Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Promiscuous Lipase-Catalyzed Knoevenagel–Phospha–Michael Reaction for the Synthesis of Antimicrobial β-Phosphono Malonates [Promiscuous Lipase-Catalyzed Knoevenagel–Phospha–Michael Reaction for the Synthesis of Antimicrobial β-Phosphono Malonates]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatykanauki biologiczne
dr inż. Rafał Lizut
Overview of Research on Vanadium-Quercetin Complexes with a Historical Outline [Overview of Research on Vanadium-Quercetin Complexes with a Historical Outline]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Yarrowia lipolytica as an Alternative and Valuable Source of Nutritional and Bioactive Compounds for Humans [Yarrowia lipolytica jako alternatywne i cenne źródło składników odżywczych i bioaktywnych dla człowieka ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznenauki farmaceutyczne
dr Monika Jach
Does the Use of an Intercropping Mixture Really Improve the Biology of Monocultural Soils?–A Search for Bacterial Indicators of Sensitivity and Resistance to Long-Term Maize Monoculture [Czy stosowanie mieszanek międzyplonowych rzeczywiście poprawia biologię gleb monokulturowych? Poszukiwanie bakteryjnych wskaźników wrażliwości i oporności na długotrwałą monokulturę kukurydzy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Application of a Screen-Printed Sensor Modified with Carbon Nanofibers for the Voltammetric Analysis of an Anticancer Disubstituted Fused Triazinone [Zastosowanie sitodrukowanego czujnika modyfikowanego nanowłóknami węgla w woltamperometrycznej analizie przeciwnowotworowego dwupodstawionego triazynonu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznenauki chemicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Ilona Sadok
Elements and COVID-19: A comprehensive overview of studies on their blood/urinary levels and supplementation with an update on clinical trials [Elements and COVID-19: A comprehensive overview of studies on their blood/urinary levels and supplementation with an update on clinical trials]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Fungal Indicators of Sensitivity and Resistance to Long-Term Maize Monoculture: A Culture-Independent Approach [Grzybowe wskaźniki wrażliwości i odporności na długotrwałą monokulturę kukurydzy: Podejście niezależne od kultury]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznerolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Response of cytoprotective and detoxifying proteins to vanadate and/or magnesium in the rat liver: the Nrf2- Keap1 system [Response of cytoprotective and detoxifying proteins to vanadate and/or magnesium in the rat liver: the Nrf2- Keap1 system]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Using FORDRY model to forecast transformation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands in Nadsyansky Regional Landscape Park (Ukrainian Carpathians) [Zastosowanie modelu FORDRY do prognozowania transformacji drzewostanów świerkowych (Picea abies (L.) Karst) w Nadsańskim Regionalnym Parku Krajobrazowym (Karpaty Ukraińskie) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Phenotype Switching in Metal-Tolerant Bacteria Isolated from a Hyperaccumulator Plant [Przełączanie fenotypu przez bakterie metalo-tolerancyjne wyizolowane z hiperakumulatora metali]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Artur Banach
A survey of greenhouse gases production in central European lignites [Badanie produkcji gazów cieplarnianych w środkowoeuropejskich węglach brunatnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Artur Banach
Zmaganie się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi u dzieci i młodzieży.
