Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Sprawiedliwość ekologiczna. Programy światowej rady kościołów na rzecz zachowania środowiska naturalnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Assessment of the cytotoxic impact of cyanotoxin beta-N-methylamino-L-alanine on a fish immune cell line [Ocena cytotoksycznego wpływu cyjanotoksyny beta-N-methylamino-L-alanine na linię komórek odpornościowych ryby]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Sierosławska prof. KUL
Witek Tadeusz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
historianauki o Ziemi i środowisku
mgr Marek Górniak
Розвиток екологічного туризму на територіях природно-заповідного фонду Закарпатської області [Turystyka ekologiczna na terenach objętych ochroną prawną regionu Zakarpackiego ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Природні атракції на територіях природно-заповідного фонду Закарпатської області: проблеми і перспективи використання для екотуриз [Atrakcje przyrodnicze na terenach objętych ochroną prawną województwa Zakarpatskiego: problemy i perspektywy wykorzystania dla rozwoju ekoturystyki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Mіжнародний геопарк «Полісся» (Україна-Польща-Білорусь) – перспективна територія для розвитку геотуризму [Projektowany międzynarodowy geopark „Polissia” (Ukraina-Polska-Białoruś) – perspektywa dla rozwoju geoturystyki]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Дюни як об’єкти (репери) палеокліматичних реконструкцій (на прикладі проектованого ННП «Нобельський») [Wydmy jako obiekty rekonstrukcji paleoklimatu (na przykładzie terenu projektowanego parku narodowego „Nobel”)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Immunotoksykologiczne aspekty działania pestycydów z grupy pyretroidów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki chemicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Rymuszka prof. KUL
Atlas Biblijny: część od „Stary Testament, Imperium Aleksandra Wielkiego” do „Nowy Testament, Chrześcijaństwo u schyłku I wieku w basenie Morza Śródziemnego”
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
historianauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
Methanogenic potential of lignites in Poland [Potencjał metanogeniczny polskich lignitów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr Artur Banach
Methanogenic potential of lignites in Poland [Potencjał metanogeniczny polskich lignitów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna
Methanogenic potential of lignites in Poland [Potencjał metanogeniczny polskich lignitów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr Anna Pytlak
Methanotrophic activity of rocks surrounding badenian salts in the „Wieliczka” salt mine [Aktywność metanotroficzna skał otaczających badeńskie pokłady soli w kopalni soli Wieliczka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna
Profesor Dybowski a limnologia, czyli woda a życie biologiczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o Ziemi i środowisku
dr inż. Witold Adamowski
Проектований міжнародний геопарк «Полісся» (Україна-Польща-Білорусь) як форма збереження георізноманітності і популяризації геоспадщини ТБР «Західне Полісся» [Projektowany międzynarodowy geopark „Polissia” (Ukraina-Polska-Białoruś) jako forma ochrony różnorodności i popularyzacja dziedzictwa geologicznego TRB Polesie Zachodnie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Coiling direction in Middle Miocene globorotaliids (Foraminiferida) - a case study in the Paratethys (Upper Silesia Basin, Poland) [Coiling direction in Middle Miocene globorotaliids (Foraminiferida) - a case study in the Paratethys (Upper Silesia Basin, Poland]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o Ziemi i środowisku
dr hab. inż. Małgorzata Gonera prof. KUL
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna
Considering Identification of Locality in Time: Theoretical and Practical Approach [W sprawie tożsamości miejscowości w czasie: ujęcie teoretyczne i praktyczne]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
historiainformatykanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Przestrzeń Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej od 1989 do 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
historianauki o Ziemi i środowisku
dr Sławomir Mielnik
Wstęp
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
historiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religiinauki o sztucenauki o Ziemi i środowiskunauki o Ziemi i środowisku
dr Mariusz Koper
The Modern Idea of Religious Toleration versus the State [Współczesna idea tolerancji religijnej a państwo]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
filozofianauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
prof. dr hab. Jan Kłos
Środowisko geologiczne jako czynnik ekologiczny miasta (na przykładzie miasta Kijów)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Jan Tyszkiewicz, Geografia historyczna
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2016
historianauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Analiza efektywności systemu informacji przestrzennej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
inżynieria lądowa i transportnauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Granice wewnętrzne – granice zewnętrzne. Kontekst amerykański
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
filozofianauki o polityce i administracjinauki o Ziemi i środowisku
prof. dr hab. Jan Kłos
Spatio-temporal databases as research tool in historical geography [Czasowo-przestrzenne bazy danych jako narzędzie w geografii historycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
historiainformatykainżynieria lądowa i transportnauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
On the Nature of Borders in the Context of Józef Tischner's Philosophy [O naturze pogranicza w kontekście filozofii Józefa Tischnera]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
filozofianauki o polityce i administracjinauki o Ziemi i środowisku
prof. dr hab. Jan Kłos
Analysis of the dynamics of rural areas in the Sanocko-Turczanski landscape [Analiza dynamiki systemów wiejskich w krajobrazie Sanocko-Turczanskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
architektura i urbanistykahistorianauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Przykład decyzji strategicznej: czy wydobywać gaz łupkowy w Polsce?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o polityce i administracjinauki o Ziemi i środowisku
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska1989-2014
Mapa jako samodzielna publikacja
Rok: 2015
nauki o Ziemi i środowisku
dr Sławomir Mielnik
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35648 zweryfikowanych pozycji.