Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Simultaneous Quantification of Selected Kynurenines Analyzed by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry in Medium Collected from Cancer Cell Cultures [Jednoczesne oznaczanie wybranych kinurenin za pomocą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas w medium zebranym z hodowli komórek nowotworowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Ilona Sadok
Azolla filiculoides L. as a source of metaltolerant microorganisms [Azolla filiculoides L. as a source of metaltolerant microorganisms]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Artur Banach
Azolla filiculoides L. as a source of metal-tolerant microorganisms [Azolla filiculoides L. jako źródło metalo-tolerancyjnych mikroorganizmów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Reduced abundance but increased diversity of chironomid larvae under higher trophic pressure from fish in semi-permanent ponds [Reduced abundance but increased diversity of chironomid larvae under higher trophic pressure from fish in semi-permanent ponds]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Radosław Mencfel
Multitarget Anticancer Agents Based on Histone Deacetylase and Protein Kinase CK2 inhibitors [Multitarget Anticancer Agents Based on Histone Deacetylase and Protein Kinase CK2 inhibitors]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk
Statistical evaluation of growth parameters in biofuel waste as a culture medium for improved production of single cell protein and amino acids by Yarrowia lipolytica [Statystyczna ocena parametrów wzrostu w odpadach biopaliwowych jako pożywce hodowlanej w celu poprawy produkcji białka i aminokwasów przez Yarrowia lipolytica]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Monika Jach
Culture-independent analysis of an endophytic core microbiome in two species of wheat: Triticum aestivum L. (cv. ‘Hondia’) and the first report of microbiota in Triticum spelta L. (cv. ‘Rokosz’) [Niezależne od hodowli analizy rdzennego mikrobiomu endofitów dwóch odmian pszenic: Triticum aestivum L. 'Hondia' i pierwsze doniesienie o mikrobiocie Triticum spelta L. 'Rokosz']
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Bacteria from the midgut of common cockchafer (Melolontha melolontha L.) larvae exhibiting antagonistic activity against bacterial symbionts of entomopathogenic nematodes: isolation and molecular identification [Bakterie z jelita środkowego pędraków chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha L.) wykazujące aktywność antagonistyczną względem symbiontów bakteryjnych nicieni entomopatogenicznych: izolacja i identyfikacja molekularna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Magdalena Lis
Bacteria from the midgut of common cockchafer (Melolontha melolontha L.) larvae exhibiting antagonistic activity against bacterial symbionts of entomopathogenic nematodes: isolation and molecular identification [Bakterie z jelita środkowego pędraków chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha L.) wykazujące aktywność antagonistyczną względem symbiontów bakteryjnych nicieni entomopatogenicznych: izolacja i identyfikacja molekularna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Waldemar Kazimierczak
Evolution and taxonomy of nematode-associated entomopathogenic bacteria of the genera Xenorhabdus and Photorhabdus: an overview [Ewolucja i taksonomia entomopatogenicznych bakterii z rodzaju Xenorhabdus i Photorhabdus związanych z nicieniami: przegląd badań]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Waldemar Kazimierczak
Culture-independent analysis of an endophytic core microbiome in two species of wheat: Triticum aestivum L. (cv. ‘Hondia’) and the first report of microbiota in Triticum spelta L. (cv. ‘Rokosz’) [Niezależne od hodowli analizy rdzennego mikrobiomu endofitów dwóch odmian pszenic: Triticum aestivum L. 'Hondia' i pierwsze doniesienie o mikrobiocie Triticum spelta L. 'Rokosz']
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Weronika Goraj
A phenoxazine-based fluorescent chemosensor for dual channel detection of Cd2+ and CN− ions and its application to bio-imaging in live cells and zebrafish [A phenoxazine-based fluorescent chemosensor for dual channel detection of Cd2+ and CN− ions and its application to bio-imaging in live cells and zebrafish]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk
Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software [Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologiczne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Agricultural and biotechnological applications resulting from trophic plant-endophyte interactions [Rolnicze i biotechnologiczne zastosowania wynikające z troficznej interakcji roślina-endofit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Simultaneous voltammetric analysis of tryptophan and kynurenine in culture medium from human cancer cells [Jednoczesna analiza tryptofanu i kinureniny w pożywce pochodzącej od ludzkich komórek nowotworowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
Silymarin, a Popular Dietary Supplement Shows Anti–Candida Activity [Silymarin, a Popular Dietary Supplement Shows Anti–Candida Activity]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Elżbieta Kochanowicz
Ellagic acid content in selected wild species of fruit roses [Zawartość kwasu elagowego w dzikich gatunkach róż owocowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Agnieszka Szmagara
Different responses of primary producers to mild winter in macrophyte- and phytoplankton-dominated lakes [Zróżnicowana odpowiedź producentów pierwotnych na łagodną zimę w jeziorach zdominowanych przez makrofity i fitoplankton]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Tomasz Lenard
Biosynthesis and the possibility of using ectoine and hydroxyectoine in health care [Biosynteza i możliwosci zastosowania ektoiny i hydroksyektoiny w ochronie zdrowia ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna
Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air [Mikrosporidia Nosema spp. - obligatoryjnego pasożyta pszczół - przenoszą się z powietrzem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki leśnenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Waldemar Kazimierczak
Biosynthesis and the possibility of using ectoine and hydroxyectoine in health care [Biosynteza i możliwosci zastosowania ektoiny i hydroksyektoiny w ochronie zdrowia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Weronika Goraj
Simulation of decline of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) forests in Gorgan Mountains (Ukrainian Carpathians): case study using FORKOME model [Symulacja zaginięcia świerkowych (Picea abies L. Karst.) lasów w Gorganach (Ukraińskie Karpaty): badania z zastosowaniem modelu FORKOME]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Actinobacteria structure in autogenic, hydrogenic and lithogenic cultivated and non-cultivated soils: a culture-independent approach [Struktura Actinobacterii w uprawianych i nieuprawianych glebach autogenicznych, hydrogenicznych i litogenicznych: podejście niezależne od hodowalności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Actinobacteria structure in autogenic, hydrogenic and lithogenic cultivated and non-cultivated soils: a culture-independent approach [Struktura Actinobacterii w uprawianych i nieuprawianych glebach autogenicznych, hydrogenicznych i litogenicznych: podejście niezależne od hodowalności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Artur Banach
Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community [Zmiany substratu ujawniają nowe interakcje w metanogenicznej społeczności mikrobiologicznej pochodzącej z osadów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Weronika Goraj
Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community [Zmiany substratu ujawniają nowe interakcje w metanogenicznej społeczności mikrobiologicznej pochodzącej z osadów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna
Changes in the Substrate Source Reveal Novel Interactions in the Sediment-Derived Methanogenic Microbial Community [Zmiany substratu ujawniają nowe interakcje w metanogenicznej społeczności mikrobiologicznej pochodzącej z osadów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Artur Banach
The wisent as food supply for large predators and necrophages [Żubr jako pokarm dla dużych drapieżników i padlinożerców]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Wisents in transboundary populations - a chance or a problem? [Żubry w poppulacjach transgranicznych - szansa czy problem?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Naphthoquinone-Based Colorimetric and Fluorometric Dual-Channel Chemosensor for the Detection of Fe2+ Ion and Its Application in Bio-Imaging of Live Cells and Zebrafish [Naphthoquinone-Based Colorimetric and Fluorometric Dual-Channel Chemosensor for the Detection of Fe2+ Ion and Its Application in Bio-Imaging of Live Cells and Zebrafish]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 36176 zweryfikowanych pozycji.