Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Use of Freedom of Artistic Expression in the Context of the Necessity of Respecting Human Rights (the Polish Perspective) [The Use of Freedom of Artistic Expression in the Context of the Necessity of Respecting Human Rights (the Polish Perspective)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Kinga Machowicz prof. KUL
Central Europe and NATO Transformation 2014–2018 [Europa Środkowa w ramach transformacji NATO 2014–2018]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Elections to the European Parliament in 2019 on Billboards – about the Outdoor Election Advertisement. Based on the Example of the City of Lublin [Eurowybory 2019 na billboardach czyli rzecz o zewnętrznej reklamie wyborczej. Na przykładzie miasta Lublin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka
Koniec zimnej wojny, transformacja Europy Środkowej i Wschodniej a moc eksplanacyjna i prognostyczna teorii stosunków międzynarodowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Is the European Union still an attractive international actor? Challenges for the global role of the EU [Czy UE jest nadal atrakcyjnym aktorem międzynarodowym? Wyzwania dla globalnej roli UE.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska
The Objectives and Tasks of the Internal Historical Politics Imposed by the Law and Justice Party in the Years 2005–2007 [Cele i zadania wewnętrznej polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historianauki o polityce i administracji
dr Konrad Słowiński
The Three Seas Initiative: Opportunities and Challenges [Międzymorze: Szanse i wyzwania]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Analiza sposobu i treści społecznej funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Stanisław Wójcik
Ukraina, Białoruś, Rosja. Obraz politycznej dynamiki regionu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Rola organizacji społecznych na polu mobilizacji politycznej polskiego wychodźstwa powojennego na przykładzie udziału emigracyjnego Związku Harcerstwa Polskiego w organizacji obchodów, rocznic i świąt państwowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Konsekwencje upadku Związku Radzieckiego w neoimperializmie Aleksandra G. Dugina
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Polityka Polski wobec Ukrainy w kontekście wymiaru wschodniego Unii Europejskiej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Russia’s Mission in Aleksandr G. Dugin’s Eyes: The Ideological Weaknesses of the Soviet Union and the Future Ideology of the Russian Federation [Misja Rosji w oczach Aleksandra G. Dugina: Ideologiczne słabości Związku Radzieckiego i przyszła ideologia Federacji Rosyjskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich w latach 1944/45-1956
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Wyrażenie „Polish death camps” i jego innojęzyczne odpowiedniki. Komentarz lingwistyczny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historiajęzykoznawstwonauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracji
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Próba instytucjonalizacji i umasowienia sfery prywatnej w latach 1948-1956 (na przykładzie województwa lubelskiego)
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Wołoszyn
Początki transatlantyckiego partnerstwa bezpieczeństwa: wybuch zimnej wojny i powstanie Sojuszu Atlantyckiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Andrzej Podraza prof. KUL
Geopolityka Trójmorza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Evolution of Security Environment in East-Central Europe [Ewolucja środowiska bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska
Ewolucja środowiska bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska
The European Union and the Countries of Eastern Partnership: The Type of Cooperation and Neighbours’ Perception [Unia Europejska i kraje partnerstwa wschodniego: rodzaj współpracy i postrzeganie sąsiadów]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Piskorska
Kulturowo-cywilizacyjna tożsamość Państwa Izrael z perspektywy rosyjskiego neokonserwatyzmu w ujęciu Aleksandra G. Dugina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Studenci Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i ich życie codzienne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o polityce i administracji
prof. dr hab. Marek Wierzbicki
Spójność europejska w XXI wieku – oczekiwania a efekty ilościowe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Niekwalifikowalność kosztów jako ryzyko subsydiowanego projektu wpisane w uznaniowe decyzje administracyjne (na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Away from the West. The Cultural Security of the Russian Federation in Aleksandr G. Dugin’s Eurasian Project [Z dala od Zachodu. Bezpieczeństwo kulturowe Federacji Rosyjskiej w eurazjatyckim projekcie Aleksandra G. Dugina ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
Struktura przychodów i rozchodów jednostek samorządu terytorialnego a wzrost zadłużenia publicznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansenauki o polityce i administracjinauki o zarządzaniu i jakości
dr Dorota Jegorow
Przyszłość Unii Europejskiej a interes narodowy Polski w wybranych obszarach polityki społecznej w kontekście Białej Księgi" w publikacji
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
nauki o polityce i administracjinauki prawne
dr hab. Elżbieta Szczot prof. KUL
Suszkiewicz Stanisław
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
literaturoznawstwonauki o polityce i administracji
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Zaufanie a udział polskich konsumentów w bojkotach produków
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o polityce i administracji
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35337 zweryfikowanych pozycji.