Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
A screen-printed sensor coupled with flow system for quantitative determination of a novel promising anticancer agent candidate [Sitodrukowany czujnik w połączeniu z systemem przepływowym do ilościowego oznaczania nowego kandydata przeciwnowotworowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
Roe deer stress response to a wind farms: Methodological and practical implications [Roe deer stress response to a wind farms: Methodological and practical implications]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Biodiversity in the rhizosphere of selected winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars – genetic and catabolic fingerprinting [Bioróżnorodność w ryzosferze wybranych odmian pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) - genetyczny i kataboliczny odcisk palca]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
New insight into the composition of wheat seed microbiota [Nowe spojrzenie na skład mikrobiomu nasion pszenicy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Antifungal Agent 4-AN Changes the Genome-Wide Expression Profile, Downregulates Virulence-Associated Genes and Induces Necrosis in Candida albicans Cells [Antifungal Agent 4-AN Changes the Genome-Wide Expression Profile, Downregulates Virulence-Associated Genes and Induces Necrosis in Candida albicans Cells ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Elżbieta Kochanowicz
Antifungal Agent 4-AN Changes the Genome-Wide Expression Profile, Downregulates Virulence-Associated Genes and Induces Necrosis in Candida albicans Cells [Antifungal Agent 4-AN Changes the Genome-Wide Expression Profile, Downregulates Virulence-Associated Genes and Induces Necrosis in Candida albicans Cells]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Konrad Kubiński
Novel 1, 2, 4-Oxadiazole Derivatives in Drug Discovery [Novel 1, 2, 4-Oxadiazole Derivatives in Drug Discovery]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Konrad Kubiński
Proposed migration corridors for large mammals in the south-east of Polish Carpathians [Proponowane korytarze migracyjne dla dużych ssaków w południowo-wschodniej części polskich Karpat]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Evaluation of the level of selected iron-related proteins/receptors in the liver of rats during separate/combined vanadium and magnesium administration [Ocena poziomu wybranych białek/receptorów związanych z metabolizmem żelaza w wątrobie szczurów otrzymujących wanad i magnez oddzielnie oraz łącznie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Simultaneous Quantification of Selected Kynurenines Analyzed by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry in Medium Collected from Cancer Cell Cultures [Jednoczesne oznaczanie wybranych kinurenin za pomocą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas w medium zebranym z hodowli komórek nowotworowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Ilona Sadok
Azolla filiculoides L. as a source of metaltolerant microorganisms [Azolla filiculoides L. as a source of metaltolerant microorganisms]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Artur Banach
Azolla filiculoides L. as a source of metal-tolerant microorganisms [Azolla filiculoides L. jako źródło metalo-tolerancyjnych mikroorganizmów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Reduced abundance but increased diversity of chironomid larvae under higher trophic pressure from fish in semi-permanent ponds [Reduced abundance but increased diversity of chironomid larvae under higher trophic pressure from fish in semi-permanent ponds]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Radosław Mencfel
Vanadium: risks and possible benefits in the light of a comprehensive overview of its pharmacotoxicological mechanisms and multi-applications with a summary of further research trends [Wanad: ryzyko i korzyści w świetle obszernego przeglądu mechanizmów aktywności farmakologicznej tego pierwiastka i jego wielokierunkowego zastosowania z podsumowaniem trendów badawczych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
Multitarget Anticancer Agents Based on Histone Deacetylase and Protein Kinase CK2 inhibitors [Multitarget Anticancer Agents Based on Histone Deacetylase and Protein Kinase CK2 inhibitors]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk
Statistical evaluation of growth parameters in biofuel waste as a culture medium for improved production of single cell protein and amino acids by Yarrowia lipolytica [Statystyczna ocena parametrów wzrostu w odpadach biopaliwowych jako pożywce hodowlanej w celu poprawy produkcji białka i aminokwasów przez Yarrowia lipolytica]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Monika Jach
