Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Smart Mobility in a Smart City in the Context of Generation Z Sustainability, Use of ICT, and Participation [Inteligentna mobilność w inteligentnym mieście w kontekście zrównoważonego rozwoju generacji Z, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i partycypacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
The impact of doing bad on consumer (dis) trust in the company: The moderating role of moral values [Wpływ złego postępowania na zaufanie konsumentów do firmy: moderująca rola wartości moralnych]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Corporate social irresponsibility and moral values: A consumer perspective [Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a wartości moralne: Perspektywa konsumenta]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Społeczna nieodpowiedzialność przedsiębiorstw a kara konsumencka: Przegląd systematyczny i program badań
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Relacje podmiotów gospodarczych z Polski i Rosji w kontekście stosunków międzynarodowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
The temporal inference with the use of ant-based clustering algorithm and flow graphs in the problem of prognosing complications of medical surgical procedures [Wnioskowanie temporalne z wykorzystaniem algorytmu klasteryzacji mrówkowej i grafów przepływu w problemie prognozowania komplikacji medycznych procedur chirurgicznych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjnainżynieria biomedycznanauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Krzysztof Pancerz
Uwarunkowania moralności przyszłych liderów biznesu z perspektywy deontologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Marek Pawlak
Maintaining a sustainable workplace: Internal Corporate Social Responsibility practices in Dialog Semiconductor during the COVID-19 pandemic [Utrzymanie zrównoważonego miejsca pracy: Praktyki wewnętrznej społecznej odpowiedzialności biznesu w Dialog Semiconductor w czasie pandemii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
The Effect of Using Social Media in the Modern Marketing Communication on the Shaping an External Employer’s Image [Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych we współczesnej komunikacji marketingowej na kształtowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
The Importance of Employees’ Competencies: A Comparison between Educational and Business Perspective [Znaczenie kompetencji pracowników: porównanie perspektywy pracowników sektora edukacyjnego i przedsiębiorców]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
Occupational burnout among police officers as a challenge for human resources management [Wypalenie zawodowe wśród funkcjonariuszy policji jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
mgr Sylwia Kostrzewa
Enterprises' classification according to the required employee competencies profile [Klasyfikacja przedsiębiorstw według profilu poszukiwanych kompetencji pracowniczych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
Managing the Process of Evaluation of the Academic Teachers with the Use of Data Mart and Business Intelligence [Zarządzanie procesem oceny nauczycieli akademickich z wykorzystaniem Data Mart i Business Intelligence]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
Towards a measure for perceived motives behind CSI incidents [W kierunku pomiaru postrzeganych motywów społecznie nieodpowiedzialnych praktyk przedsiębiorstw]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Innowacje produktowe i marketingowe na rynku produktów spożywczych z perspektywy klientów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Polityka tworzenia prawa w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce a interesy przedsiębiorstw
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
Uruchamianie działalności gospodarczej i komercjalizacja produktu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Marek Pawlak
Egzystencjalno-religijny model przywództwa biznesowego. Perspektywa holistyczna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
mgr Sylwia Kostrzewa
Egzystencjalno-religijny model przywództwa biznesowego. Perspektywa holistyczna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Mentoring kobiet z niepełnosprawnością w środowisku pracy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakościnauki teologiczne
dr Renata Pomarańska
Санація як інструмент антикризового управління підприємств [Rehabilitacja jako narzędzie zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Care of the Common Good as a Responsibility of Business Leaders. Catholic Social Teaching Perspective [Troska o dobro wspólne jako odpowiedzialność lidera biznesu. Perspektywa Katolickiej nauki społecznej.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr Agnieszka Marek
Care of the Common Good as a Responsibility of Business Leaders. Catholic Social Teaching Perspective [Troska o dobro wspólne jako odpowiedzialność lidera biznesu. Perspektywa katolickiej nauki społecznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Environmental Sensitivity and Awareness as Differentiating Factors in the Purchase Decision-Making Process in the Smartphone Industry—Case of Polish Consumers [Wrażliwość i świadomość środowiskowa jako czynniki różnicujące w procesie podejmowania decyzji zakupowych w branży smartfonów - przypadek polskich konsumentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
ICT Labor Market Needs: The Gap in Secondary School Graduate Soft Skills as a Challenge for the Educational System [Potrzeby rynku pracy sektora ICT: umiejętności „miękkie” jako wyzwanie dla systemu edukacji]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
Kluczowe kompetencje jako kryterium diagnozowania potrzeb szkoleniowych na przykładzie uczestników instytucji dialogu społecznego lokalnego rynku pracy województwa lubelskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
Employer branding in the context of the company's sustainable development strategy from the perspective of gender diversity of the generation Z [Employer branding w strategii zrównoważonego rozwoju z perspektywy zróżnicowania płci pokolenia Z]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [ Aktywność consumentów w czasie kryzysu ekonomicznego i ożywienia gospodarczego Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [Aktywność consumentów w czasie kryzysu ekonomicznego i ożywienia gospodarczego Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr Agnieszka Marek
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [Aktywizm konsumencki w czasach kryzysu gospodarczego i ożywienia gospodarczego: Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Joanna Niewiadoma
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41387 zweryfikowanych pozycji.