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
filozofianauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Elżbieta Januszewska
Stress hormone level and the welfare of captive European bison (Bison bonasus): the effects of visitor pressure and the social structure of herds [Stress hormone level and the welfare of captive European bison (Bison bonasus): the effects of visitor pressure and the social structure of herds]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Thermotolerance and Cellulolytic Activity of Fungi Isolated from Soils/Waste Materials in the Industrial Region of Nigeria [Tolerancja termiczna i aktywność celulolityczna grzybów izolowanych z gleby/materiałów odpadowych w przemysłowym regionie Nigerii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Artur Banach
Wild animals in studies on vanadium bioaccumulation - potential animal models of environmental vanadium contamination: a comprehensive overview with a Polish accent [Dzikie zwierzęta w badaniach nad bioakumulacją wanadu - potencjalne modele zwierzęce zanieczyszczenia środowiska wanadem: przegląd z polskim akcentem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Bacterial Endophytes of Spring Wheat Grains and the Potential to Acquire Fe, Cu, and Zn under Their Low Soil Bioavailability [Endofity bakteryjne ziarna pszenicy jarej a potencjał pozyskiwania Fe, Cu i Zn w warunkach ich niskiej biodostępności w glebie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Bacterial endophytes of spring wheat grains and the potential to acquire Fe, Cu, and Zn under their low soil bioavailability [Bacterial endophytes of spring wheat grains and the potential to acquire Fe, Cu, and Zn under their low soil bioavailability]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
Steinernema sandneri n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), a new entomopathogenic nematode from Poland [Steinernema sandnerii n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), nowy gatunek nicieni entomopatogenicznych z Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwo
dr Waldemar Kazimierczak
Processes of a Transformation of Young Drivers’ Responsibility for Health—Carpe Diem [Procesy transformacji odpowiedzialności młodych kierowców za zdrowie - Carpe Diem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki o zdrowiu
dr Natalia Kajka
Banned pesticide still poisoning EU raptors [Banned pesticide still poisoning EU raptors]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Nanopore-sequencing characterization of the gut microbiota of Melolontha melolontha larvae: contribution to protection against entomopathogenic nematodes? [Charakterystyka mikrobiomu jelita larw Melolontha melolontha za pomocą sekwencjonowania nanoporowego: rola ochronna w zapobieganiu infekcji przez nicienie entmopatogeniczne?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
How Is Wildlife Affected by the COVID-19 Pandemic? Lockdown Effect on the Road Mortality of Hedgehogs [How Is Wildlife Affected by the COVID-19 Pandemic? Lockdown Effect on the Road Mortality of Hedgehogs]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Nanopore-sequencing characterization of the gut microbiota of Melolontha melolontha larvae: Contribution to protection against entomopathogenic nematodes? [Charakterystyka mikrobioty jelita larwy Melolontha melolontha za pomocą sekwencjonowania nanoporowego: wpływ na ochronę przeciw entomopatogenicznym nicieniom?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Ewa Sajnaga
Mitochondria-targeted dual-channel colorimetric and fluorescence chemosensor for detection of Sn2+ ions in aqueous solution based on aggregation-induced emission and its bioimaging applications [Mitochondria-targeted dual-channel colorimetric and fluorescence chemosensor for detection of Sn2+ ions in aqueous solution based on aggregation-induced emission and its bioimaging applications]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk prof. KUL
A Comprehensive Analysis Using Colorimetry, Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry and Bioassays for the Assessment of Indole Related Compounds Produced by Endophytes of Selected Wheat Cultivars [Kompleksowa analiza z wykorzystaniem kolorymetrii, chromatografii cieczowej, spektrometrii mas i testów biologicznych do oceny związków indolowych wytwarzanych przez endofity wybranych odmian pszenicy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Comprehensive Analysis Using Colorimetry, Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry, and Bioassays for Assessment of Indole Related Compounds produced by Endophytes of Selected Wheat Cultivars [Kompleksowa analiza z wykorzystaniem kolorymetrii, chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas i testów biologicznych do oceny związków indolowych wytwarzanych przez endofity wybranych odmian pszenicy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
A comprehensive analysis using colorimetry, liquid chromatography-tandem mass spectrometry and bioassays for the assessment of indole related compounds produced by endophytes of selected wheat cultivars [A comprehensive analysis using colorimetry, liquid chromatography-tandem mass spectrometry and bioassays for the assessment of indole related compounds produced by endophytes of selected wheat cultivars]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
Immunomodulatory Factors in Primary Endometrial Cell Cultures Isolated from Cancer and Noncancerous Human Tissue–Focus on RAGE and IDO1 [Czynniki immunomodulujące w pierwotnych hodowlach komórek endometrium izolowanych z raka i nienowotworowych tkanek ludzkich - skupienie się na RAGE i IDO1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
Production of enriched in B vitamins biomass of Yarrowia lipolytica grown in biofuel waste [Production of enriched in B vitamins biomass of Yarrowia lipolytica grown in biofuel waste]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Elżbieta Kochanowicz
Human–Wildlife Conflict: The Human Dimension of European Bison Conservation in the Bieszczady Mountains (Poland) [Human–Wildlife Conflict: The Human Dimension of European Bison Conservation in the Bieszczady Mountains (Poland)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologiczne
dr Rafał Łopucki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41534 zweryfikowanych pozycji.