Application of Complete Gradient Clustering Algorithm for analysis of wildlife spatial distribution. [Zastosowanie Complete Gradient Clustering Algorithm dla analiz rozmieszczenia przestrzennego dzikich zwierząt]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
prof. dr hab. Kajetan Perzanowski
Culture-independent analysis of an endophytic core microbiome in two species of wheat: Triticum aestivum L. (cv. ‘Hondia’) and the first report of microbiota in Triticum spelta L. (cv. ‘Rokosz’) [Niezależne od hodowli analizy rdzennego mikrobiomu endofitów dwóch odmian pszenic: Triticum aestivum L. 'Hondia' i pierwsze doniesienie o mikrobiocie Triticum spelta L. 'Rokosz']
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
In vitro effect of vanadyl sulfate on cultured primary astrocytes: cell viability and oxidative stress markers [Wpływ siarczanu wanadylu na pierwotne mysie astrocyty: żywotność i markery stresu oksydacyjnego - model in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Ścibior prof. KUL
In vitro effect of vanadyl sulfate on cultured primary astrocytes: cell viability and oxidative stress markers [Wpływ siarczanu wanadylu na hodowlę pierwotnych astrocytów: żywotność i markery stresu oksydacyjnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Iwona Zwolak
Bacteria from the midgut of common cockchafer (Melolontha melolontha L.) larvae exhibiting antagonistic activity against bacterial symbionts of entomopathogenic nematodes: isolation and molecular identification [Bakterie z jelita środkowego pędraków chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha L.) wykazujące aktywność antagonistyczną względem symbiontów bakteryjnych nicieni entomopatogenicznych: izolacja i identyfikacja molekularna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Magdalena Lis
Bacteria from the midgut of common cockchafer (Melolontha melolontha L.) larvae exhibiting antagonistic activity against bacterial symbionts of entomopathogenic nematodes: isolation and molecular identification [Bakterie z jelita środkowego pędraków chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha L.) wykazujące aktywność antagonistyczną względem symbiontów bakteryjnych nicieni entomopatogenicznych: izolacja i identyfikacja molekularna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Waldemar Kazimierczak
Protective effects of dietary antioxidants against vanadium-induced toxicity: a review [Ochronne działanie antyoksydantów z diety wobec toksyczności wanadu: artykuł przeglądowy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki medycznenauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Evolution and taxonomy of nematode-associated entomopathogenic bacteria of the genera Xenorhabdus and Photorhabdus: an overview [Ewolucja i taksonomia entomopatogenicznych bakterii z rodzaju Xenorhabdus i Photorhabdus związanych z nicieniami: przegląd badań]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Waldemar Kazimierczak
Culture-independent analysis of an endophytic core microbiome in two species of wheat: Triticum aestivum L. (cv. ‘Hondia’) and the first report of microbiota in Triticum spelta L. (cv. ‘Rokosz’) [Niezależne od hodowli analizy rdzennego mikrobiomu endofitów dwóch odmian pszenic: Triticum aestivum L. 'Hondia' i pierwsze doniesienie o mikrobiocie Triticum spelta L. 'Rokosz']
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Weronika Goraj
A phenoxazine-based fluorescent chemosensor for dual channel detection of Cd2+ and CN− ions and its application to bio-imaging in live cells and zebrafish [A phenoxazine-based fluorescent chemosensor for dual channel detection of Cd2+ and CN− ions and its application to bio-imaging in live cells and zebrafish]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr hab. Maciej Masłyk
Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software [Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologiczne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Agricultural and biotechnological applications resulting from trophic plant-endophyte interactions [Rolnicze i biotechnologiczne zastosowania wynikające z troficznej interakcji roślina-endofit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Simultaneous voltammetric analysis of tryptophan and kynurenine in culture medium from human cancer cells [Jednoczesna analiza tryptofanu i kinureniny w pożywce pochodzącej od ludzkich komórek nowotworowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki chemiczne
dr Ilona Sadok
Silymarin, a Popular Dietary Supplement Shows Anti–Candida Activity [Silymarin, a Popular Dietary Supplement Shows Anti–Candida Activity]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr Elżbieta Kochanowicz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37283 zweryfikowanych pozycji.