Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Permissibility Of Limiting Rights And Freedoms In The European And National Legal System Due To Health Protection [Dopuszczalność ograniczania praw i wolności w systemie europejskim i krajowym ze względu ochronę zdrowia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Prawo do ciszy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Kształtowanie się prawnego systemu oświaty w Polsce w latach 1918-1939
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Magdalena Pyter prof. KUL
Wynagrodzenie pełnomocnika za sporządzanie opinii o niezasadności skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ujęciu prawnym i etycznym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
Ks. dr hab. Jarosław Czerkawski
Muzyk - artysta czy przedsiębiorca?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Sexual orientation and gender identity as penalizing criteria of hate speech [Sexual orientation and gender identity as penalizing criteria of hate speech]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
Access to a lawyer for suspects at the police station and during detention proceedings [Dostęp do adwokata dla podejrzanych na posterunku policji i podczas postępowania w sprawie zatrzymania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
mgr Tymon Markiewicz
Gloss to the Judgement of the Court of Justice of the European Union in Case C 129/18, SM versus Entry Clearance Officer, UK Visa Section [Gloss to the Judgement of the Court of Justice of the European Union in Case C 129/18, SM versus Entry Clearance Officer, UK Visa Section ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
mgr Katarzyna Woch
Złożenie oświadczenia spadkowego przez przedstawiciela ustawowego spadkobiercy niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych - uwagi na tle uchwały składu siedmiu sędziów Sadu Najwyższego - Izby Cywilnej z 22 maja 2018 roku (III CZP 102/17)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Jacek Trzewik
Dekretały papieskie jako źródła kultury prawnej w Polsce XII/XIII wieku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historianauki prawne
dr Artur Lis
Efektywność mediacji w postępowaniu administracyjnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
Ks. dr hab. Włodzimierz Broński prof. KUL
The role of local and regional authorities in prevention and control of NCDs: the case of Poland [Rola władz lokalnych i regionalnych w prewencji i kontroli NCDs: sprawa Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Prosta spółka akcyjna - nowy typ polskiej spóki handlowej dedykowany (głównie) spółkom nowych technologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Paweł Zdanikowski
Aksjologiczna i prawna ocena przymusowego leczenia uzależnień, w: Małżeństwo, dzieci, rodzina. Współczesne wyzwania w perspektywie prawnoporównawczej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
Prawnokarne instrumenty ochrony wolności od niechcianej seksualizacji z uwzględnieniem regulacji polskich, angielskich oraz australijskich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
The Book of Henryków – The So-Called Law of proximity [Księga henrykowska o tzw. prawie bliższości]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki prawne
dr Artur Lis
Prawo magdeburskie w czasach Henryka Brodatego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historianauki prawne
dr Artur Lis
Economic situation of milk producers and their opinions regarding taxation of this agricultural activity [Sytuacja ekonomiczna producentów mleka oraz ich opinie dotyczące opodatkowania tej działalności rolniczej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Piotr Pomorski
Prawo Międzynarodowe Praw Człowieka
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki prawne
dr Michał Skwarzyński
Misja systemu szkolnictwa wyższego i nauki a misja uniwersytetu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Jan Izdebski prof. KUL
Prawo międzynarodowe praw człowieka
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki prawne
Ks. dr hab. Krzysztof Orzeszyna prof. KUL
Wpływ ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 na terminy w prawie cywilnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr Piotr Sławicki
Skuteczność jako determinanta działań organów jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Magdalena Kisała
The values and the rules of law [The values and the rules of law]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak prof. KUL
Strengths and weaknesses in the operation of administrative law [Strengths and weaknesses in the operation of administrative law]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
Ks. dr hab. Sylwester Kasprzak prof. KUL
Criminal Law Instruments for the Protection of Freedom from Unwanted Sexualization: Polish, English and Australian Regulations [Criminal Law Instruments for the Protection of Freedom from Unwanted Sexualization: Polish, English and Australian Regulations]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
Axiological and Legal Evaluation of Compulsory Treatment of Addictions [Axiological and Legal Evaluation of Compulsory Treatment of Addictions]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
Czyste nośniki
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Prawa człowieka w Azji na przykładzie Chin, Japonii i państw koreańskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki o polityce i administracjinauki prawne
dr Lech Buczek
Prawo międzynarodowe praw człowieka
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37284 zweryfikowanych pozycji.