Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Elementy napoleońskiego systemu wojny w Bitwie Warszawskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Nierówności i problem wykluczenia społecznego we współczesnych państwach bałtyckich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwie
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Zaangażowanie w pracę, znaczenie pracy i satysfakcja z pracy wśród pracujących więźniów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki prawne
mgr Justyna Nowicka-Kostrzewska
Contemporary image of Polish Special Forces
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwie
Ks. dr hab. Sławomir Bylina
Siła i ogień. Społeczno – militarne uwarunkowania Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwie
Ks. dr hab. Sławomir Bylina
Tożsamościowy wymiar współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy. Z badań nad świadomością zbiorową mieszkańców obszarów przygranicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki socjologiczne
dr Tomasz Peciakowski
Współdziałanie Policji i Wojska w II i III Rzeczypospolitej w zakresie szkolenia wojskowego funkcjonariuszy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwie
Ks. dr hab. Sławomir Bylina
Specifics of Border Crossing between Poland and Ukraine [Specyfika przejścia granicznego między Polską a Ukrainą]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki socjologiczne
dr Tomasz Peciakowski
Political and Economic Contexts of Implementing 5G in Poland and in Selected European Countries [Polityczne i ekonomiczne konteksty wdrażania technologii 5G w Polsce i wybranych krajach europejskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Urszula Soler
Educating for Peace. Complementarity of the Papal Messages in the Context of the World Day of Peace [Edukacja dla Pokoju. Komplementarność przesłania Papieży w kontekście Światowego Dnia Pokoju]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
The contribution of the Roman Catholic Church in Poland to creating health security at the beginning of the SARS-CoV-2 pandemic [Udział Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w tworzeniu bezpieczeństwa zdrowotnego na początku pandemii SARS-Cov-2]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Propaganda and disinformation in the age of uncertainty – how to strengthen NATO capacities [Propaganda i dezinformacja w czasach niepewności - jak wzmocnić zdolności NATO]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwie
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
The World of New, Virtual Trends – Central Europe Societies Touched by Covid-19 [Świat nowych, wirtualnych trendów - społeczeństwa Europy Środkowej dotknięte przez Covid-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Poland and Ukraine. Partnership and Regional Cross-Border Cooperation [Polska i Ukraina. Partnerstwo i transgraniczna współpraca regionalna]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr Tomasz Peciakowski
Znaczenie wsparcia społecznego w procesie akulturacji imigrantów na podstawie doświadczeń imigrantów z Ukrainy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Turcja - kłopotliwy sojusznik Zachodu
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Global and regional security. A return to military strength (?) [Bezpieczeństwo globalne i regionalne. Powrót do siły miltarnej (?)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Foodsaving — Towards Social Responsibility? [Foodsaving - w stronę społęcznej odpowiedzialności?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Cywilizacja rosyjska według Aleksandra Dugina. Studia historiozoficzno-antropologiczne
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o kulturze i religiinauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Central Europe and NATO Transformation 2014–2018 [Europa Środkowa w ramach transformacji NATO 2014–2018]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
„Motorola” i „Giwi” – bohaterowie i święci „ruskiego świata”. Idealizacja i sakralizacja w kontekście ideologii neoimperialnej Aleksandra Dugina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Bezpieczeństwo edukacyjne - prawo czy przywilej?
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
The Three Seas Initiative: Opportunities and Challenges [Międzymorze: Szanse i wyzwania]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Oswajanie z technologią.Na przykładzie elektryfikacji Wielkiej Brytanii i technologii 5G
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Budget Problems of Saudi Arabia: Consequences in the Sphere of Security and Regional Policy [Problemy budżetowe Arabii Saudyjskiej: Konsekwencje w sferze bezpieczeństwa i polityki regionalnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwie
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Job crafting i poczucie sensu pracy w instytucjach penitencjarnych jako uwarunkowania dobrostanu zawodowego funkcjonariuszy więziennictwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki prawne
mgr Justyna Nowicka-Kostrzewska
Education of society as a tool to counteract disinformation in implementing new technologies. On the example of 5G mobile telecommunications network and Warsaw sewage system [Edukacja społeczeństwa jako narzędzie przeciwdziałania dezinformacja we wdrażaniu nowych technologii. Na przykładzie telekomunikacji mobilnej 5G i warszawskiej sieci kanalizacyjnej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Geopolityka Trójmorza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Barwy i symbole Żandarmerii Wojskowej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwie
dr Wińczysław Jastrzębski
Права человека с христианской и Исламской точек зрения (Prava cheloveka s khristianskoy i Islamskoy tochek zreniya) [Prawa człowieka z punktu widzenia chrześcijaństwa i islamu]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
filozofianauki o bezpieczeństwienauki o kulturze i religii
dr hab. Robert Ptaszek prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41387 zweryfikowanych pozycji.