Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Forecasting drying up of spruce forests in Transcarpathia (Ukraine) using the FORKOME model [Forecasting drying up of spruce forests in Transcarpathia (Ukraine) using the FORKOME model]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Responses of Phytoplankton Communities in Selected Eutrophic Lakes to Variable Weather Conditions [Odpowiedzi zbiorowiska fitoplanktonu na zmienne warunki pogodowe w wybranych jeziorach eutroficznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Tomasz Lenard
Edible films made from blends of gelatin and polysaccharide-based emulsifiers - a comparative study [Folie jadalne wykonane z mieszanek żelatyny i emulgatorów na bazie polisachrydów - badania porównawcze]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr Waldemar Kazimierczak
Studium hodowalnego mikrobiomu paprotki wodnej Azolla Filiculoides L jako nowego źródła korzystnych mikroorganizmów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Agnieszka Kuźniar
The study on the cultivable microbiome of the aquatic fern Azolla Filiculoides L. as new source of beneficial microorganisms [Studium hodowalnego mikrobiomu paprotki wodnej Azolla Filiculoides L jako nowego źródła korzystnych mikroorganizmów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
The Study on the Cultivable Microbiome of the Aquatic Fern Azolla Filiculoides L. as New Source of Beneficial Microorganisms [Badania nad hodowlami Paproci wodnej Azolla Filiculoides L. jako nowego źródła mikroorganizmów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Radosław Mencfel
Assessment of the cytotoxic impact of cyanotoxin beta-N-methylamino-L-alanine on a fish immune cell line [Ocena cytotoksycznego wpływu cyjanotoksyny beta-N-methylamino-L-alanine na linię komórek odpornościowych ryby]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Anna Sierosławska
Activity and identification of methanotrophic bacteria in arable and no-tillage soils from Lublin region (Poland) [Aktywność i identyfikacja bakterii metanotroficznych w glebach rolniczych i nieuprawianych Lubelszczyzny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Antifungal resistance and physicochemical attributes of apricots coated with potassium sorbate‐added carboxymethyl cellulose‐based emulsion [Cechy fizykochemiczne i odporność na grzyby moreli pokrytych emulsją na bazie karboksymetylocelulozy z sorbinianem potasu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
A simplified method of preparation of mammalian intestine samples for scanning electron microscopy [Uproszczona metoda preparatyki próbek jelita ssaków do skaningowej mikroskopii elektronowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Characterization of Polish Steinernema silvaticum isolates (Nematoda: Steinernematidae) using morphological and molecular data [Charakterystyka morfologiczna i molekularna polskich izolatów Steinernema silvaticum (Nematoda: Steinernematidae)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Comparison of the methods applicable for the pathogenicity assessment of entomopathogenic nematodes [Porównanie metod stosowanych do oceny patogeniczności nicieni entomopatogenicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Mechanisms involved in the development of the small intestine mucosal layer in postnatal piglets [Mechanizmy zaangażowane w rozwój błony śluzowej jelita cienkiego prosiąt w okresie postnatalnym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Steinernema poinari (Nematoda: Steinernematidae): a new symbiotic host of entomopathogenic bacteria Xenorhabdus bovienii [Steinernema poinari (Nematoda: Steinernematidae): nowy gospodarz symbiotyczny entomopatogenicznych bakterii Xenorhabdus bovienii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Structural network of arabinogalactan proteins (AGPs) and pectins in apple fruit during ripening and senescence processes [Strukturalna sieć białek arabinogalaktanowych (AGP) i pektyn w owocach jabłoni podczas procesów dojrzewania i starzenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Tomasz Skrzypek
Determination of ellagic acid in rose matrix by spectrofluorimetry [Determination of ellagic acid in rose matrix by spectrofluorimetry]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Magdalena Staniszewska
Are small carnivores urban avoiders or adapters: Can they be used as indicators of well-planned green areas? [Czy małe drapieżniki adaptują się w miastach czy ich unikają oraz czy mogą być używane jako wskaźniki dobrze zaplanowanych terenów zielonych?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Determination of ellagic acid in rose matrix by spectrofluorimetry [Determination of ellagic acid in rose matrix by spectrofluorimetry]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr inż. Katarzyna Karczmarz
The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases [The Anti-Candida albicans Agent 4-AN Inhibits Multiple Protein Kinases]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Metagenomic achievements in microbial diversity determination in croplands: a review [Osiągnięcia metagenomiki w wyznaczaniu różnorodności mikroorganizmów w glebach uprawnych: praca przeglądowa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Developments in the Monitoring of Patulin in Fruits Using Liquid Chromatography: an Overview [Developments in the Monitoring of Patulin in Fruits Using Liquid Chromatography: an Overview]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Magdalena Staniszewska
Hormonal adjustments to urban conditions: stress hormone levels in urban and rural populations of Apodemus agrarius [Hormonal adjustments to urban conditions: stress hormone levels in urban and rural populations of Apodemus agrarius]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutyczne
dr Rafał Łopucki
Envelope development and variation in Trachelomons hispida (Euglenophyta) [Rowój osłony ciała u Trachelomons hispida (Euglenophyta) i jej zróżniciowanie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr Ewa Sajnaga
Andrzejewski Roman Michał
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
From the multi-target approach to MMP2/CK2 to the identification of potent and selective MMP13 inhibitors [Od podejścia wielocelowego do MMP2 / CK2 do identyfikacji silnych i selektywnych inhibitorów MMP13]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk
Emodin Reduces the Activity of (1,3)-β-D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin [Emodin Reduces the Activity of (1,3)- β -D-glucan Synthase from Candida albicans and Does Not Interact with Caspofungin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki medyczne
dr Monika Janeczko
Does an increase in water color intensity affect the lake trophic status and phytoplankton metrics? [Czy wzrost zabarwienia wody wpływa na stan troficzny jeziora i indeksy fitpoanktonowe?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki biologiczne
dr Tomasz Lenard
Small mammals of xerothermic grasslands of south-eastern Poland [Drobne ssaki muraw kserotermicznych w południowo-wschodniej Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Mikrobiologia, metagenomika, metagenomy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Community attitudes to the European bison Bison bonasus in areas where its reintroduction is planned and in areas with existing populations in northeastern Poland [Community attitudes to the European bison Bison bonasus in areas where its reintroduction is planned and in areas with existing populations in northeastern Poland]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34150 zweryfikowanych pozycji.