Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
In the Pursuit of Degrowth. Reformed Churches’ Theological Critique of Capitalism. [W poszukiwaniu „postwzrostu”. Teologiczna krytyka kapitalizmu ze strony Kościołów reformowanych.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Influence of Religious Faith on Economic Growth and the Environment [Wpływ wiary religijnej na ekonomię i środowisko]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finansenauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowiskunauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak prof. KUL
Glaciation in the highest parts of the Ukrainian Carpathians (Chornohora and Svydovets massifs) during the local last glacial maximum [Zlodowacenie w najwyższych części Ukraińskich Karpat (masyw Czarnohory i Svidovyets) podczas lokalnego maksimum ostatniego zlodowacenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Methanotroph-derived bacteriohopanepolyol signatures in sediments covering Miocene brown coal deposits [Sygnatury bakteriohopanopolioli pochodzenia metanotroficznego w osadach pokrywających złoża mioceńskiego węgla brunatnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki chemicznenauki o Ziemi i środowisku
dr Artur Banach
Володимир Чернюк. Земля і її довкілля за представленням Біблії й астрономії / International scientific journal “Grail of Science”, № 2-3, April, 2021. P. 398-411. (ISSN: 2710–3056), (https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.082), (Kopernicus) [Wołodymyr Czerniuk. Ziemia i jej środowisko według prezentacji Biblii i astronomii / Międzynarodowe czasopismo naukowe „Graal of Science”, № 2-3, kwiecień 2021. S. 398-411. (ISSN: 2710-3056), (https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.082), (Kopernicus).]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
astronomianauki o kulturze i religiinauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Stimulation of methanogenesis in bituminous coal from the Upper Silesian Coal Basin [Stymulacja metanogenezy w węglu kamiennym z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna prof. KUL
Water-induced molecular changes of hard coals and lignites [Zmiany molekularne węgla kamiennego i brunatnego wywołane wodą]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki chemicznenauki o Ziemi i środowisku
dr Artur Banach
Water-induced molecular changes of hard coals and lignites [Water-induced molecular changes of hard coals and lignites]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowiskurolnictwo i ogrodnictwo
dr Weronika Goraj
Ecumenical Social Thought. An Outline [Ekumeniczna myśl społeczna - zarys]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o Ziemi i środowiskunauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Экуменическая общественная мысль. Очерк. [Ekumeniczna myśl społeczna - zarys.]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o Ziemi i środowiskunauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Ekologia w teologiczno-społecznej refleksji ekumenicznej. Wybrane ujęcia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Sprawiedliwość ekologiczna. Programy światowej rady kościołów na rzecz zachowania środowiska naturalnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Assessment of the cytotoxic impact of cyanotoxin beta-N-methylamino-L-alanine on a fish immune cell line [Ocena cytotoksycznego wpływu cyjanotoksyny beta-N-methylamino-L-alanine na linię komórek odpornościowych ryby]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Sierosławska prof. KUL
Soil Respiration in the Profiles of Forest Soils in Inland Dunes [Respiracja gleby w profilach gleb leśnych na wydmach śródlądowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Witek Tadeusz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
historianauki o Ziemi i środowisku
mgr Marek Górniak
Розвиток екологічного туризму на територіях природно-заповідного фонду Закарпатської області [Turystyka ekologiczna na terenach objętych ochroną prawną regionu Zakarpackiego ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Природні атракції на територіях природно-заповідного фонду Закарпатської області: проблеми і перспективи використання для екотуриз [Atrakcje przyrodnicze na terenach objętych ochroną prawną województwa Zakarpatskiego: problemy i perspektywy wykorzystania dla rozwoju ekoturystyki]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Mіжнародний геопарк «Полісся» (Україна-Польща-Білорусь) – перспективна територія для розвитку геотуризму [Projektowany międzynarodowy geopark „Polissia” (Ukraina-Polska-Białoruś) – perspektywa dla rozwoju geoturystyki]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Дюни як об’єкти (репери) палеокліматичних реконструкцій (на прикладі проектованого ННП «Нобельський») [Wydmy jako obiekty rekonstrukcji paleoklimatu (na przykładzie terenu projektowanego parku narodowego „Nobel”)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Immunotoksykologiczne aspekty działania pestycydów z grupy pyretroidów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki chemicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Rymuszka prof. KUL
Atlas Biblijny: część od „Stary Testament, Imperium Aleksandra Wielkiego” do „Nowy Testament, Chrześcijaństwo u schyłku I wieku w basenie Morza Śródziemnego”
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
historianauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
dr hab. Krzysztof Mielcarek prof. KUL
Methanogenic potential of lignites in Poland [Potencjał metanogeniczny polskich lignitów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr Anna Pytlak
Methanogenic potential of lignites in Poland [Potencjał metanogeniczny polskich lignitów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr Artur Banach
Methanogenic potential of lignites in Poland [Potencjał metanogeniczny polskich lignitów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna prof. KUL
Methanotrophic activity of rocks surrounding badenian salts in the „Wieliczka” salt mine [Aktywność metanotroficzna skał otaczających badeńskie pokłady soli w kopalni soli Wieliczka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna prof. KUL
Profesor Dybowski a limnologia, czyli woda a życie biologiczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o Ziemi i środowisku
dr inż. Witold Adamowski
Проектований міжнародний геопарк «Полісся» (Україна-Польща-Білорусь) як форма збереження георізноманітності і популяризації геоспадщини ТБР «Західне Полісся» [Projektowany międzynarodowy geopark „Polissia” (Ukraina-Polska-Białoruś) jako forma ochrony różnorodności i popularyzacja dziedzictwa geologicznego TRB Polesie Zachodnie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Lidiya Dubis prof. KUL
Coiling direction in Middle Miocene globorotaliids (Foraminiferida) - a case study in the Paratethys (Upper Silesia Basin, Poland) [Coiling direction in Middle Miocene globorotaliids (Foraminiferida) - a case study in the Paratethys (Upper Silesia Basin, Poland]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o Ziemi i środowisku
dr hab. inż. Małgorzata Gonera prof. KUL
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna prof. KUL
Considering Identification of Locality in Time: Theoretical and Practical Approach [W sprawie tożsamości miejscowości w czasie: ujęcie teoretyczne i praktyczne]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
historiainformatykanauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 43010 zweryfikowanych pozycji.