Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Increased levels of nerve growth factor accompany oxidative load in recurrent pregnancy loss. Machine learning applied to FT-Raman spectra study [Podwyższony poziom czynnika wzrostu nerwów towarzyszy ładunkowi oksydacyjnemu w nawracającej utracie ciąży. Uczenie maszynowe zastosowane do badania widm FT-Raman]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria materiałowainżynieria mechanicznainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Application of a Screen-Printed Sensor Modified with Carbon Nanofibers for the Voltammetric Analysis of an Anticancer Disubstituted Fused Triazinone [Zastosowanie sitodrukowanego czujnika modyfikowanego nanowłóknami węgla w woltamperometrycznej analizie przeciwnowotworowego dwupodstawionego triazynonu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznenauki chemicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Ilona Sadok
Microbial L- and D-lactate selective oxidoreductases as a very prospective but still uncommon tool in commercial biosensorics [Microbial L- and D-lactate selective oxidoreductases as a very prospective but still uncommon tool in commercial biosensorics]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Taras Kavetskyy
Recent trends in enzyme engineering aiming to improve bioelectrocatalysis proceeding with direct electron transfer [Recent trends in enzyme engineering aiming to improve bioelectrocatalysis proceeding with direct electron transfer]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Taras Kavetskyy
Methanotroph-derived bacteriohopanepolyol signatures in sediments covering Miocene brown coal deposits [Sygnatury bakteriohopanopolioli pochodzenia metanotroficznego w osadach pokrywających złoża mioceńskiego węgla brunatnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki chemicznenauki o Ziemi i środowisku
dr Artur Banach
Nanopore-sequencing characterization of the gut microbiota of Melolontha melolontha larvae: contribution to protection against entomopathogenic nematodes? [Charakterystyka mikrobiomu jelita larw Melolontha melolontha za pomocą sekwencjonowania nanoporowego: rola ochronna w zapobieganiu infekcji przez nicienie entmopatogeniczne?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Comprehensive Analysis Using Colorimetry, Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry, and Bioassays for Assessment of Indole Related Compounds produced by Endophytes of Selected Wheat Cultivars [Kompleksowa analiza z wykorzystaniem kolorymetrii, chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas i testów biologicznych do oceny związków indolowych wytwarzanych przez endofity wybranych odmian pszenicy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
Immunomodulatory Factors in Primary Endometrial Cell Cultures Isolated from Cancer and Noncancerous Human Tissue–Focus on RAGE and IDO1 [Czynniki immunomodulujące w pierwotnych hodowlach komórek endometrium izolowanych z raka i nienowotworowych tkanek ludzkich - skupienie się na RAGE i IDO1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
Reliable chromatographic assay for measuring of indoleamine 2,3-dioxygenase 1 (IDO1) activity in human cancer cells [Niezawodny test chromatograficzny do pomiaru aktywności 2,3-dioksygenazy indoloaminy 1 (IDO1) w ludzkich komórkach nowotworowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
1,2,4-Triazolin-5-thione derivatives with anticancer activity as CK1γ kinase inhibitors [1,2,4-Triazolin-5-thione derivatives with anticancer activity as CK1γ kinase inhibitors]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutyczne
dr Monika Janeczko
Peculiarities of structuring in modified polyester composites [Specyfika strukturyzacji modyfikowanych kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Influence of Polymer-Silicate Nucleator on the Structure and Properties of Polyamide 6 [Wpływ nukleatora polimerowo-krzemianowego na strukturę i właściwości poliamidu 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Release kinetics and antibacterial activity of potassium salts of iso-α-acids loaded into the films based on gelatin, carboxymethyl cellulose and their blends [Release kinetics and antibacterial activity of potassium salts of iso-α-acids loaded into the films based on gelatin, carboxymethyl cellulose and their blends]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki chemicznetechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr hab. Tomasz Skrzypek
Effect of carboxymethyl cellulose/candelilla wax edible coating incorporated with ascorbic acid on the physicochemical and sensory qualities of prepackaged minimally processed carrots (Daucus carota L.) during cold storage [Effect of carboxymethyl cellulose/candelilla wax edible coating incorporated with ascorbic acid on the physicochemical and sensory qualities of prepackaged minimally processed carrots (Daucus carota L.) during cold storage]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki chemiczneweterynaria
