Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Monitoring of fluoride content in bottled mineral and spring waters by ion chromatography [Kontrola zawartości jonów fluorkowych w mineralnych i źródlanych wodach butelkowanych metodą chromatografii jinowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki chemiczne
dr Agnieszka Szmagara
Molecular analysis of additives and impurities accumulated on copper electrodeposited layer by Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry [Molecular analysis of additives and impurities accumulated on copper electrodeposited layer by Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Rafał Łopucki
Determination of ellagic acid in rose matrix by spectrofluorimetry [Oznaczanie kwasu elagowego w matrycy róży przy użyciu spektrofluorymetrii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki chemiczne
dr Agnieszka Szmagara
Influence of modified compacted expanded polystyrene on the rheological properties of polyamide 6 and polystyrene [Wpływ zmodyfikowanego zagęszczonego spienionego polistyrenu na właściwości reologiczne poliamidu 6 i polistyrenu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Influence of polyvinylchloride on the chemical and thermal resistance of highly filled polyester composites [Wpływ polichlorku winylu na odporność chemiczną i termiczną wysoce wypełnionych kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Synthesis and Properties of Adhesive Polymer-Methylmethacrylate Materials [Synteza i właściwości klejowych materiałów polimer-metakrylan metylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Morphology and properties of thermoplastic composites with modified silicate fillers [Morfologia i właściwości kompozytów termoplastycznych ze zmodyfikowanymi wypełniaczami krzemianowymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Synthesis and properties of composites based on copolymers of polyvinylpyrrolidone and methyl methacrylate [Synteza i właściwości kompozytów na bazie kopolimerów poliwinylopirolidonu i metakrylanu metylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Physicochemical Properties of Modified Polyester-Polyvinylchloride Compositions [Właściwości fizykochemiczne zmodyfikowanych kompozycji poliestrowo-polichlorku winylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
The effect of poly(vinyl chloride) modifier and filler nature on properties of polyester composites [Wpływ modyfikatora poli (chlorku winylu) i rodzaju wypełniacza na właściwości kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Effects of twin methyl groups insertion on the structure of templated mesoporous silica materials [Wpływ wprowadzania bliźniaczych grup metylowych na strukturę szablonowanych mezoporowatych materiałów krzemionkowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Anna Borówka
Adsorption of Reactive Blue19 from Aqueous Environment on Magnesium oxide Nanoparticles: Kinetic, Isotherm and Thermodynamic Studies [Adsorpcja barwnika RB19 z środowisk wodnych na nanocząsteczkach MgO: kinetyka, izotermy i studium termodynamiczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki chemiczne
dr Artur Banach
Catabolic fingerprinting and diversity of bacteria in Mollic Gleysol contaminated with petroleum substances [Profil kataboliczny i różnorodność bakterii zasiedlających glebę Mollic Gleysol zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki chemiczne
dr Weronika Goraj
Catabolic fingerprinting and diversity of bacteria in Mollic Gleysol contaminated with petroleum substances [Profil kataboliczny i różnorodność bakterii zasiedlających glebę Mollic Gleysol zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Uwalnianie nanoodpadów do środowiska - ryzyko, zagrożenia i aspekty prawne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki chemicznenauki o bezpieczeństwienauki prawne
dr Agnieszka Kramek
Application of response surface methodology in the degradation of Reactive Blue 19 using H2O2/MgO nanoparticles advanced oxidation process [Zastosowanie metodologii powierzchni responsywnej do degradacji barwnika RB19 z wykorzystaniem zaawansowanego procesu utleniania przy udziale nanocząsteczek MgO i H2O2]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki chemiczne
dr Artur Banach
Immunotoksykologiczne aspekty działania pestycydów z grupy pyretroidów
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki chemicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Rymuszka
Survey on the removal of ciprofloxacin from aqueous solutions by nano-sono-catalytic process [Badania nad usuwaniem cyprofloksacyny z roztworów wodnych na drodze procesu nano-sono-katalitycznego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki chemiczne
dr Artur Banach
Spectrophotometric assessement of the difference between total nitrate/nitrite contents in peel and flesh of cucumbers [Spektrofotometryczna ocena różnic między całkowitą zawartością azotanów (V)/azotanów (III) w skórce i miąższu ogórków]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Agnieszka Szmagara
Asf1 – induktor apoptozy w komórkach drożdży jako modulator aktywno ści kinazy białkowej CK2 .
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki chemiczne
dr Monika Jach
Protective activity of pyruvate against vanadium-dependent cytotoxicity in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells [Ochronne właściwości pirogronianu wobec cytotoksyczności indukowanej przez wanad w komórkach jajnika chomika chińskiego linii CHO-K1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Heavy doping of CdTe single crystals by Cr ion implantation [Heavy doping of CdTe single crystals by Cr ion implantation]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki chemicznenauki fizyczne
dr Rafał Łopucki
Evaluation of Bisphenol A influence on endocannabinoid system in pregnant women [Evaluation of Bisphenol A influence on endocannabinoid system in pregnant women]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki chemicznenauki medyczne
dr hab. Maciej Masłyk
Properties of Artificial Phospholipid Membranes Containing Lauryl Gallate or Cholesterol [Properties of Artificial Phospholipid Membranes Containing Lauryl Gallate or Cholesterol]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Rafał Łopucki
Preparation and properties of polymer-silicate composites based on hydrophilic polymers [Otrzymywanie i właściwości kompozytów polimerowo-krzemianowych na bazie polimerów hydrofilowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
The effect of selenium, as selenite, on vanadate-induced ROS generation in CHO-K1 cells measured using dichloro-dihydro-fluorescein diacetate (DCFH-DA) assay [Wpływ selenu (w postaci seleninu) na generację RFT indukowaną przez wanadan w komórkach CHO-K1 mierzoną przy pomocy dwuoctanu dichloro-dihydro-fluoresceiny (DCFH-DA)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemicznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Chemical variability of water and sediment over time and along a mountain river subjected to natural and human impact [Chemical variability of water and sediment over time and along a mountain river subjected to natural and human impact]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki chemiczne
dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń prof. KUL
Synthesis and Antimicrobial Activity of 4-Substituted 1,2,3-Triazole-Coumarin Derivatives [Synthesis and Antimicrobial Activity of 4-Substituted 1,2,3-Triazole-Coumarin Derivatives]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Maciej Masłyk
Ultra-trace determination of silver using lead nanoparticles-modified thiol functionalized polysiloxane film glassy carbon electrode [Ultraśladowe oznaczanie srebra z zastosowaniem elektrody z węgla szklistego modyfikowanej nanocząstkami ołowiu i błonką funkcjonalizowanego grupami tiolowymi polisiloksanu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki chemiczne
dr Ilona Sadok
Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments [Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki chemicznenauki chemicznenauki fizycznenauki fizyczne
dr Taras Kavetskyy
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34358 zweryfikowanych pozycji.