Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Zarządzanie ryzykiem podatkowym przez ubezpieczenie ryzyka sporu podatkowego i odpowiedzialności karnoskarbowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Mariusz Sokołek
Miejsce zewnętrznego wizerunku banku jako pracodawcy wśród determinant wyboru oferenta produktów bankowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
The Role of Individual- and Contextual-Level Social Capital in Product Boycotting: A Multilevel Analysis [Znaczenie indywidualnego i kontekstowego kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów: analiza wielopoziomowa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Value preferences and consumer sustainable choices [Preferencje wartości a wybory konsumentów dotyczące zrównoważonej konsumpcji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Corporate social responsibility in FC Barcelona as Carroll’s corporate social responsibility (CSR) pyramid in practice [Społeczna odpowiedzialność biznesu w FC Barcelona jako praktyczna realizacja piramidy CSR Carolla ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Struktura przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego a wzrost zadłużenia publicznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Niekwalifikowalność kosztów jako ryzyko subsydiowanego projektu wpisane w uznaniowe decyzje administracyjne (na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Spójność europejska w XXI wieku – oczekiwania a efekty ilościowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Zarządzanie talentami w świetle teorii przywództwa służebnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Roczniki Ekonomii i Zarządzania
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Ocena pozycji konkurencyjnej wybranych spółek akcyjnych przemysłu spożywczego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
Stabilizacja zatrudnienia a chęć doskonalenia kompetencji zawodowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Tokarska
The core of new food products and the perception of the products by final buyers [Istota nowych produktów spożywczych a ich postrzeganie przez nabywców finalnych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Lojalność emocjonalna klientów wobec banku a jego zewnętrzny wizerunek jako pracodawcy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Propozycje nowych produktów spożywczych w opiniach nabywców finalnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Lojalność behawioralna a zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Wielicki Tomasz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Tokarska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34376 zweryfikowanych pozycji.