dr hab. Tomasz Skrzypek
Morphological and physiological changes in Lentilactobacillus hilgardii cells after cold plasma treatment [Morphological and physiological changes in Lentilactobacillus hilgardii cells after cold plasma treatment ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemicznenauki medyczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Simple Colorimetric and Fluorescence Chemosensing Probe for Selective Detection of Sn2+ Ions in an Aqueous Solution: Evaluation of the Novel Sensing Mechanism and Its Bioimaging Applications [Simple Colorimetric and Fluorescence Chemosensing Probe for Selective Detection of Sn2+ Ions in an Aqueous Solution: Evaluation of the Novel Sensing Mechanism and Its Bioimaging Applications]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Maciej Masłyk prof. KUL
Praseodymium-doped cadmium tungstate (CdWO4) nanoparticles for dye degradation with sonocatalytic process [Nanocząstki wolframianu kadmu domieszkowane prazeodymem (CdWO4) zastosowane do degradacji barwnika w procesie sonokatalitycznym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Artur Banach
Stimulation of methanogenesis in bituminous coal from the upper Silesian coal basin [Stimulation of methanogenesis in bituminous coal from the upper Silesian coal basin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki chemicznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Weronika Goraj
A screen-printed sensor coupled with flow system for quantitative determination of a novel promising anticancer agent candidate [Sitodrukowany czujnik w połączeniu z systemem przepływowym do ilościowego oznaczania nowego kandydata przeciwnowotworowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
Полімерсилікатні композити на основі водорозчинних силікатів: технологія, морфологія, властивості та застосування:монографія [Kompozyty polimerowo-krzemianowe na bazie rozpuszczalnych w wodzie krzemianów: technologia, morfologia, właściwości i zastosowania: monografia]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Influence of Silicate Nucleation Agent Modified with Polyvinylpyrrolidone on the Morphology and Properties of Polypropylene [Wpływ krzemianowego środka do nukleacji modyfikowanego poliwinylopirolidonem na morfologię i właściwości polipropylenu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Physicochemical Principles of Synthesis and Modification of Unsaturated Polyester-Polyvinyl Chloride Composites and the Properties of Materials Derived from Them [Fizykochemiczne zasady syntezy i modyfikacji nienasyconych kompozytów poliester-polichlorek winylu oraz właściwości materiałów z nich pochodzących]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Influence of Modified Condensed Foamed Polystyrene on the Morphology and Properties of Polycaprolactam [Wpływ modyfikowanego skondensowanego spienionego polistyrenu na morfologię i właściwości polikaprolaktamu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6 [Zmodyfikowany zagęszczony odpad spienionego polistyrenu i jego mieszanin z poliamidem 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Physico-chemical and technological regularities of foam polystyrene degazation in the liquid medium [Prawidłowości fizyko-chemiczne i technologiczne degradacji styropianu w ośrodku ciekłym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Naphthoquinone-Dopamine Linked Colorimetric and Fluorescence Chemosensor for Selective Detection of Sn2+ Ion in Aqueous Medium and Its Bio-Imaging Applications [Naphthoquinone-Dopamine Linked Colorimetric and Fluorescence Chemosensor for Selective Detection of Sn2+ Ion in Aqueous Medium and Its Bio-Imaging Applications]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Maciej Masłyk prof. KUL
Water-induced molecular changes of hard coals and lignites [Zmiany molekularne węgla kamiennego i brunatnego wywołane wodą]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki chemicznenauki o Ziemi i środowisku
dr Artur Banach
‘Shotgun’ Proteomic Analyses without Alkylation of Cysteine [Proteomiczna analiza 'shotgun' bez alkilacji cysteiny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki chemiczne
dr Ilona Sadok
New potent STS inhibitors based on fluorinated 4-(1-phenyl-1H-[1,2,3]triazol-4-yl)-phenyl sulfamates [New potent STS inhibitors based on fluorinated 4-(1-phenyl-1H-[1,2,3]triazol-4-yl)-phenyl sulfamates]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Konrad Kubiński prof. KUL
Simultaneous voltammetric analysis of tryptophan and kynurenine in culture medium from human cancer cells [Jednoczesna analiza tryptofanu i kinureniny w pożywce pochodzącej od ludzkich komórek nowotworowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42719 zweryfikowanych pozycji.