podręcznik do nauki religii w szkole
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Goliszek prof. KUL
Psalmodia w tradycji hezychastycznej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki teologiczne
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
Czym jest sztuka: horyzont odbiorcy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Kenyan Catholics’ Religiosity and Understanding of Marriage on the Basis of Individuals Associated with Shalom Center in Mitunguu: Educational and Pastoral Perspective [Religijność a rozumienie małżeństwa przez katolików z Kenii na podstawie badań osób związanych z Centrum Shalom w Mitunguu. Perspektywa edukacyjno-pastoralnals Associated with Shalom Center in Mitunguu: Educational and Pastoral Perspective]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Jacek Goleń prof. KUL
Attitudes Towards the Regulation of Family Fertility. Reality and Pastoral Guidelines [Postawy wobec regulacji płodności rodziny. Rzeczywistość i wskazania duszpasterskie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Kenyan Catholics’ Religiosity and Understanding of Marriage on the Basis of Individuals Associated with Shalom Center in Mitunguu: Educational and Pastoral Perspective [Kenyan Catholics’ Religiosity and Understanding of Marriage on the Basis of Individuals Associated with Shalom Center in Mitunguu: Educational and Pastoral Perspective]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Pokorny naśladowca Chrystusa za wzorem Świętego Franciszka
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Antoni Kazimierz Pierzchała
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2022
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Analiza porównawcza cech miłości małżeńskiej na podstawie Familiaris consortio i Amoris laetitia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
dr Renata Pomarańska
Wyzwania duszpasterskie wobec dziadków w świetle nauczania papieża Franciszka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Franciszkańska mądrość budowania Kościoła w nauczaniu św. Jana Pawła II
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42670 zweryfikowanych pozycji.