Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Influence of modified compacted expanded polystyrene on the rheological properties of polyamide 6 and polystyrene [Wpływ zmodyfikowanego zagęszczonego spienionego polistyrenu na właściwości reologiczne poliamidu 6 i polistyrenu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Synthesis and properties of composites based on copolymers of polyvinylpyrrolidone and methyl methacrylate [Synteza i właściwości kompozytów na bazie kopolimerów poliwinylopirolidonu i metakrylanu metylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Influence of polyvinylchloride on the chemical and thermal resistance of highly filled polyester composites [Wpływ polichlorku winylu na odporność chemiczną i termiczną wysoce wypełnionych kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
The effect of poly(vinyl chloride) modifier and filler nature on properties of polyester composites [Wpływ modyfikatora poli (chlorku winylu) i rodzaju wypełniacza na właściwości kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Physicochemical Properties of Modified Polyester-Polyvinylchloride Compositions [Właściwości fizykochemiczne zmodyfikowanych kompozycji poliestrowo-polichlorku winylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Morphology and properties of thermoplastic composites with modified silicate fillers [Morfologia i właściwości kompozytów termoplastycznych ze zmodyfikowanymi wypełniaczami krzemianowymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Synthesis and Properties of Adhesive Polymer-Methylmethacrylate Materials [Synteza i właściwości klejowych materiałów polimer-metakrylan metylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Effects of twin methyl groups insertion on the structure of templated mesoporous silica materials [Wpływ wprowadzania bliźniaczych grup metylowych na strukturę szablonowanych mezoporowatych materiałów krzemionkowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Anna Borówka
Catabolic fingerprinting and diversity of bacteria in Mollic Gleysol contaminated with petroleum substances [Profil kataboliczny i różnorodność bakterii zasiedlających glebę Mollic Gleysol zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Uwalnianie nanoodpadów do środowiska - ryzyko, zagrożenia i aspekty prawne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki chemicznenauki o bezpieczeństwienauki prawne
dr Agnieszka Kramek
Asf1 – induktor apoptozy w komórkach drożdży jako modulator aktywno ści kinazy białkowej CK2 .
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
nauki chemiczne
dr Monika Jach
Protective activity of pyruvate against vanadium-dependent cytotoxicity in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells [Ochronne właściwości pirogronianu wobec cytotoksyczności indukowanej przez wanad w komórkach jajnika chomika chińskiego linii CHO-K1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Evaluation of Bisphenol A influence on endocannabinoid system in pregnant women [Evaluation of Bisphenol A influence on endocannabinoid system in pregnant women]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki chemicznenauki medyczne
dr hab. Maciej Masłyk
Preparation and properties of polymer-silicate composites based on hydrophilic polymers [Otrzymywanie i właściwości kompozytów polimerowo-krzemianowych na bazie polimerów hydrofilowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
The effect of selenium, as selenite, on vanadate-induced ROS generation in CHO-K1 cells measured using dichloro-dihydro-fluorescein diacetate (DCFH-DA) assay [Wpływ selenu (w postaci seleninu) na generację RFT indukowaną przez wanadan w komórkach CHO-K1 mierzoną przy pomocy dwuoctanu dichloro-dihydro-fluoresceiny (DCFH-DA)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemicznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Chemical variability of water and sediment over time and along a mountain river subjected to natural and human impact [Chemical variability of water and sediment over time and along a mountain river subjected to natural and human impact]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki chemiczne
dr hab. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń prof. KUL
Synthesis and Antimicrobial Activity of 4-Substituted 1,2,3-Triazole-Coumarin Derivatives [Synthesis and Antimicrobial Activity of 4-Substituted 1,2,3-Triazole-Coumarin Derivatives]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Maciej Masłyk
Ultra-trace determination of silver using lead nanoparticles-modified thiol functionalized polysiloxane film glassy carbon electrode [Ultraśladowe oznaczanie srebra z zastosowaniem elektrody z węgla szklistego modyfikowanej nanocząstkami ołowiu i błonką funkcjonalizowanego grupami tiolowymi polisiloksanu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki chemiczne
dr Ilona Sadok
Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments [Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki chemicznenauki chemicznenauki fizycznenauki fizyczne
dr Taras Kavetskyy
Yarrowia lipolytica uprawiana na odpadach z biopaliw źródłem aminokwasów w diecie człowieka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki chemiczne
dr Robert Świder
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes efectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [A representative of arylcyanomethylenequinone oximes efectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki biologicznenauki chemicznenauki medyczne
dr hab. Maciej Masłyk
Captopril apparently increase and cisplatin apparently decrease human albumin concentration in artificial urinary solutions [Captopril apparently increase and cisplatin apparently decrease human albumin concentration in artificial urinary solutions]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki chemicznenauki chemicznenauki medyczne
dr Rafał Kuzioła
The validated and sensitive HPLC-DAD method for determination of patulin in strawberries [Zwalidowana i czuła metoda HPLC-DAD do oznaczania patuliny w truskawkach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki chemiczne
dr Ilona Sadok
Magnetic carbon nanotubes: preparation, physical properties, and applications in biomedicine [Magnetic carbon nanotubes: preparation, physical properties, and applications in biomedicine]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki chemicznenauki fizycznenauki medyczne
dr Taras Kavetskyy
Potencjalne działanie immunotoksyczne ekstraktu pochodzącego z sinicowych zakwitów wód
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Anna Rymuszka
Potencjalne działanie immunotoksyczne ekstraktu pochodzącego z sinicowych zakwitów wód
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
nauki biologicznenauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Anna Sierosławska
Study survey of cupric oxide nanoparticles in removal efficiency of ciprofloxacin antibiotic from aqueous solution: adsorption isotherm study [Badania efektywności usuwania antybiotyku cyprofloksacyny z roztworu wodnego przez nanocząsteczki tlenku miedziowego: studium izoterm adsorpcji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki chemiczne
dr Artur Banach
Structure and Physicochemical Properties of Water Treated with Low-Temperature Low-Frequency Glow Plasma [Structure and Physicochemical Properties of Water Treated with Low-Temperature Low-Frequency Glow Plasma]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria materiałowanauki chemiczne
mgr Katarzyna Grąz
Bezpieczeństwo ekologiczne obszarów zurbanizowanych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki biologicznenauki chemicznenauki o bezpieczeństwie
dr Agnieszka Kramek
Chromatographic analysis of tryptophan metabolites [Chromatograficzna analiza metabolitów tryptofanu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki chemicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33471 zweryfikowanych pozycji.