Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Water-induced molecular changes of hard coals and lignites [Water-induced molecular changes of hard coals and lignites]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowiskurolnictwo i ogrodnictwo
dr Weronika Goraj
An Assessment of the Functional and Ecological Aspect of Novel Intermittent Stream Valves for Spraying Seed Potatoes [An Assessment of the Functional and Ecological Aspect of Novel Intermittent Stream Valves for Spraying Seed Potatoes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawnerolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Sebastian Kwiecień
Effect of lead and chloride ions on methane production in arable soils [Wpływ ołowiu i jonów chlorkowych na produkcję metanu w glebach uprawnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
rolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Wnuk
Methanogenesis and aerobic methanotrophy in arable soils contaminated with cadmium [Metanogeneza i metanotrofia w glebach uprawnych zanieczyszczonych kadmem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
rolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Wnuk
Soil properties and not high CO2 affect CH4 production and uptake in periodically waterlogged arable soils [Właściwości gleby i nie wysokie stężenie CO2 wpływają na produkcję oraz pobieranie metanu w czasowo zalewanych glebach uprawnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
rolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Wnuk
Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air [Mikrosporidia Nosema spp. - obligatoryjnego pasożyta pszczół - przenoszą się z powietrzem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki leśnenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Waldemar Kazimierczak
The problem of homogenisation of natural landscapes in Lublin by alien plant species [Problem ujednolicania krajobrazów roślinnych Lublina przez gatunki roślin obcego pochodzenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Method of valorisation of roadside sacral objects [Metoda waloryzacji przydrożnych obiektów sakralnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Effects of temperature on the development of Thrips nigropilosus Uzel (Thysanoptera: Thripidae) on Mentha x piperita L. and the impact of pest on the host plant [Wpływ temperatury na rozwój Thrips nigropilosus Uzel (Thysanoptera: Thripidae) na mięcie pieprzowej (Mentha x piperita L.) i wpływ szkodnika na roślinę żywicielską]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Small roadside sacral structures in Borzechów Commune (Lublin Region) and their dendroflora [Małe przydrożne obiekty sakralne w gminie Borzechów (województwo lubelskie) i ich dendroflora]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Roślinność naturalna zastosowana w ekstensywnym ogrodzie na dachu Tarasów Zamkowych w Lublinie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Cichocka Elżbieta Mieczysława
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
rolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Piotr Kulesza
Współczesne problemy zabytkowych parków Lubelszczyzny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
mgr inż. Paweł Adamiec
Influence of a prolong application of mineral oils on bulb yield, quality of cut flowers and spread of viruses in tulip cultivation
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
rolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Katarzyna Karczmarz
Wpływ rzeźby terenu na walory krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych na Lubelszczyźnie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Characteristics and health conditions of the lindens (Tilia sp.) in alleys layout of Naleczowska street in Lublin [Stan zdrowotny lipowej alei przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Wpływ rzeźby terenu na walory krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych na Lubelszczyźnie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Piotr Kulesza
Możliwość uprawy bioty wschodniej [Platycladus orientalis (L.) Franco] na terenach zieleni miast wschodniej Polski na przykładzie Lublina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Characteristics and health conditions of the linden trees (Tilia sp.) in the avenue layout of Nałęczowska street in Lublin [Charakterystyka i stan zdrowotny lip (Tilia sp.) w układzie alejowym przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr Joanna Renda
Możliwość uprawy bioty wschodniej [Platycladus orientalis (L.) Franco]na terenach zieleni miast wschodniej Polski na przykładzie Lublina
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr Joanna Renda
Wpływ zieleni przyulicznej na kształtowanie estetyki miast na przykładzie Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwosztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
mgr inż. Paweł Adamiec
Hortiterapia jako środek poprawiający zdrowie i życie człowieka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Mszyce zasiedlające dąb szypułkowy (Quercus robur L.) ‘Fastigiata’ w warunkach przyulicznych Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Związek roślin drzewiastych z urbanonimami motywowanymi ich nazwami na przykładzie Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Dendroflora przydrożnych obiektów sakralnych w gminie Trzydnik Duży (Województwo lubelskie)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki o kulturze i religiirolnictwo i ogrodnictwo
dr Małgorzata Żak-Kulesza
Dziurawiec farbierski ważny element florystyczny
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
rolnictwo i ogrodnictwo
prof. dr hab. Joanna Nowak
Percepcja miejskiej roślinności przyulicznej przez mieszkańców Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Warunki rozwoju drzew w miastach w stanowiskach przyulicznych. Przykład Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Mszyce zasiedlające dąb szypułkowy (Quercus robur L.) ‘Fastigiata’ w warunkach przyulicznych Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Funkcjonowanie krzewów rodzaju Rosa L. w warunkach oddziaływania infrastruktury komunikacyjnej Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Katarzyna Karczmarz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37647 zweryfikowanych pozycji.