Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Activity and identification of methanotrophic bacteria in arable and no-tillage soils from Lublin region (Poland) [Aktywność i identyfikacja bakterii metanotroficznych w glebach rolniczych i nieuprawianych Lubelszczyzny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Antifungal resistance and physicochemical attributes of apricots coated with potassium sorbate‐added carboxymethyl cellulose‐based emulsion [Cechy fizykochemiczne i odporność na grzyby moreli pokrytych emulsją na bazie karboksymetylocelulozy z sorbinianem potasu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Tomasz Skrzypek
A simplified method of preparation of mammalian intestine samples for scanning electron microscopy [Uproszczona metoda preparatyki próbek jelita ssaków do skaningowej mikroskopii elektronowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Tomasz Skrzypek
Are small carnivores urban avoiders or adapters: Can they be used as indicators of well-planned green areas? [Czy małe drapieżniki adaptują się w miastach czy ich unikają oraz czy mogą być używane jako wskaźniki dobrze zaplanowanych terenów zielonych?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases [The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Metagenomic achievements in microbial diversity determination in croplands: a review [Osiągnięcia metagenomiki w wyznaczaniu różnorodności mikroorganizmów w glebach uprawnych: praca przeglądowa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Emodin Reduces the Activity of (1,3)-β-D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin [Emodin Reduces the Activity of (1,3)- β -D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Does an increase in water color intensity affect the lake trophic status and phytoplankton metrics? [Czy wzrost zabarwienia wody wpływa na stan troficzny jeziora i indeksy fitpoanktonowe?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki biologiczne
dr Tomasz Lenard
Mikrobiologia, metagenomika, metagenomy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Catabolic fingerprinting and diversity of bacteria in Mollic Gleysol contaminated with petroleum substances [Profil kataboliczny i różnorodność bakterii zasiedlających glebę Mollic Gleysol zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
A simplified method of preparation of mammalian intestine samples for scanning electron microscopy [Uproszczona metoda preparatyki próbek jelita ssaków do skaningowej mikroskopii elektronowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr Waldemar Kazimierczak
The contribution of vacuolated foetal-type enterocytes in the proces of maturation of the small intestine in piglets [Udział zwakuolizowanych enterocytów typu płodowego z procesie dojrzewania jelita cienkiego prosiąt]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr Waldemar Kazimierczak
Nanokosmetyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr hab. Anna Rymuszka
Activity and identification of methanotrophic bacteria in arable and no-tillage soils from Lublin region (Poland) [Aktywność i identyfikacja bakterii metanotroficznych w użytkowanych rolniczo i nieużytkowanych glebach z rejonu Lublina (Polska)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Methanogenic potential of lignites in Poland [Metanogeniczny potencjał lignitów w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Inhibitory influence of natural flavonoids on human protein kinase CK2 isoforms: effect of the regulatory subunit [Inhibitory influence of natural flavonoids on human protein kinase CK2 isoforms: effect of the regulatory subunit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
prof. dr hab. Ryszard Szyszka
Inhibitory influence of natural flavonoids on human protein kinase CK2 isoforms: effect of the regulatory subunit [Inhibitory influence of natural flavonoids on human protein kinase CK2 isoforms: effect of the regulatory subunit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
prof. dr hab. Ryszard Szyszka
Steinernema poinari (Nematoda: Steinernematidae): a new symbiotic host of entomopathogenic bacteria Xenorhabdus bovienii [Steinernema poinari (Nematoda: Steinernematidae): nowy gospodarz symbiotyczny entomopatogenicznych bakterii Xenorhabdus bovienii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki biologiczne
dr Waldemar Kazimierczak
Indicators of arable soils fatigue - Bacterial families and genera: A metagenomic approach [Wskaźniki zmęczenia gleb rolniczych - bakteryjne rodziny i rodzaje: analiza metagenomiczna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Indicators of arable soils fatigue – Bacterial families and genera: A metagenomic approach [Wskaźniki zmęczenia gleb uprawnych - bakteryjne rodziny i rodzaje: podejście metagenomiczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr Artur Banach
Mechanisms involved in the development of the small intestine mucosal layer in postnatal piglets [Mechanizmy zaangażowane w rozwój błony śluzowej jelita cienkiego prosiąt w okresie postnatalnym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczneweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Functional traits of Lactobacillus plantarum from fermented Brassica oleracea var. capitata L. in view of multivariate statistical analysis [Cechy funkcjonalne Lactobacillus plantarum ze sfermentowanej Brassica oleracea var. capitata L. w świetle wieloczynnikowej analizy statystycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznetechnologia żywności i żywienia
dr Waldemar Kazimierczak
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Reprezentant arylcyanomethylenequinone oximes skutecznie hamuje wzrost i tworzenie strzępek u Candida albicans oraz wpływa in vitro na aktywność kinaz białkowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Anna Rymuszka
Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line [Badania prównawcze cytotoksycznego oddziaływania nodularyny na pierwotne leukocyty karpia i komórki linii CLC]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr hab. Anna Rymuszka
Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line [Badania porównawcze nad efektami cytotoksycznymi wywołanymi przez nodularynę w pierwotnych leukocytach karpia i komórkach ryb linii CLC ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Anna Sierosławska
Circular Economy as an important subject of environmental education in the era of energy demand [Gospodarka obiegowa jako ważny przedmiot edukacji ekologicznej w dobie zapotrzebowania na energię]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki teologicznepedagogika
dr hab. Michał Wyrostkiewicz prof. KUL
1,4-Naphthoquinone derivatives potently suppress Candida albicans growth, inhibit formation of hyphae and show no toxicity toward zebrafish embryos [1,4-Naphthoquinone derivatives potently suppress Candida albicans growth, inhibit formation of hyphae and show no toxicity toward zebrafish embryos]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutyczne
dr Monika Janeczko
Evaluation of lipid peroxidation and antioxidant defense mechanisms in the bone of rats in conditions of separate and combined administration of vanadium (V) and magnesium (Mg) [Ocena peroksydacji lipidów i przeciwutleniających mechanizmów obronnych w kościach szczurów w warunkach oddzielnego i jednoczesnego podawania wanadu (V) i magnezu (Mg)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr Ilona Sadok
Characterization of Polish Steinernema silvaticum isolates (Nematoda: Steinernematidae) using morphological and molecular data [Charakterystyka morfologiczna i molekularna polskich izolatów Steinernema silvaticum (Nematoda: Steinernematidae)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr Waldemar Kazimierczak
Protective activity of pyruvate against vanadium-dependent cytotoxicity in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells [Ochronne właściwości pirogronianu wobec cytotoksyczności indukowanej przez wanad w komórkach jajnika chomika chińskiego linii CHO-K1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33625 zweryfikowanych pozycji.