Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
A “God-Bearing Nation”: Religious Aspects of the Russian Concept of State Authority ["Bogonośny lud": Religijne aspekty rosyjskiej koncepcji władzy państwowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
From an ideological war to an ideology of war: Aleksandr Dugin’s assumptions of neo-Eurasianism and their application to Russian preparations for the war against Ukraine [Od wojny ideologicznej do ideologii wojny: Aleksandra Dugina założenia neoeurazjatyzmu i ich zastosowanie w rosyjskich przygotowaniach do wojny przeciwko Ukrainie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
From Desecularization to Sacralization of the Political Language: Religion and Historiosophy in Vladimir Putin’s Preparations for War [Od desekularyzacji do sakralizacji języka politycznego: Religia i historiozofia we Władimira Putina przygotowaniach do wojny]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Tożsamość, inność, solidarność i Europa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
filozofianauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. dr hab. Grzegorz Barth prof. KUL
Perception of Security Among the Members of Pro-Defence Organisations in Poland: A Comparison of 2018 and 2022 [Percepcja bezpieczeństwa wśród członków organizacji proobronnych w Polsce. Porównanie lat 2018-2022]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
КОРРЕКЦИЯ ОДИНОЧНЫХ И ДВОЙНЫХ ПАРНЫХ ОШИБОК В СТЕГАНОГРАФИЧЕСКИХ КАНАЛАХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. [Information Systems and Technologies]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Bezpieczeństwo narodowe Rosji w neoeurazjatyzmie Aleksandra Dugina na tle współczesnej rosyjskiej debaty politycznej i akademickiej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Zarządzanie bezpieczeństwem w Polsce podczas sytuacji kryzysowych - aspekty prawne i praktyczne. Wskazania dla Ukrainy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Elementy napoleońskiego systemu wojny w Bitwie Warszawskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Nierówności i problem wykluczenia społecznego we współczesnych państwach bałtyckich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwie
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
Zaangażowanie w pracę, znaczenie pracy i satysfakcja z pracy wśród pracujących więźniów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki prawne
mgr Justyna Nowicka-Kostrzewska
Contemporary image of Polish Special Forces
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwie
Ks. dr hab. Sławomir Bylina
Siła i ogień. Społeczno – militarne uwarunkowania Jednostki Wojskowej AGAT w Gliwicach im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwie
Ks. dr hab. Sławomir Bylina
Współdziałanie Policji i Wojska w II i III Rzeczypospolitej w zakresie szkolenia wojskowego funkcjonariuszy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwie
Ks. dr hab. Sławomir Bylina
Tożsamościowy wymiar współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy. Z badań nad świadomością zbiorową mieszkańców obszarów przygranicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki socjologiczne
dr Tomasz Peciakowski
Specifics of Border Crossing between Poland and Ukraine [Specyfika przejścia granicznego między Polską a Ukrainą]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki socjologiczne
dr Tomasz Peciakowski
Political and Economic Contexts of Implementing 5G in Poland and in Selected European Countries [Polityczne i ekonomiczne konteksty wdrażania technologii 5G w Polsce i wybranych krajach europejskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Urszula Soler
Educating for Peace. Complementarity of the Papal Messages in the Context of the World Day of Peace [Edukacja dla Pokoju. Komplementarność przesłania Papieży w kontekście Światowego Dnia Pokoju]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
The contribution of the Roman Catholic Church in Poland to creating health security at the beginning of the SARS-CoV-2 pandemic [Udział Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w tworzeniu bezpieczeństwa zdrowotnego na początku pandemii SARS-Cov-2]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracjinauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marcin Składanowski
Propaganda and disinformation in the age of uncertainty – how to strengthen NATO capacities [Propaganda i dezinformacja w czasach niepewności - jak wzmocnić zdolności NATO]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwie
dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik
The World of New, Virtual Trends – Central Europe Societies Touched by Covid-19 [Świat nowych, wirtualnych trendów - społeczeństwa Europy Środkowej dotknięte przez Covid-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Znaczenie wsparcia społecznego w procesie akulturacji imigrantów na podstawie doświadczeń imigrantów z Ukrainy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr Krzysztof Jurek
Poland and Ukraine. Partnership and Regional Cross-Border Cooperation [Polska i Ukraina. Partnerstwo i transgraniczna współpraca regionalna]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr Tomasz Peciakowski
Ispol'zovaniye sistemnykh svoystv i parametrov tekstovykh faylov v steganograficheskikh prilozheniyakh [ Zastosowanie systemowych cech i parametrów plików tekstowych w aplikacjach steganograficznych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Turcja - kłopotliwy sojusznik Zachodu
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Киберпространство: тренды, угрозы и безопасность [ Cyberprzestrzeń: trendy, zagrożenia i bezpieczeństwo]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
informatykanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Global and regional security. A return to military strength (?) [Bezpieczeństwo globalne i regionalne. Powrót do siły miltarnej (?)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
ATAKI NA MNOGOPOL'ZOVATEL'SKIYe KOMP'YUTERNYYe IGRY I NEKOTORYYe METODY ZASHCHITY OT NIKH [ATAKI NA WIELOOSOBOWE GRY KOMPUTEROWE I NIEKTÓRE METODY OCHRONY PRZED NIMI]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
informatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Foodsaving — Towards Social Responsibility? [Foodsaving - w stronę społęcznej odpowiedzialności?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Urszula Soler
Internet of things: concepts, risks, security [INTERNET RZECZY: POJĘCIA, RYZYKO, BEZPIECZEŃSTWO]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
informatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki o bezpieczeństwie
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42674 zweryfikowanych pozycji.