Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Synthesis and Evaluation of Diethyl Benzylphosphonates as Potential Antimicrobial Agents [Synteza i ocena benzylofosfonianów dietylu jako potencjalnych środków przeciwdrobnoustrojowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatykanauki biologiczne
dr inż. Rafał Lizut
Promiscuous Lipase-Catalyzed Knoevenagel–Phospha–Michael Reaction for the Synthesis of Antimicrobial β-Phosphono Malonates [Promiscuous Lipase-Catalyzed Knoevenagel–Phospha–Michael Reaction for the Synthesis of Antimicrobial β-Phosphono Malonates]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatykanauki biologiczne
dr inż. Rafał Lizut
Promiscuous Lipase-Catalyzed Markovnikov Addition of H-Phosphites to Vinyl Esters for the Synthesis of Cytotoxic α-Acyloxy Phosphonate Derivatives [Aktywność lipazy katalizowanej w reakcji Markownikowa w syntezie estrów winylowych dodanych do H-fosforyny -Pochodne acyloksyfosfonianowe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatyka
dr inż. Rafał Lizut
Pyridine Derivatives—A New Class of Compounds That Are Toxic to E. coli K12, R2–R4 Strains
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka
dr inż. Rafał Lizut
A Survey of Machine Learning Methods and Applications in Electronic Design Automation [Przegląd metod i aplikacji uczenia maszynowego w automatyzacji projektowania elektronicznego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
informatyka
dr Viktor Melnyk
Logic Programming with Post-Quantum Cryptographic Primitives for Smart Contract on Quantum-Secured Blockchain
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Особенности концепции "Университета 3.0" и направления ее реализации [Cechy koncepcji „Uniwersytet 3.0” i kierunki jej realizacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatykapedagogika
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
δ-Lactones—A New Class of Compounds That Are Toxic to E. coli K12 and R2–R4 Strains
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka
dr inż. Rafał Lizut
Identity of historical localities in information systems [Identity of historical localities in information systems]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Paweł Garbacz
Identity of historical localities in information systems [Tożsamość historycznych miejscowości w systemach informatycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiahistoriainformatyka
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Ispol'zovaniye sistemnykh svoystv i parametrov tekstovykh faylov v steganograficheskikh prilozheniyakh [ Zastosowanie systemowych cech i parametrów plików tekstowych w aplikacjach steganograficznych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Киберпространство: тренды, угрозы и безопасность [ Cyberprzestrzeń: trendy, zagrożenia i bezpieczeństwo]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
informatykanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Multi-Party Quantum Byzantine Agreement without Entanglement [Wielostronne kwantowe porozumienie bizantyńskie bez splątania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Xin Sun
Multi-Party Quantum Byzantine Agreement without Entanglement [Wielostronne kwantowe porozumienie bizantyńskie bez splątania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatyka
prof. dr hab. Piotr Kulicki
An Arbitrarily Concealing and Practically Binding Quantum Bit Commitment Protocol [Dowolnie ukrywający i praktycznie wiążący protokół quantum bit commitment]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
informatyka
dr Xin Sun
Consistent projections and indicators in pairwise comparisons [Projekcje konsystentne i indykatory w metodzie porównań parami]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Przemysław Rutka
Impossibility of Quantum Bit Commitment, a Categorical Perspective [Niemożliwość quantum bit commitment, perspektywa teorii kategorii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatyka
dr Xin Sun
A First Step to the Categorical Logic of Quantum Programs [Pierwszy krok ku kategorycznej logiki programów kwantowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatyka
dr Xin Sun
Дискуссионные вопросы применения антикоррупционного законодательства [Sztuczna inteligencja w wykrywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu korupcji]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka
dr inż. Rafał Lizut
Technika a bezpieczeństwa obywateli: między skuteczną ochroną a totalną kontrolą
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka
dr inż. Rafał Lizut
Комплексная оценка качества образовательного процесса в вузе с использованием специализированных программных средств [Kompleksowa ewaluacja jakości procesu edukacyjnego na uniwersytecie przy użyciu specjalistycznego oprogramowania]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatykapedagogika
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Difference inequalities and barycentric identities for classical discrete iterated weights [Nierówności różnicowe i tożsamości barycentryczne dla klasycznych dyskretnych wag iterowanych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatykamatematyka
dr Przemysław Rutka
Security of applications for computer games [Bezpieczeństwo aplikacji do gier komputerowych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Monotone Finite-Difference Schemes of Second-Order Accuracy for Quasilinear Parabolic Equations with Mixed Derivatives [Monotone Finite-Difference Schemes of Second-Order Accuracy for Quasilinear Parabolic Equations with Mixed Derivatives]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatykamatematyka
dr Dorota Pylak
Judging Actions on the Basis of Prima Facie Duties. The case of self-driving cars [Ocena moralna działań z uwzględnieniem obowiązków prima facie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka
dr hab. Robert Trypuz prof. KUL
Convergence order in trajectory estimation by piecewise-cubics and exponential parameterization [Rząd zbieżności w oszacowaniu trajektorii w interpolacji kawałkami kubicznej z parametryzacją wykładniczą]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatyka
mgr inż. Magdalena Wilkołazka
Basic mechanisms of Brownian String analysis and manipulation [Podstawowe mechanizmy analizy i manipulowania Brownian Strings]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatyka
dr Krzysztof Bartyzel
Numerical Models of Hierarchical Threshold Secret Sharing and Broadcasting with Encryption [Numerical Models of Hierarchical Threshold Secret Sharing and Broadcasting with Encryption]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatyka
dr Joanna Kapusta
Integration of second order linear differential equations in elementary functions, example from quantum-mechanics [Integration of second order linear differential equations in elementary functions, example from quantum-mechanics]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykamatematykanauki fizyczne
dr hab. Aliaksandr Chychuryn
Cybersecurity and Law. Symbiotic Relation for Safer Future [Cyberbezpieczeństwo i prawo. Symbiotyczna relacja dla bezpieczniejszej przyszłości]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
informatykanauki prawne
dr inż. Rafał Lizut
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42719 zweryfikowanych pozycji.