Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Aspekty wojskowe w działalności konspiracyjnych organizacji młodzieżowych w latach 1945-1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Społeczne postrzeganie przywództwa Jana Pawła II
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
Music in Auditory Political Communication: A Case Study [Muzyka w audytywnym komunikowaniu politycznym. Studium przypadku]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
Ocena roli Unii Europejskiej w walce z COVID-19 w regionie i wpływ na przyszłość Partnerstwa Wschodniego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
Education for Peace. Complementarity of the Papal Messages in the Context of the World Peace Days [Edukacja dla Pokoju. Komplementarność przesłania Papieży w kontekście Światowego Dnia Pokoju]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS AS AN ELEMENT OF SHAPING THE POSITION OF THE EUROPEAN ENTERPRISE IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY [OBSERVANCE OF HUMAN RIGHTS AS AN ELEMENT OF SHAPING THE POSITION OF THE EUROPEAN ENTERPRISE IN THE KNOWLEDGE-BASED ECONOMY]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
Narodziny i koniec (?) wieku Ameryki: Wilsonizm i jego spuścizna a międzynarodowa strategia Stanów Zjednoczonych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Komunikowanie polityczne Jana Pawła II: kategorie treściowe w przemówieniu papieża podczas spotkania z polskimi parlamentarzystami w Sejmie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
Postawy antysystemowe młodzieży w wybranych państwach socjalistycznych Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1956 – zarys problematyki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Free airtime of election committees in Poland compared with similar solutions in other countries. The attitude of Poles to free election broadcasts in the Polish public media [Darmowy czas antenowy komitetów wyborczych w Polsce na tle podobnych rozwiązań w innych krajach. Stosunek Polaków do nieodpłatnych audycji wyborczych w mediach publicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
Współpraca gmin obwarzankowych na płaszczyźnie gospodarczej. Zarys problemu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Lech Jańczuk
Rosyjska Cerkiew Prawosławna w systemie władzy Władimira Putina – mity i rzeczywistość
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
The Nation, the Economy, and the Civil Society What is Next? [Naród, ekonomia, społeczeństwo obywatelskie. Co dalej?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Działalność konspiracyjnych organizacji młodzieżowych w latach 1945–1956
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście neoimperialnej polityki Rosji oraz współpracy europejskiej i transatlantyckiej: Polska jako hub gazowy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Personalistyczna myśl polityczna. Wybrane zagadanienia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Stanisław Wójcik
Podejście międzyrządowe wobec reformy ustroju i przyszłości Unii Europejskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Andrzej Podraza
Criticism of Western Liberal Democracy by Patriarch Kirill of Moscow and All Rus’ [Krytyka zachodniej demokracji liberalnej przez patriarchę moskiewskiego i całej Rusi Cyryla]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Security Dimension of Regional Cooperation in the Eastern Partnership Initiative [Wymiar bezpieczeństwa regionalnej współpracy w inicjatywie Partnerstwa Wschodniego ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
Negocjacje - teoria i praktyka
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Agnieszka Zaręba
Unia Europejska jako mediator na arenie międzynarodowej – perspektywa teoretyczna i empiryczna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
Kapitał ludzki w rozwoju „ekonomii przedsiębiorczości” z perspektywy personalizmu społecznego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Jerzy Koperek
Polityka społeczna w ofercie politycznej Prawa i Sprawiedliwości na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr Agnieszka Zaręba
Pamięć i Polityka
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Sawicki
Central and Eastern Europe: Imaginary Geographies, Geopolitics and Security Issues [Europa Środkowa i Wschodnia: wyobrażona geografia, geopolityka i kwestie bezpieczeństwa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Unia Europejska a kryzys liberalnego porządku międzynarodowego: główne wyzwania dla globalnej roli UE
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska prof. KUL
Poland and Ukraine. Partnership and Regional Cross-Border Cooperation [Polska i Ukraina. Partnerstwo i transgraniczna współpraca regionalna]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o polityce i administracjinauki socjologiczne
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Introduction: Russia and the Rest: Permeable Sovereignty and the Former Soviet Socialist Republics [Wprowadzenie: Rosja i reszta: dopuszczalna suwerenność i byłe socjalistyczne republiki radzieckie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Problemy życia codziennego Polaków w świetle listów opublikowanych na łamach "Przyjaciółki" w latach 1948-1956
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
historianauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
The scale and scope of the support of the PHARE programme of the European Communities for systematic reforms of the Polish economy (1990-1993) [Skala oraz zakres wsparcia programu PHARE Wspólnot Europejskich dla systemowych reform polskiej gospodarki w początkowym okresie przemian ustrojowych w Polsce (1990-1993)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o polityce i administracji
dr Artur Kukuła
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39461 zweryfikowanych pozycji.