Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Methanotrophic bacterial biomass as potential mineral feed ingredients for animals [Biomasa bakterii metanotroficznych jako potencjalny składnik paszy mineralnej dla zwierząt]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Forecasting drying up of spruce forests in Transcarpathia (Ukraine) using the FORKOME model [Forecasting drying up of spruce forests in Transcarpathia (Ukraine) using the FORKOME model]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Responses of Phytoplankton Communities in Selected Eutrophic Lakes to Variable Weather Conditions [Odpowiedzi zbiorowiska fitoplanktonu na zmienne warunki pogodowe w wybranych jeziorach eutroficznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Tomasz Lenard
Edible films made from blends of gelatin and polysaccharide-based emulsifiers - a comparative study [Folie jadalne wykonane z mieszanek żelatyny i emulgatorów na bazie polisachrydów - badania porównawcze]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr Waldemar Kazimierczak
Studium hodowalnego mikrobiomu paprotki wodnej Azolla Filiculoides L jako nowego źródła korzystnych mikroorganizmów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Agnieszka Kuźniar
The Study on the Cultivable Microbiome of the Aquatic Fern Azolla Filiculoides L. as New Source of Beneficial Microorganisms [Badania nad hodowlami Paproci wodnej Azolla Filiculoides L. jako nowego źródła mikroorganizmów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Radosław Mencfel
The study on the cultivable microbiome of the aquatic fern Azolla Filiculoides L. as new source of beneficial microorganisms [Studium hodowalnego mikrobiomu paprotki wodnej Azolla Filiculoides L jako nowego źródła korzystnych mikroorganizmów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Assessment of the cytotoxic impact of cyanotoxin beta-N-methylamino-L-alanine on a fish immune cell line [Ocena cytotoksycznego wpływu cyjanotoksyny beta-N-methylamino-L-alanine na linię komórek odpornościowych ryby]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Sierosławska
Activity and identification of methanotrophic bacteria in arable and no-tillage soils from Lublin region (Poland) [Aktywność i identyfikacja bakterii metanotroficznych w glebach rolniczych i nieuprawianych Lubelszczyzny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Polysaccharide-Rich Fractions from Rosa rugosa Thunb.—Composition and Chemopreventive Potential [ Polysaccharide-Rich Fractions from Rosa rugosa Thunb.—Composition and Chemopreventive Potential]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Konrad Kubiński
A simplified method of preparation of mammalian intestine samples for scanning electron microscopy [Uproszczona metoda preparatyki próbek jelita ssaków do skaningowej mikroskopii elektronowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Antifungal resistance and physicochemical attributes of apricots coated with potassium sorbate‐added carboxymethyl cellulose‐based emulsion [Cechy fizykochemiczne i odporność na grzyby moreli pokrytych emulsją na bazie karboksymetylocelulozy z sorbinianem potasu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Structural network of arabinogalactan proteins (AGPs) and pectins in apple fruit during ripening and senescence processes [Strukturalna sieć białek arabinogalaktanowych (AGP) i pektyn w owocach jabłoni podczas procesów dojrzewania i starzenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Comparison of the methods applicable for the pathogenicity assessment of entomopathogenic nematodes [Porównanie metod stosowanych do oceny patogeniczności nicieni entomopatogenicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
The contribution of vacuolated foetal-type enterocytes in the proces of maturation of the small intestine in piglets [Udział zwakuolizowanych enterocytów płodowych w procesie dojrzewania jelita cienkiego u prosiąt]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Steinernema poinari (Nematoda: Steinernematidae): a new symbiotic host of entomopathogenic bacteria Xenorhabdus bovienii [Steinernema poinari (Nematoda: Steinernematidae): nowy gospodarz symbiotyczny entomopatogenicznych bakterii Xenorhabdus bovienii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Characterization of Polish Steinernema silvaticum isolates (Nematoda: Steinernematidae) using morphological and molecular data [Charakterystyka morfologiczna i molekularna polskich izolatów Steinernema silvaticum (Nematoda: Steinernematidae)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Mechanisms involved in the development of the small intestine mucosal layer in postnatal piglets [Mechanizmy zaangażowane w rozwój błony śluzowej jelita cienkiego prosiąt w okresie postnatalnym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Determination of ellagic acid in rose matrix by spectrofluorimetry [Determination of ellagic acid in rose matrix by spectrofluorimetry]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Magdalena Staniszewska
Are small carnivores urban avoiders or adapters: Can they be used as indicators of well-planned green areas? [Czy małe drapieżniki adaptują się w miastach czy ich unikają oraz czy mogą być używane jako wskaźniki dobrze zaplanowanych terenów zielonych?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Determination of ellagic acid in rose matrix by spectrofluorimetry [Determination of ellagic acid in rose matrix by spectrofluorimetry]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr inż. Katarzyna Karczmarz
The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases [The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Konrad Kubiński
The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases [The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Developments in the Monitoring of Patulin in Fruits Using Liquid Chromatography: an Overview [Developments in the Monitoring of Patulin in Fruits Using Liquid Chromatography: an Overview]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Magdalena Staniszewska
Hormonal adjustments to urban conditions: stress hormone levels in urban and rural populations of Apodemus agrarius [Hormonal adjustments to urban conditions: stress hormone levels in urban and rural populations of Apodemus agrarius]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutyczne
dr Rafał Łopucki
The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases [The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk
Metagenomic achievements in microbial diversity determination in croplands: a review [Osiągnięcia metagenomiki w wyznaczaniu różnorodności mikroorganizmów w glebach uprawnych: praca przeglądowa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Envelope development and variation in Trachelomons hispida (Euglenophyta) [Rowój osłony ciała u Trachelomons hispida (Euglenophyta) i jej zróżniciowanie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr Ewa Sajnaga
Andrzejewski Roman Michał
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
From the multi-target approach to MMP2/CK2 to the identification of potent and selective MMP13 inhibitors [Od podejścia wielocelowego do MMP2 / CK2 do identyfikacji silnych i selektywnych inhibitorów MMP13]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34376 zweryfikowanych pozycji.