Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
W kierunku klimatycznego zarządzania innowacyjnymi zasobami przedsiębiorstw ciepłowniczych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
Student Internships as a Tool for Assessment of the Employer Brand [Praktyki studenckie jako narzędzie oceny marki pracodawcy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
The function of occupational activity for health as perceived by chronically-ill people [Funkcja aktywności zawodowej dla zdrowia w opinii osób przewlekle chorych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakościpsychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
Smart Mobility in a Smart City in the Context of Generation Z Sustainability, Use of ICT, and Participation [Inteligentna mobilność w inteligentnym mieście w kontekście zrównoważonego rozwoju generacji Z, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych i partycypacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
Smart Mobility in a Smart City in the Context of Generation Z Sustainability, Use of ICT, and Participation [Inteligentna mobilność w inteligentnym mieście w kontekście zrównoważonego rozwoju generacji Z, wykorzystania ICT i partycypacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Hierarchia Wartości o poziom religijności studentów zarządzania
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Marek Pawlak
The impact of doing bad on consumer (dis) trust in the company: The moderating role of moral values [Wpływ złego postępowania na zaufanie konsumentów do firmy: moderująca rola wartości moralnych]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa prof. KUL
Corporate social irresponsibility and moral values: A consumer perspective [Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a wartości moralne: Perspektywa konsumenta]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa prof. KUL
Human-machine trans roles conflict in the organisation: how sensitive are customers to intelligent robots replacing the human workforce? [Human–machine trans roles conflict in the organization: How sensitive are customers to intelligent robots replacing the human workforce?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakościpsychologia
dr hab. Bohdan Rożnowski prof. KUL
Społeczna nieodpowiedzialność przedsiębiorstw a kara konsumencka: Przegląd systematyczny i program badań
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa prof. KUL
Relacje podmiotów gospodarczych z Polski i Rosji w kontekście stosunków międzynarodowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
The temporal inference with the use of ant-based clustering algorithm and flow graphs in the problem of prognosing complications of medical surgical procedures [Wnioskowanie temporalne z wykorzystaniem algorytmu klasteryzacji mrówkowej i grafów przepływu w problemie prognozowania komplikacji medycznych procedur chirurgicznych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjnainżynieria biomedycznanauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Uwarunkowania moralności przyszłych liderów biznesu z perspektywy deontologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Marek Pawlak
Maintaining a sustainable workplace: Internal Corporate Social Responsibility practices in Dialog Semiconductor during the COVID-19 pandemic [Utrzymanie zrównoważonego miejsca pracy: Praktyki wewnętrznej społecznej odpowiedzialności biznesu w Dialog Semiconductor w czasie pandemii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Nieodpowiedzialność a niemoralność działań przedsiębiorstw: perspektywa teorii kodów moralnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa prof. KUL
The Effect of Using Social Media in the Modern Marketing Communication on the Shaping an External Employer’s Image [Wpływ wykorzystania mediów społecznościowych we współczesnej komunikacji marketingowej na kształtowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
The Importance of Employees’ Competencies: A Comparison between Educational and Business Perspective [Znaczenie kompetencji pracowników: porównanie perspektywy pracowników sektora edukacyjnego i przedsiębiorców]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
Occupational burnout among police officers as a challenge for human resources management [Wypalenie zawodowe wśród funkcjonariuszy policji jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
mgr Sylwia Kostrzewa
Enterprises' classification according to the required employee competencies profile [Klasyfikacja przedsiębiorstw według profilu poszukiwanych kompetencji pracowniczych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
Managing the Process of Evaluation of the Academic Teachers with the Use of Data Mart and Business Intelligence [Zarządzanie procesem oceny nauczycieli akademickich z wykorzystaniem Data Mart i Business Intelligence]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr inż. Monika Wawer
Towards a measure for perceived motives behind CSI incidents [W kierunku pomiaru postrzeganych motywów społecznie nieodpowiedzialnych praktyk przedsiębiorstw]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa prof. KUL
Innowacje produktowe i marketingowe na rynku produktów spożywczych z perspektywy klientów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Polityka tworzenia prawa w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce a interesy przedsiębiorstw
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
Uruchamianie działalności gospodarczej i komercjalizacja produktu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Marek Pawlak
Egzystencjalno-religijny model przywództwa biznesowego. Perspektywa holistyczna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
mgr Sylwia Kostrzewa
Egzystencjalno-religijny model przywództwa biznesowego. Perspektywa holistyczna
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Mentoring kobiet z niepełnosprawnością w środowisku pracy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakościnauki teologiczne
dr Renata Pomarańska
Санація як інструмент антикризового управління підприємств [Rehabilitacja jako narzędzie zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Care of the Common Good as a Responsibility of Business Leaders. Catholic Social Teaching Perspective [Troska o dobro wspólne jako odpowiedzialność lidera biznesu. Perspektywa Katolickiej nauki społecznej.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr Agnieszka Marek
Care of the Common Good as a Responsibility of Business Leaders. Catholic Social Teaching Perspective [Troska o dobro wspólne jako odpowiedzialność lidera biznesu. Perspektywa katolickiej nauki społecznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42691 zweryfikowanych pozycji.