Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Finansowe skutki uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach strefy podmiejskiej (na przykładzie aglomeracji poznańskiej)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Sustainable Business Models of Companies: Challenges and Prospects [Zrównoważone modele biznesowe firm: Wyzwania i perspektywy ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Fall of the Global Gold Exchange Standard and the Formation of the Contemporary Free Gold Market [Upadek globalnego systemu wymiany złota i powstanie współczesnego wolnego rynku złota]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Dariusz Staszczak prof. KUL
Obecność kapitału zagranicznego w systemie bankowym Rosji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Relacje wzrostu gospodarczego i emisji dwutlenku węgla w państwach Europy Środkowej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Household Consumption and VAT Revenue in Poland [Konsumpcja gospodarstw domowych a wpływy z VAT w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
ekonomia i finanse
dr Jarosław Kuśpit
Społeczna odpowiedzialność biznesu w perspektywie zmian i wyzwań współczesnej gospodarki
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Piotr Bolibok
Rola przemysłu spożywczego w gospodarce Polski
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
Ewangeliczna wizja gospodarki, rec. Adam Zadroga, Gospodarka, przedsiębiorczość, praca. Studium z perspektywy katolickiej myśli ekonomiczno-społecznej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2019
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki teologiczne
prof. dr hab. Andrzej Derdziuk
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [ Aktywność consumentów w czasie kryzysu ekonomicznego i ożywienia gospodarczego Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakościnauki socjologiczne
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Udział i charakterystyka największych przedsiębiorstw państwowych w gospodarkach wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
mgr Marlena Gołębiowska
The scale and scope of the support of the PHARE programme of the European Communities for systematic reforms of the Polish economy (1990-1993) [Skala oraz zakres wsparcia programu PHARE Wspólnot Europejskich dla systemowych reform polskiej gospodarki w początkowym okresie przemian ustrojowych w Polsce (1990-1993)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o polityce i administracji
dr Artur Kukuła
International Relations in the Environmental Kuznets Curve-Theoretical Considerations [International Relations in the Environmental Kuznets Curve-Theoretical Considerations]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Bartosz Jóźwik prof. KUL
Public Aid for Relieving the Effects of COVID-19 Pandemic [Pomoc publiczna w łagodzeniu skutków pandemii wywołanej COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Consumer Activism in Times of Economic Crisis and Recovery: A Cross-Country Analysis of the Role of Social Capital in Boycotting Products [Aktywność konsumentów w czasie kryzysu ekonomicznego i ożywienia gospodarczego Międzynarodowa analiza roli kapitału społecznego w bojkotowaniu produktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Household consumption and VAT revenue in Poland [Konsumpcja gospodarstw domowych a wpływy z VAT w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Public Aid for Relieving the Effects of COVID-19 Pandemic [Pomoc publiczna w łagodzeniu skutków pandemii wywołanej COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
mgr Anna Mizak
Public Aid for Relieving the Effects of COVID-19 Pandemic [Pomoc publiczna w łagodzeniu skutków pandemii wywołanej COVID-19]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Financial and Energy Markets - A Sustainable Approach. Perspective of European Countries Belonging to the OECD [Rynek finansowy a rynek energii - podejście zrównoważone. Perspektywa państw europejskich należących do OECD]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Anna Spoz
Functioning of Cooperatives within the Context of the Tasks of Communes (Especially Rural) – Selected Economic and Law Issues [Funkcjonowanie spółdzielni w kontekście zadań gmin (zwłaszcza wsi) - wybrane zagadnienia ekonomiczno-prawne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki prawne
dr Maria Zuba-Ciszewska
Interreg CBC funds and cross-border markets at the Polish borders [Fundusze Interreg CBC i transgraniczne rynki na granicach Polski]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Andrzej Żuk
The role of the agricultural co-operative movement worldwide – economic comments [Rola spółdzielczości rolniczej na świecie - uwagi ekonomiczne]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
System bankowy w Rosji. Ewolucja do początku XXI wieku
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Oddziaływanie handlu międzynarodowego na środowisko w krajach rozwijających się
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
mgr Antonina Gavryshkiv
Znaczenie zasady ostrożności we współczesnej rachunkowości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
mgr Anna Mizak
Teoretyczny i praktyczny wymiar międzynarodowej konkurencyjności gospodarki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr Piotr Rubaj
Analysis of the process of public property disposal. Municipality of Krakow – the case study [Analiza procesu rozporządzania własnością publiczną. Gmina Miejska Kraków - studium przypadku]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
The domain adjustment problem in the context of product brands: does user-imagery allow a human-to-human comparison? [The domain adjustment problem in the context of product brands: does user-imagery allow a human-to-human comparison]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finansepsychologia
dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Impact of the COVID-19 pandemic on environmental degradation. Theoretical considerations based on the environmental Kuznets curve [Wpływ pandemii COVID-19 na degradację środowiska. Rozważania teoretyczne oparte na środowiskowej krzywej Kuznetsa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
ekonomia i finanse
dr hab. Bartosz Jóźwik prof. KUL
Determinanty rezygnacji nabywców finalnych z oferty produktów bankowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
ekonomia i finansenauki o zarządzaniu i jakości
dr Grzegorz Wesołowski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39081 zweryfikowanych pozycji.