Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Szanse biznesowe rozwoju polskiej turystyki historyczno kulturowej na Ukrainie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakościnauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Moralność i religijność przyszłych liderów biznesu. Wyniki badań z wykorzystaniem hierarchii wartości
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Marek Pawlak
Etyka zawodowa przedsiębiorców społecznych w perspektywie chrześcijańskiej etyki personalistycznej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakościnauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Authentic leadership and employees’ innovative behaviour: A multilevel investigation in three countries [Autentyczne przywództwo i zachowania innowacyjne pracowników. Analiza wielopoziomowa w trzech krajach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakościpsychologia
prof. dr hab. Mariola Łaguna
Wykorzystanie podstrony Kariera na firmowych portalach webowych w budowaniu wizerunku pracodawcy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
Kierunki badań nad społeczną nieodpowiedzialnością przedsiębiorstw: analiza piśmiennictwa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Specyfika działań filantropijnych w klubach piłkarskich
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Do consumers really care about organisational motives behind CSR? The moderating role of trust in the company [Czy konsumenci naprawdę biorą pod uwagę motywy z powodu których firmy prowadzą działania z zakresu społecznej odpowiedzialności? Znaczenie zaufania jako moderatora]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Zarządzanie ryzykiem podatkowym przez ubezpieczenie ryzyka sporu podatkowego i odpowiedzialności karnoskarbowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Mariusz Sokołek
Miejsce zewnętrznego wizerunku banku jako pracodawcy wśród determinant wyboru oferenta produktów bankowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
The Role of Individual- and Contextual-Level Social Capital in Product Boycotting: A Multilevel Analysis [Znaczenie indywidualnego i kontekstowego kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów: analiza wielopoziomowa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Value preferences and consumer sustainable choices [Preferencje wartości a wybory konsumentów dotyczące zrównoważonej konsumpcji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Corporate social responsibility in FC Barcelona as Carroll’s corporate social responsibility (CSR) pyramid in practice [Społeczna odpowiedzialność biznesu w FC Barcelona jako praktyczna realizacja piramidy CSR Carolla ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Struktura przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego a wzrost zadłużenia publicznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Spójność europejska w XXI wieku – oczekiwania a efekty ilościowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Niekwalifikowalność kosztów jako ryzyko subsydiowanego projektu wpisane w uznaniowe decyzje administracyjne (na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Zarządzanie talentami w świetle teorii przywództwa służebnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Roczniki Ekonomii i Zarządzania
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Stabilizacja zatrudnienia a chęć doskonalenia kompetencji zawodowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Tokarska
Ocena pozycji konkurencyjnej wybranych spółek akcyjnych przemysłu spożywczego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Katarzyna Jabłońska-Karczmarczyk
The core of new food products and the perception of the products by final buyers [Istota nowych produktów spożywczych a ich postrzeganie przez nabywców finalnych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Lojalność emocjonalna klientów wobec banku a jego zewnętrzny wizerunek jako pracodawcy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Propozycje nowych produktów spożywczych w opiniach nabywców finalnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Lojalność behawioralna a zewnętrzny wizerunek banku jako pracodawcy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Wielicki Tomasz
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Tokarska
Business Ethics in Poland: a Metatheoretical Analysis [Etyka biznesu w Polsce: analiza metateoretyczna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Adam Zadroga
Kontrola zarządcza a jakość zasobów ludzkich jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Tokarska
The Origin of Moral Norms in Business Ethics and Marketing Ethics: Personalism versus Utilitarianism [Źródło zasad moralnych w etyce biznesu i etyce marketingu: personalizm versus utylitaryzm]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki o zarządzaniu i jakościnauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga
Wpływ kultury kraju na udział konsumentów w bojkotach produktów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35484 zweryfikowanych pozycji.