Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Improving methods to predict aboveground biomass of Pinus sylvestris in urban forest using UFB model, LiDAR and digital hemispherical photography [Ulepszenia metod prognozowania nadziemnej biomasy Pinus sylvestris w lasach miejskich z zastosowaniem modelu UFB, LIDAR i cyfrowych zdjęć hemisferycznych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Using FORDRY model to forecast transformation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands in Nadsyansky Regional Landscape Park (Ukrainian Carpathians) [Zastosowanie modelu FORDRY do prognozowania transformacji drzewostanów świerkowych (Picea abies (L.) Karst) w Nadsańskim Regionalnym Parku Krajobrazowym (Karpaty Ukraińskie) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Steinernema sandneri n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), a new entomopathogenic nematode from Poland [Steinernema sandnerii n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), nowy gatunek nicieni entomopatogenicznych z Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwo
dr Waldemar Kazimierczak
Gum arabic/gelatin and water-soluble soy polysaccharide/gelatin blend films as carriers of astaxanthin - a comparative study of the kinetics of release and antioxidant properties [Guma arabska / żelatyna i rozpuszczalne w wodzie polisacharydy sojowe / błony żelatynowe jako nośniki astaksantyny - badanie porównawcze kinetyki uwalniania i właściwości przeciwutleniających ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria lądowa i transportinżynieria materiałowainżynieria mechanicznanauki farmaceutycznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air [Mikrosporidia Nosema spp. - obligatoryjnego pasożyta pszczół - przenoszą się z powietrzem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki leśnenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Waldemar Kazimierczak
Simulation of decline of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) forests in Gorgan Mountains (Ukrainian Carpathians): case study using FORKOME model [Symulacja zaginięcia świerkowych (Picea abies L. Karst.) lasów w Gorganach (Ukraińskie Karpaty): badania z zastosowaniem modelu FORKOME]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Forecasting drying up of spruce forests in Transcarpathia (Ukraine) using the FORKOME model [Forecasting drying up of spruce forests in Transcarpathia (Ukraine) using the FORKOME model]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Прогнозування динаміки всихання ялинників Карпатського регіону з використанням екологічної лісової комп’ютерної моделі FORKOME [Prognozowanie dynamiki usychania świerczyny Regionu Karpackiego z wykorzystaniem ekologicznego leśnego modelu komputerowego FORKOME]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Prognozowanie wpływu zmian klimatycznych na dynamikę drzewostanów bukowych w polskiej i ukraińskiej części Roztocza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Prognozowanie wpływu zmian klimatycznych na dynamikę drzewostanów bukowych w polskiej i ukraińskiej części Roztocza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki biologicznenauki leśne
mgr Hanna Kozak
Prognosis of Beech Stand Dynamics in Climate Change Conditions in Polish Bieszady and Ukrainian Beskydy [Prognozowanie dynamiki bukowych drzewostanów w warunkach zmian klimatycznych w Polskich Bieszczadach i w Ukraińskich Beskydach ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Simulation of Beech Stand Dynamics Under Climate Change Conditions in the Carpathians and Roztocze Using FORKOME Model [Modelowanie dynamiki drzewostanów bukowych w warunkach zmian klimatu w Karpatach i na Roztoczu z zastosowaniem modelu FORKOME]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
The Local Government Appeals Council [Administracja skarbowa w Polsce]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
inżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki leśnenauki prawne
prof. dr hab. Paweł Smoleń
Perspectives for the application of computer models to forest dynamic forecasting in Bieszczadzki National Park (Poland) [Perspektywy zastosowania modeli komputerowych do prognozowania dynamiki lasów w Bieszczadzkim Parku Narodowym (Polska)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
informatykanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Analiza dynamiki terenów zabudowanych w krajobrazie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
nauki biologicznenauki leśne
mgr Piotr Kociuba
Lasy jako potencjał turystyczny Karpat Ukraińskich
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2013
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Symulacja dynamiki drzewostanów sosnowych Polskiej i Ukraińskiej części Roztocza w warunkach zmian klimatu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2013
informatykanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Symulacja dynamiki drzewostanów sosnowych Polskiej i Ukraińskiej części Roztocza w warunkach zmian klimatu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2013
informatykanauki leśne
mgr inż. Adam Stępień
Lasy jako potencjał turystyczny Karpat ukraińskich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2013
nauki biologicznenauki leśne
mgr Piotr Kociuba
Prognozowanie zmian w wydzieleniach leśnych na poziomie krajobrazie z zastosowaniem modeli komputerowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2012
informatykanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Prognozowanie zmian w wydzieleniach leśnych na poziomie krajobrazu z zastosowaniem modeli komputerowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2012
informatykanauki biologicznenauki leśne
mgr Piotr Kociuba
Prognozowania zmian podwydziałów leśnych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2012
informatykanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Modelowanie dynamiki lasów w rezerwacie przyrody: badany przypadek z południowo-środkowej Szwecji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2012
informatykanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Przykład prognozowania zmian lasów sosnowych z zastosowaniem danych SILP
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2012
informatykanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Selective forest cutting using the FORKOME computer model [Wyręb selektywny z zastosowaniem modelu FORKOME]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2012
informatykanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Modelling forest dynamics in a nature reserve: a case study from south-central Sweden [Modelowanie dynamiki lasu w rezerwacie przyrody: studium przypadku z południowo-centralnej Szwecji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2012
nauki biologicznenauki leśne
mgr inż. Adam Stępień
Prognozowania zmian podwydziałów leśnych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2012
informatykanauki biologicznenauki leśne
mgr inż. Adam Stępień
Przykład prognozowania zmian lasów sosnowych z zastosowaniem danych SILP
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2012
informatykanauki biologicznenauki leśne
mgr inż. Adam Stępień
Modele FORKOME I CELLAUT i perspektywy ich zastosowania w Szackim Parku Narodowym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2010
informatykanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Symulacja przebudowy drzewostanów świerkowych w Bieszczadach za pomocą modelu FORKOME
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2007
informatykanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42670 zweryfikowanych pozycji.