Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Increased levels of nerve growth factor accompany oxidative load in recurrent pregnancy loss. Machine learning applied to FT-Raman spectra study [Podwyższony poziom czynnika wzrostu nerwów towarzyszy ładunkowi oksydacyjnemu w nawracającej utracie ciąży. Uczenie maszynowe zastosowane do badania widm FT-Raman]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria materiałowainżynieria mechanicznainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Validation of the German version of the subarachnoid haemorrhage outcome tool (SAHOT) [Walidacja niemieckiej wersji narzędzia oceny wyników krwawienia podpajęczynówkowego ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwonauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst prof. KUL
Improving methods to predict aboveground biomass of Pinus sylvestris in urban forest using UFB model, LiDAR and digital hemispherical photography [Ulepszenia metod prognozowania nadziemnej biomasy Pinus sylvestris w lasach miejskich z zastosowaniem modelu UFB, LIDAR i cyfrowych zdjęć hemisferycznych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Why did wisents outlive aurochs [Dlaczego żubry przetrwały dłużej niż tury]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Bacteroidota structure in the face of varying agricultural practices as an important indicator of soil quality – a culture independent approach [Struktura Bacteroidota w obliczu zróżnicowanych praktyk rolniczych jako ważny wskaźnik jakości gleby - podejście niezależne od hodowli]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
The Synthesis and Evaluation of Diethyl Benzylphosphonates as Potential Antimicrobial Agents [Synteza i ocena benzylofosfonianów dietylu jako potencjalnych środków przeciwdrobnoustrojowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatykanauki biologiczne
dr inż. Rafał Lizut
Promiscuous Lipase-Catalyzed Knoevenagel–Phospha–Michael Reaction for the Synthesis of Antimicrobial β-Phosphono Malonates [Promiscuous Lipase-Catalyzed Knoevenagel–Phospha–Michael Reaction for the Synthesis of Antimicrobial β-Phosphono Malonates]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatykanauki biologiczne
dr inż. Rafał Lizut
Functional and Seasonal Changes in the Structure of Microbiome Inhabiting Bottom Sediments of a Pond Intended for Ecological King Carp Farming [Funkcjonalne i sezonowe zmiany w strukturze mikrobiomu zasiedlającego osady denne stawu przeznaczonego do ekologicznej hodowli karpia królewskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Overview of Research on Vanadium-Quercetin Complexes with a Historical Outline [Overview of Research on Vanadium-Quercetin Complexes with a Historical Outline]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Yarrowia lipolytica as an Alternative and Valuable Source of Nutritional and Bioactive Compounds for Humans [Yarrowia lipolytica jako alternatywne i cenne źródło składników odżywczych i bioaktywnych dla człowieka ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznenauki farmaceutyczne
dr Monika Jach
Does the Use of an Intercropping Mixture Really Improve the Biology of Monocultural Soils?–A Search for Bacterial Indicators of Sensitivity and Resistance to Long-Term Maize Monoculture [Czy stosowanie mieszanek międzyplonowych rzeczywiście poprawia biologię gleb monokulturowych? Poszukiwanie bakteryjnych wskaźników wrażliwości i oporności na długotrwałą monokulturę kukurydzy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Application of a Screen-Printed Sensor Modified with Carbon Nanofibers for the Voltammetric Analysis of an Anticancer Disubstituted Fused Triazinone [Zastosowanie sitodrukowanego czujnika modyfikowanego nanowłóknami węgla w woltamperometrycznej analizie przeciwnowotworowego dwupodstawionego triazynonu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznenauki chemicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Ilona Sadok
The Overview, Design Concepts and Details Protocol of ICM Epidemiological Model (PDYN 1.5) [The Overview, Design Concepts and Details Protocol of ICM Epidemiological Model (PDYN 1.5)]
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr Rafał Bartczuk
Elements and COVID-19: A comprehensive overview of studies on their blood/urinary levels and supplementation with an update on clinical trials [Elements and COVID-19: A comprehensive overview of studies on their blood/urinary levels and supplementation with an update on clinical trials]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Fungal Indicators of Sensitivity and Resistance to Long-Term Maize Monoculture: A Culture-Independent Approach [Grzybowe wskaźniki wrażliwości i odporności na długotrwałą monokulturę kukurydzy: Podejście niezależne od kultury]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznerolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Response of cytoprotective and detoxifying proteins to vanadate and/or magnesium in the rat liver: the Nrf2- Keap1 system [Response of cytoprotective and detoxifying proteins to vanadate and/or magnesium in the rat liver: the Nrf2- Keap1 system]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Aktualny stan wiedzy na temat biopreparatów stosowanych w rolnictwie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki biologicznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Agnieszka Kuźniar
Aktualny stan wiedzy na temat biopreparatów stosowanych w rolnictwie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki biologicznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Kinga Włodarczyk
Aktualny stan wiedzy na temat biopreparatów stosowanych w rolnictwie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki biologicznerolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Using FORDRY model to forecast transformation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands in Nadsyansky Regional Landscape Park (Ukrainian Carpathians) [Zastosowanie modelu FORDRY do prognozowania transformacji drzewostanów świerkowych (Picea abies (L.) Karst) w Nadsańskim Regionalnym Parku Krajobrazowym (Karpaty Ukraińskie) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Phenotype Switching in Metal-Tolerant Bacteria Isolated from a Hyperaccumulator Plant [Przełączanie fenotypu przez bakterie metalo-tolerancyjne wyizolowane z hiperakumulatora metali]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Artur Banach
A survey of greenhouse gases production in central European lignites [Badanie produkcji gazów cieplarnianych w środkowoeuropejskich węglach brunatnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Artur Banach
Zmaganie się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi u dzieci i młodzieży.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Elżbieta Januszewska
Stress hormone level and the welfare of captive European bison (Bison bonasus): the effects of visitor pressure and the social structure of herds [Stress hormone level and the welfare of captive European bison (Bison bonasus): the effects of visitor pressure and the social structure of herds]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Thermotolerance and Cellulolytic Activity of Fungi Isolated from Soils/Waste Materials in the Industrial Region of Nigeria [Tolerancja termiczna i aktywność celulolityczna grzybów izolowanych z gleby/materiałów odpadowych w przemysłowym regionie Nigerii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Artur Banach
Wild animals in studies on vanadium bioaccumulation - potential animal models of environmental vanadium contamination: a comprehensive overview with a Polish accent [Dzikie zwierzęta w badaniach nad bioakumulacją wanadu - potencjalne modele zwierzęce zanieczyszczenia środowiska wanadem: przegląd z polskim akcentem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Bacterial Endophytes of Spring Wheat Grains and the Potential to Acquire Fe, Cu, and Zn under Their Low Soil Bioavailability [Endofity bakteryjne ziarna pszenicy jarej a potencjał pozyskiwania Fe, Cu i Zn w warunkach ich niskiej biodostępności w glebie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Bacterial endophytes of spring wheat grains and the potential to acquire Fe, Cu, and Zn under their low soil bioavailability [Bacterial endophytes of spring wheat grains and the potential to acquire Fe, Cu, and Zn under their low soil bioavailability]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
Steinernema sandneri n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), a new entomopathogenic nematode from Poland [Steinernema sandnerii n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), nowy gatunek nicieni entomopatogenicznych z Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwo
dr Waldemar Kazimierczak
Processes of a Transformation of Young Drivers’ Responsibility for Health—Carpe Diem [Procesy transformacji odpowiedzialności młodych kierowców za zdrowie - Carpe Diem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki o zdrowiu
dr Natalia Kajka
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42691 zweryfikowanych pozycji.