Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Crop Harvesting Can Affect Habitat Selection of Wild Boar (Sus scrofa) [Zbiór plonów może wpłynąć na wybór siedlisk dzika (Sus scrofa)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
mgr Piotr Kociuba
Using FORDRY model to forecast transformation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands in Nadsyansky Regional Landscape Park (Ukrainian Carpathians) [Zastosowanie modelu FORDRY do prognozowania transformacji drzewostanów świerkowych (Picea abies (L.) Karst) w Nadsańskim Regionalnym Parku Krajobrazowym (Karpaty Ukraińskie) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
The Role of United Territorial Communities in the Functioning of Agricultural Enterprises [The Role of United Territorial Communities in the Functioning of Agricultural Enterprises]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Zrzeszenie Świadków Jehowy w województwie lubelskim w latach 1945–1964
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahistoria
dr Sławomir Mielnik
Управління економічним потенціалом підприємства сільських територіальних громад в умовах змін [Zarządzanie potencjałem ekonomicznym przedsiębiorstwa gmin wiejskich w warunkach przemian]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
The State – a Necessity or an Enemy? [Państwo – konieczność lub wróg?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
prof. dr hab. Jan Kłos
Struktura terytorialne Kościoła ewangelicko augsburskiego, ewangelicko metodystycznego i ewangelicko reformowanego w Polsce
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahistoria
dr Sławomir Mielnik
Mapa archidiecezji lwowskiej. 1918–1938/39
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahistoria
dr Sławomir Mielnik
Atlas historyczny metropolii przemyskiej. (Archi)diecezja przemyska, diecezja rzeszowska, diecezja zamojsko-lubaczowska ok. 1340-2018
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahistoria
dr Sławomir Mielnik
Sieć parafialna Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie w latach 1939–1988 w ujęciu kartograficznym .
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahistoria
dr Sławomir Mielnik
Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software [Forecasting of gross agricultural output of agrarian enterprises of Ukraine: case study with STELLA software]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologiczne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Struktura wyznaniowa diecezji lubelskiej na przełomie XIX i XX w. na podstawie diecezjalnych wykazów statystycznych
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennahistoria
dr Sławomir Mielnik
Simulation of decline of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) forests in Gorgan Mountains (Ukrainian Carpathians): case study using FORKOME model [Symulacja zaginięcia świerkowych (Picea abies L. Karst.) lasów w Gorganach (Ukraińskie Karpaty): badania z zastosowaniem modelu FORKOME]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Співробітництво територіальних громад в умовах децентралізації [Współpraca społeczności terytorialnych w warunkach decentralizacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Удосконалення розвитку приміських територій [Poprawa rozwoju obszarów podmiejskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Формування внутрішнього економічного механізму розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств [Kształtowanie wewnętrznego mechanizmu ekonomicznego dla rozwoju form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw rolnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
River in the margins? Contemporary development of rural riverside areas. An example of the middle Wieprz [Rzeka na marginesie? O współczesnym zagospodarowaniu wiejskich terenów nadrzecznych. Przykład środkowego Wieprza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Dawid Soszyński
Witalność przestrzeni publicznej na tle układów przestrzennych wsi podmiejskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Dawid Soszyński
Determinants of Changes in Stock Market Prices Based on Companies in the WIG-INFO Index [Determinanty zmian cen rynkowych akcji przedsiębiorstwa na przykładzie spółek z indeksu WIG-Informatyka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Maria Paździor
Zaufanie a udział polskich konsumentów w bojkotach produków
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o polityce i administracji
dr hab. Grzegorz Zasuwa prof. KUL
Ekspansja eksportowa lubelskich firm-możliwości i ograniczenia
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Jarosław Kuśpit
Finanse miasta Lublin w latach 2002 - 2016
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki o polityce i administracjinauki o polityce i administracji
dr Lech Jańczuk
The macroeconomic drivers of household debt-to-income ratio: An evidence from the OECD countries [Makroekonomiczne determinanty wskaźnika długu do dochodu gospodarstw domowych: dowód z krajów OECD]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Piotr Bolibok
Does the bank size affect the value relevance of accounting data? The evidence form Poland [Czy wielkość banku wpływa na znaczenie danych księgowych dla wyceny rynkowej? Dowód z Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Piotr Bolibok
Geografia najważniejszych kościołów mniejszościowych w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Sławomir Mielnik
Instytucjonalne aspekty budowania stabilności finansowej w Polsce
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Напрями підвищення ефективності функціонування банківської системи України [Wskazówki dotyczące zwiększenia skuteczności działania system bankowy Ukrainy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
prof. dr hab. Kateryna Vaskivska
Does the amount of cash in circulation matter for the size of the shadow economy? An evidence from the European OECD countries [Czy ilość gotówki w obiegu ma znaczenie dla rozmiarów szarej strefy w gospodarce? Dowód z europejskich krajów OECD]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
The impact of the level of development on the effectiveness of public R&D expenditures in the EU regions [The impact of the level of development on the effectiveness of public R&D expenditures in the EU regions]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Piotr Bolibok
Has household debt become a substitute for incomes? An evidence from the OECD countries [Czy zadłużenie gospodarstw domowych stało się substytutem dochodów. Dowód z krajów OECD]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
ekonomia i finansegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
dr Piotr Bolibok
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42719 zweryfikowanych pozycji.