Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Artykuł naukowy: Działania prozdrowotne jako kreator nowych norm zachowań i postaw [Artykuł naukowy: Działania prozdrowotne jako kreator nowych norm zachowań i postaw]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki medycznenauki o zdrowiunauki socjologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
The Homily in the Eyes of the Youth: the Problem of Symmetry. A Sociological and Textual Analysis [Artykuł naukowy: Homilia w opinii młodzieży. Problem symetryczności wypowiedzi w analizie socjologicznej i tekstologicznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
Propheticness of the ecumenical social thought: the “Life and Work” Oxford Conference about the state and economic order [Profetyczność ekumenicznej myśli społecznej: oksfordzka konferencja ruchu „Życie i Działanie” o państwie i porządku ekonomicznym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznenauki teologiczne
prof. dr hab. Piotr Kopiec
Vulnerability Factors of Human Trafficking: The case of ethnic conflict-affected migration in Marsabit County, Kenya [Vulnerability Factors of Human Trafficking: The case of ethnic conflict-affected migration in Marsabit County, Kenya]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
nauki socjologicznepsychologia
dr Mariusz Wołońciej
The Homily in The Eyes of The Youth: The Problem of Symmetry. A Sociological and Textual Analysis [Homilia w opinii młodzieży: problem symetryczności wypowiedzi. Analiza socjologiczna i tekstologiczna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznenauki teologiczne
Ks. dr Michał Klementowicz
Zaangażowanie społeczne polskich migrantów w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a ich opinia o skutkach brexitu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
Ks. dr Jarosław Kozak
Ageing and Keeping Pace with Technology: A Grounded Theory Study on Blind Adults’ Experiences of Adapting to New Technologies [Starzenie się i nadążanie za technologią: Studium teorii ugruntowanej nad doświadczeniami dorosłych osób niewidomych w adaptowaniu się do nowych technologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Religious Grammar of the Welfare State in Poland [Religijna gramatyka państwa dobrobytu w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Kenyan Catholics’ Religiosity and Understanding of Marriage on the Basis of Individuals Associated with Shalom Center in Mitunguu: Educational and Pastoral Perspective [Kenyan Catholics’ Religiosity and Understanding of Marriage on the Basis of Individuals Associated with Shalom Center in Mitunguu: Educational and Pastoral Perspective]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki socjologicznenauki teologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Zaangażowanie społeczne polskich migrantów w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej a ich opinia o skutkach brexitu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Katolicka nauka społeczna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Technokratyzm i merytokracja
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
filozofianauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Idee i wartości katolickiej nauki społecznej a państwo dobrobytu w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Specyfika pracy socjalnej w dobie pandemii. Badania jakościowe wśród pracowników pomocy społecznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr Małgorzata Szyszka
Religious or Spiritual? Empirical Manifestations of Contemporary Changes in Poles’ Self-Declarations and Media Representations [Religijny czy duchowy? Empiryczne przejawy współczesnych przemian w autodeklaracjach Polaków i reprezentacjach medialnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
The Catholic Church in Poland, Her Faithful, and the Restrictions on Freedom to Practise Religion during the First Wave of the COVID-19 Pandemic [Kościół katolicki w Polsce, jego wierni i ograniczenia swobody praktyk religijnych w czasie pierwszej fali pandemii COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki prawnenauki socjologicznenauki teologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
A Gain or a Loss? The Consequences of Brexit in the Opinions of Polish Migrants [Korzyść czy strata? Konsekwencje brexitu w opinii polskich migrantów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
A Gain or a Loss? The Consequences of Brexit in the Opinions of Polish Migrants [Korzyść czy strata? Konsekwencje brexitu w opinii polskich migrantów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
Ks. dr Jarosław Kozak
The Lutheran “convivial economy” as a Christian economic heterodoxy: significance, components, and proposals to the current socio-economic order [Luterańska "ekonomia konwiwialna" jako chrześcijańska heterodoksja ekonomiczna: znaczenie, komponenty i propozycje dla współczesnego porządku społeczno-ekonomicznego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologicznenauki teologiczne
prof. dr hab. Piotr Kopiec
Perception of Security Among the Members of Pro-Defence Organisations in Poland: A Comparison of 2018 and 2022 [Percepcja bezpieczeństwa wśród członków organizacji proobronnych w Polsce. Porównanie lat 2018-2022]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Conditions of the foundation of Ukrainian nationalism [Warunki powstania nacjonalizmu ukraińskiego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr Renata Pomarańska
A Gain or a Loss? The Consequences of Brexit in the Opinions of Polish Migrants [Korzyść czy strata? Konsekwencje brexitu w opinii polskich migrantów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
Ks. dr Marek Wodawski
Theological proposals to the welfare state theory: The contribution of the Evangelical Church in Germany [Teologiczne propozycje do teorii państwa dobrobytu: wkład Ewangelickiego Kościoła w Niemczech]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologicznenauki teologiczne
prof. dr hab. Piotr Kopiec
Christian social ethics in Poland: Current status and its socio-historical determinants [Chrześcijańska etyka społeczna w Polsce – aktualny status i jego historyczno-społeczne uwarunkowania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Fel prof. KUL
Hospital ethical climate survey - selected psychometric properties of the scale and results among polish nurses and midwives [Hospital ethical climate survey - selected psychometric properties of the scale and results among polish nurses and midwives]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zdrowiunauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Obecność i bezpieczeństwo osób starszych w cyberprzestrzeni
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr hab. Monika Adamczyk
Mechanizmy regulujące wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w czasie pandemii Covid-19 : analiza zależności wynikających z zasad teorii zachowania zasobów Stevana Hobfolla
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki socjologicznepsychologia
dr Krzysztof Jurek
Power Relations in the Network Society. A Sociological Approach [Relacje sił w społeczeństwie sieciowym. Podejście socjologiczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Mistrz kształcący do krytycznego myślenia w naukach społecznych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Digital Competence in Cybercrime Behaviours: A Study Based on Eurobarometer Research [Kompetencje cyfrowe użytkowników internetu w zachowaniach cyberprzestępczych. Studium na podstawie badań Eurobarometru]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr hab. Justyna Szulich-Kałuża prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42681 zweryfikowanych pozycji.