Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Zaburzenia mowy i języka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
pedagogika
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Iluzja wolności w kłamstwie - wychowanie do poszanowania prawdy i odpowiedzialności za słowo
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr Ewelina Szlachta
Podmiotowość dziecka a jego uzdolnienia twórcze - rozważania teoretyczno-empiryczne - wskazania praktyczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr Ewelina Szlachta
Kształcenie zawodowe w pandemii COVID-19: problemy i rekomendacje
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk prof. KUL
Szkoły elementarne na Lubelszczyźnie w okresie okupacji austriackiej (1915-1917)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historiapedagogika
dr hab. Wiesław Partyka
Antoni Kazimierz Pierzchała
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2022
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Self-Perceived Employability Scale – Polish Adaptation
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
dr Klaudia Martynowska
WIERNOŚĆ JAKO WARTOŚĆ W OPINII NARZECZONYCH W ŚWIETLE BADAŃ PILOTAŻOWYCH
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Sytuacja społeczno-emocjonalna osób starszych spowodowana pandemią COVID-19
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
dr hab. Danuta Opozda prof. KUL
Od Redakcji
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2022
pedagogika
dr hab. Danuta Opozda prof. KUL
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Wychowanie w rodzinie - między stabilnością a zmiennością w kontekście współczesnych przemian Lublin 8 czerwca 2022
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2022
pedagogika
dr hab. Danuta Opozda prof. KUL
Okres ciąży i porodu w percepcji ojców
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Wychowawcze znaczenie kultury i religii w przeżywaniu macierzyństwa
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Zjawisko autodestruktywności pośredniej - charakterystyka psychologiczna
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
pedagogikapsychologia
dr Andrzej Januszewski
Poczucie winy i doświadczanie wstydu a ocena własnego ciała w okresie adolesencji
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
pedagogikapsychologia
dr Elżbieta Januszewska
Pedagogiczna refleksja nad rodziną w dorobku dwudziestu pięciu lat funkcjonowania Katedry Pedagogiki Rodziny w Instytucie Pedagogiki KUL
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
dr hab. Danuta Opozda prof. KUL
Wsparcie rozwoju religijnego uczniów z chorobą przewlekłą na przykładzie dzieci z zespołem nerczycowym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Klaryfikacja wartości odpowiedzialności przez uczniów w edukacji wczesnoszkolnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Promentors – Promoting Mentors’ Work in Education. Analiza założeń oraz efektów projektu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
mgr Agnieszka Amilkiewicz-Marek
Nauczanie zdalne- szansa czy zagrożenie dla ucznia edukacji wczesnoszkolnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
dr Ewelina Winiarczyk-Waleniak
Na służbie – duchowieństwo i świeccy w posłudze dla więźniów
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Podmiotowość dziecka a jego uzdolnienia twórcze- rozważania teoretyczno- empiryczne- wskazania praktyczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
dr Anna Badora
Psychoedukacyjny kontekst prokreacji
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Odpowiedzialne rodzicielstwo. Rozważania na kanwie nauczania Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
"Opowiadania to niewielkie okienka do innych światów" - Storytelling w nauczaniu języka obcego młodzieży i dorosłych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
literaturoznawstwopedagogika
dr hab. Dorota Tomczuk prof. KUL
Edukacja szkolna dla społeczeństwa obywatelskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Aksjologiczny wymiar duchowości w procesie edukacji wczesnoszkolnej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
Ks. dr hab. Adam Maj
Standardy przebiegu oceny funkcjonalnej oraz planowania wsparcia edukacyjno-specjalistycznego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
pedagogikapsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
Szkolna Ocena Funkcjonalna: przebieg procesu w aspekcie oceny aktywności i uczestnictwa.
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
pedagogikapsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
Wonder Is the Beginning of Wisdom. The Socratic Method in a Qualitative Study of Leadership in Family Firms [Wonder Is the Beginning of Wisdom. The Socratic Method in a Qualitative Study of Leadership in Family Firms]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
dr Klaudia Martynowska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42716 zweryfikowanych pozycji.