Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
How does knowledge about an artist’s disability change the aesthetic experience? Advances in Cognitive Psychology [ W jaki sposób wiedza o niepełnosprawności artysty zmienia wrażenia estetyczne? Postępy w psychologii poznawczej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Agnieszka Fudali-Czyż
If I knew they were the expression of the creativity of people with blindness, I would rate them higher – Bias in evaluating the work of people with blindness. Creativity: Theories-Research-Applications. ISSN: 2354-0036 [Gdybym wiedział, że są wyrazem kreatywności ludzi niewidomych, oceniłbym je wyżej - stronniczość w ocenie pracy osób niewidomych. Kreatywność: teorie-badania-zastosowania. ISSN: 2354-0036]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Agnieszka Fudali-Czyż
Body image in perimenopausal women [Obraz ciała u kobiet w okresie okołomenopauzalnym ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Katarzyna Szymona-Pałkowska
The prevalence of e-gambling and of problem e-gambling in Poland [Występowanie zjawiska e-hazardu i problemowego e-hazardu w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Joanna Chwaszcz
Skala centralności religijności w polskich badaniach: mechanizm krzywoliniowy wyjaśniający kategorie centralności religijności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Centrality of Religiosity Scale in Polish Research: A Curvilinear Mechanism that Explains the Categories of Centrality of Religiosity
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Religijne zmaganie się a poczucie osamotnienia u podopiecznych hospicjów. Kwartalnik Naukowy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Jacek Śliwak
The functions of integration and confrontation in internal dialogues [Funkcje integracji i konfrontacji w wewnętrznych dialogach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
The Prevalence of E-Gambling and of Problem E-Gambling in Poland [Rozpowszechnienie zaangażowania w hazard internetowy oraz grania problemowego w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
The Prevalence of E-Gambling and of Problem E-Gambling in Poland
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Linguistic analysis of statements concerning paintings viewed under different instructions by experts and novices in the visual arts [Analiza językowa wypowiedzi dotyczących obrazów oglądanych pod różnymi instrukcjami przez ekspertów i nowicjuszy sztuk wizualnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Wpływ rozszerzonych informacji kontekstowych dostarczanych w galerii sztuki współczesnej na doświadczenie estetyczne studentów wydziałów artystycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Magdalena Szubielska
ABAS-3 System Oceny
Zachowań Adaptacyjnych – wyd. trzecie. Polski podręcznik.
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Wojciech Otrębski
Success In Changing Stuttering Attitudes: A Retrospective Analysis Of 29 Intervention Studies [Success In Changing Stuttering Attitudes: A Retrospective Analysis Of 29 Intervention Studies]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
The Mental Health Of Polish Students – Selected Positive And Negative Indicators [Zdrowie psychiczne polskich studentów – wybrane wskaźniki pozytywne i negatywne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Ewa Sokołowska
The Role of Facebook Intrusion, Depression, and Future Time Perspective in Sleep Problems Among Adolescents [The Role of Facebook Intrusion, Depression, and Future Time Perspective in Sleep Problems Among Adolescents]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
Personal distress as a mediator between self-esteem, self-efficacy, loneliness and problematic video gaming in female and male emerging adult gamers [Personal distress as a mediator between self-esteem, self-efficacy, loneliness and problematic video gaming in female and male emerging adult gamers]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Emilia Zabielska-Mendyk
A Three-Class Classification of Cognitive Workload Based on EEG Spectral Data [Trójklasowa klasyfikacja obciążenia poznawczego w oparciu o dane spektralne EEG]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Dariusz Zapała
Problem gambling among male Polish prisoners: A study of prevalence and psychosocial factors [Hazard problemowy u więźniów mężczyzn. Badanie rozpowszechnienia i czynników psychospołecznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Poczucie jakości życia artystów plastyków w okresie średniej dorosłości
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
psychologia
dr Barbara Cichy-Jasiocha
Be Happy, Be Honest: The Role of Self-Control, Self-Beliefs, and Satisfaction with Life in Honest Behavior [Be Happy, Be Honest: The Role of Self-Control, Self-Beliefs, and Satisfaction with Life in Honest Behavior]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
Duszpasterstwo młodzieży: od bezradności ku możliwościom
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologicznepsychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Psychological factors modifying various dimensions of biobanking attitudes [Psychological factors modifying various dimensions of biobanking attitudes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki medycznepsychologia
dr Michał Wiechetek
Doradztwo zawodowe na odległość – potrzeba naszych czasów?
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
psychologia
dr Grzegorz Kida
Dysfunction of Self-Control in Facebook Addiction: Impulsivity Is the Key [Dysfunkcja samokontroli w uzależnieniu od Facebooka: Impulsywność jest kluczem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Dysfunction of self-control in Facebook addiction: Impulsivity is the key [Dysfunction of self-control in Facebook addiction: Impulsivity is the key]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Rola depresji i poczucia własnej wartości w uzależnieniu od Facebooka i hazardu wśród młodych dorosłych graczy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Agata Błachnio prof. KUL
Parental Attachment Styles and Religious and Spiritual Struggle: A Mediating Effect of God Image
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Internal Dialogue as a Mediator of the Relationship Between Prayer and Well‑Being
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Internal Dialogue as a Mediator of the Relationship Between Prayer and Well-Being [Wewnętrzny dialog jako mediator relacji między modlitwą a dobrostanem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35931 zweryfikowanych pozycji.