Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
On the use of regular expressions and exact-text matching in computer-based test scoring algorithms [O wyrażeniach regularnych i wyszukiwaniu dokładnych fraz w komputerowych algorytmach sprawdzających zadania testowe]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwopedagogika
dr hab. Wojciech Malec
Selected elements of John Paul II’s teaching on the condemned − with particular emphasis on the issue of human work [Wybrane elementy nauczania Jana Pawła II dotyczącego skazanych − ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia ludzkiej pracy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Relacja wychowawcza. Rozumienie, modele, propozycja
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
pedagogika
Ks. dr Marek Jeziorański
Transformations of Religiosity during the SARS-CoV-2 Pandemic—On the Example of Catholic Religious Practices of Polish Students [Przemiany religijności podczas pandemii SARS-CoV-2 — na przykładzie katolickich praktyk religijnych polskich studentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o kulturze i religiinauki socjologicznenauki teologicznepedagogika
Ks. dr Dariusz Piasecki
Sytuacja zawodowa jako element różnicujący satysfakcję z pracy nauczycieli
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk prof. KUL
Relacja wychowawcza
Hasło w leksykonie
Rok: 2022
pedagogika
Ks. dr Marek Jeziorański
Aksjologiczny potencjał środowiska wiejskiego źródłem szans integralnego rozwoju i wielostronnej aktywności uczniów. T. I. Przyroda - Ekologia - Praca rolnika - Przedsiębiorczość - Kultura ludowa - Integracja społeczna
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Aksjologiczny potencjał środowiska wiejskiego źródłem szans integralnego rozwoju i wielostronnej aktywności uczniów. T. I. Przyroda - Ekologia - Praca rolnika - Przedsiębiorczość - Kultura ludowa - Integracja społeczna
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
pedagogika
prof. dr hab. Krystyna Chałas
Games and Plays based on the notes of Blessed Edmund Bojanowski [Gry i zabawy według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego]
Książka popularyzująca naukę
Rok: 2022
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Juegos y diversiones según los apuntes del beato Edmundo Bojanowski [Gry i zabawy według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego]
Książka popularyzująca naukę
Rok: 2022
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Opowiadania według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego
Książka popularyzująca naukę
Rok: 2022
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Gry i zabawy według notatek bł. Edmunda Bojanowskiego
Książka popularyzująca naukę
Rok: 2022
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Chronić się przed wirusem czy ukryć przed światem? Noszenie masek ochronnych jako doświadczenie psychicznie w dobie pandemii COVID-19
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Maria Góralówna: od medycyny do pedagogiki specjalnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
dr Aleksandra Borowicz
Psychomedyczne i edukacyjne aspekty prenatalnej diagnozy stanu zdrowia dziecka
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
pedagogikapsychologia
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Jak dzieci z uszkodszeniami słuchu radzą sobie z trudnościami jezykowymi?
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
pedagogika
dr Renata Kołodziejczyk
Pedagogiczny charyzmat sługi bożego ks.Luigiego Giussaniego (1922-2005)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
dr hab. Alina Rynio
Sukces zawodowy w percepcji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Badania wybranych nauczycieli województwa lubelskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Sukces zawodowy w percepcji nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Badania wybranych nauczycieli województwa lubelskiego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we wczesnej edukacji: analiza procesu w perspektywie międzynarodowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Umiejętności komunikacyjne osoby z uszkodzeniem słuchu a jej perspektywy życiowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
dr Renata Kołodziejczyk
50 lat na Uniwersytecie. Misja – zobowiązanie – wdzięczność. Przemówienie w czasie uroczystości wręczenia Księgi Jubileuszowej. KUL, 09.06.2021 roku
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2021
pedagogika
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Mentoring in the process of education: the need for a personalistic approach [Mentoring in the process of education: the need for a personalistic approach ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
pedagogika
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Uspołecznienie dziecka w rodzinie i przez rodzinę w poglądach wybranych przedstawicieli pedagogiki społecznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
Społeczno-moralne przesłanie pedagogiczne Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
dr hab. Alina Rynio
PRESCHOOL EDUCATION IN POLAND. BRIEFLY ON THE MILESTONES IN THE HISTORY OF PRESCHOOL EDUCATION; MORE ON ACTIVITIES SUPPORTING THE EDUCATION OF PRESCHOOLERS TO BE WISE CITIZENS OF THE MODERN WORLD [EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W POLSCE. KRÓTKO O KAMIENIACH MILOWYCH W DZIEJACH PRZEDSZKOLI, SZERZEJ O DZIAŁANIACH SPRZYJAJĄCYCH WYCHOWANIU PRZEDSZKOLAKÓW NA MĄDRYCH OBYWATELI WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
dr Barbara Borowska
Znaczenie pracy w procesie resocjalizacji penitencjarnej w świetle teorii rezonansu społecznego Hartmuta Rosy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
Ks. dr Marek Jeziorański
Instytucje opieki w Lublinie w XIX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
historiapedagogika
dr hab. Wiesław Partyka
Marian Surdacki, Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia, Wyd. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2020, ss. 364
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
historiapedagogika
dr hab. Wiesław Partyka
San Juan Pablo II y la solidaridad. De la experiencia personal al testimonio del servicio [San Juan Pablo II y la solidaridad. De la experiencia personal al testimonio del servicio]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologicznepedagogika
dr hab. Dorota Kornas-Biela prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41387 zweryfikowanych pozycji.