Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Fungal Indicators of Sensitivity and Resistance to Long-Term Maize Monoculture: A Culture-Independent Approach [Grzybowe wskaźniki wrażliwości i odporności na długotrwałą monokulturę kukurydzy: Podejście niezależne od kultury]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki biologicznerolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Aktualny stan wiedzy na temat biopreparatów stosowanych w rolnictwie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki biologicznerolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
Aktualny stan wiedzy na temat biopreparatów stosowanych w rolnictwie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki biologicznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Agnieszka Kuźniar
Aktualny stan wiedzy na temat biopreparatów stosowanych w rolnictwie
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
nauki biologicznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Kinga Włodarczyk
Functional and spatial importance of historical parks in the present urban structure on the example of Lublin, Lviv, and London [Funkcjonalne i przestrzenne znaczenie parków historycznych we współczesnej strukturze miejskiej na przykładzie Lublina, Lwowa i Londynu]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Piotr Kulesza
Steinernema sandneri n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), a new entomopathogenic nematode from Poland [Steinernema sandnerii n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), nowy gatunek nicieni entomopatogenicznych z Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwo
dr Waldemar Kazimierczak
Gum arabic/gelatin and water-soluble soy polysaccharide/gelatin blend films as carriers of astaxanthin - a comparative study of the kinetics of release and antioxidant properties [Guma arabska / żelatyna i rozpuszczalne w wodzie polisacharydy sojowe / błony żelatynowe jako nośniki astaksantyny - badanie porównawcze kinetyki uwalniania i właściwości przeciwutleniających ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria lądowa i transportinżynieria materiałowainżynieria mechanicznanauki farmaceutycznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Nanopore-sequencing characterization of the gut microbiota of Melolontha melolontha larvae: contribution to protection against entomopathogenic nematodes? [Charakterystyka mikrobiomu jelita larw Melolontha melolontha za pomocą sekwencjonowania nanoporowego: rola ochronna w zapobieganiu infekcji przez nicienie entmopatogeniczne?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Wizualna percepcja kolorystyki i możliwości jej wykorzystania w budowaniu ładu przestrzennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Odzyskiwanie przestrzeni publicznych w miejscowościach z ruchem tranzytowym na przykładzie Grybowa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
The problem of homogenisation of natural landscapes in Lublin by alien plant species. [Problem ujednolicania krajobrazów roślinnych Lublina przez gatunki roślin obcego pochodzenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Rośliny w kulturze Skalnego Podhala
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Mackoś-Iwaszko
Stimulation of methanogenesis in bituminous coal from the upper Silesian coal basin [Stimulation of methanogenesis in bituminous coal from the upper Silesian coal basin]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki chemicznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Weronika Goraj
The effects of humic substances on DNA isolation from soils [Wpływ kwasów humusowych na izolację DNA z gleby]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
rolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Wnuk
Water-induced molecular changes of hard coals and lignites [Water-induced molecular changes of hard coals and lignites]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologicznenauki o Ziemi i środowiskurolnictwo i ogrodnictwo
dr Weronika Goraj
An Assessment of the Functional and Ecological Aspect of Novel Intermittent Stream Valves for Spraying Seed Potatoes [An Assessment of the Functional and Ecological Aspect of Novel Intermittent Stream Valves for Spraying Seed Potatoes]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki prawnerolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Sebastian Kwiecień
Effect of lead and chloride ions on methane production in arable soils [Wpływ ołowiu i jonów chlorkowych na produkcję metanu w glebach uprawnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
rolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Wnuk
Methanogenesis and aerobic methanotrophy in arable soils contaminated with cadmium [Metanogeneza i metanotrofia w glebach uprawnych zanieczyszczonych kadmem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
rolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Wnuk
Soil properties and not high CO2 affect CH4 production and uptake in periodically waterlogged arable soils [Właściwości gleby i nie wysokie stężenie CO2 wpływają na produkcję oraz pobieranie metanu w czasowo zalewanych glebach uprawnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
rolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Ewa Wnuk
Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air [Mikrosporidia Nosema spp. - obligatoryjnego pasożyta pszczół - przenoszą się z powietrzem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki leśnenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Waldemar Kazimierczak
Method of valorisation of roadside sacral objects [Metoda waloryzacji przydrożnych obiektów sakralnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Method of valorisation of roadside sacral objects [Metoda waloryzacji przydrożnych obiektów sakralnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Piotr Kulesza
Małe przydrożne obiekty sakralne w gminie Borzechów (województwo lubelskie) i ich dendroflora
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Piotr Kulesza
Small roadside sacral structures in Borzechów Commune (Lublin Region) and their dendroflora [Małe przydrożne obiekty sakralne w gminie Borzechów (województwo lubelskie) i ich dendroflora]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Small roadside sacral structures in the Borzechów commune (Lublin region) and their dendroflora
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykanauki o sztucerolnictwo i ogrodnictwo
dr Małgorzata Żak-Kulesza
Roślinność naturalna zastosowana w ekstensywnym ogrodzie na dachu Tarasów Zamkowych w Lublinie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Cichocka Elżbieta Mieczysława
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
rolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Piotr Kulesza
Współczesne problemy zabytkowych parków Lubelszczyzny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
mgr inż. Paweł Adamiec
Influence of a prolong application of mineral oils on bulb yield, quality of cut flowers and spread of viruses in tulip cultivation
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
rolnictwo i ogrodnictwo
dr inż. Katarzyna Karczmarz
Wpływ rzeźby terenu na walory krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych na Lubelszczyźnie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Magdalena Lubiarz prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42670 zweryfikowanych pozycji.