Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Using FORDRY model to forecast transformation of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) stands in Nadsyansky Regional Landscape Park (Ukrainian Carpathians) [Zastosowanie modelu FORDRY do prognozowania transformacji drzewostanów świerkowych (Picea abies (L.) Karst) w Nadsańskim Regionalnym Parku Krajobrazowym (Karpaty Ukraińskie) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Steinernema sandneri n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), a new entomopathogenic nematode from Poland [Steinernema sandnerii n. sp. (Rhabditida: Steinernematidae), nowy gatunek nicieni entomopatogenicznych z Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki biologicznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwo
dr Waldemar Kazimierczak
Gum arabic/gelatin and water-soluble soy polysaccharide/gelatin blend films as carriers of astaxanthin - a comparative study of the kinetics of release and antioxidant properties [Guma arabska / żelatyna i rozpuszczalne w wodzie polisacharydy sojowe / błony żelatynowe jako nośniki astaksantyny - badanie porównawcze kinetyki uwalniania i właściwości przeciwutleniających ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria lądowa i transportinżynieria materiałowainżynieria mechanicznanauki farmaceutycznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air [Mikrosporidia Nosema spp. - obligatoryjnego pasożyta pszczół - przenoszą się z powietrzem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki farmaceutycznenauki leśnenauki medycznerolnictwo i ogrodnictwo
dr Waldemar Kazimierczak
Simulation of decline of Norway spruce (Picea abies L. Karst.) forests in Gorgan Mountains (Ukrainian Carpathians): case study using FORKOME model [Symulacja zaginięcia świerkowych (Picea abies L. Karst.) lasów w Gorganach (Ukraińskie Karpaty): badania z zastosowaniem modelu FORKOME]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Forecasting drying up of spruce forests in Transcarpathia (Ukraine) using the FORKOME model [Forecasting drying up of spruce forests in Transcarpathia (Ukraine) using the FORKOME model]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Прогнозування динаміки всихання ялинників Карпатського регіону з використанням екологічної лісової комп’ютерної моделі FORKOME [Prognozowanie dynamiki usychania świerczyny Regionu Karpackiego z wykorzystaniem ekologicznego leśnego modelu komputerowego FORKOME]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Prognozowanie wpływu zmian klimatycznych na dynamikę drzewostanów bukowych w polskiej i ukraińskiej części Roztocza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki biologicznenauki leśne
mgr Hanna Kozak
Prognozowanie wpływu zmian klimatycznych na dynamikę drzewostanów bukowych w polskiej i ukraińskiej części Roztocza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Prognosis of Beech Stand Dynamics in Climate Change Conditions in Polish Bieszady and Ukrainian Beskydy [Prognozowanie dynamiki bukowych drzewostanów w warunkach zmian klimatycznych w Polskich Bieszczadach i w Ukraińskich Beskydach ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Simulation of Beech Stand Dynamics Under Climate Change Conditions in the Carpathians and Roztocze Using FORKOME Model [Modelowanie dynamiki drzewostanów bukowych w warunkach zmian klimatu w Karpatach i na Roztoczu z zastosowaniem modelu FORKOME]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
The Local Government Appeals Council [Administracja skarbowa w Polsce]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
inżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki leśnenauki prawne
prof. dr hab. Paweł Smoleń
Perspectives for the application of computer models to forest dynamic forecasting in Bieszczadzki National Park (Poland) [Perspektywy zastosowania modeli komputerowych do prognozowania dynamiki lasów w Bieszczadzkim Parku Narodowym (Polska)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
informatykanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Analiza dynamiki terenów zabudowanych w krajobrazie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Roztocza Wschodniego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
nauki biologicznenauki leśne
mgr Piotr Kociuba
Lasy jako potencjał turystyczny Karpat Ukraińskich
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2013
nauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Symulacja dynamiki drzewostanów sosnowych Polskiej i Ukraińskiej części Roztocza w warunkach zmian klimatu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2013
informatykanauki biologicznenauki leśne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Symulacja dynamiki drzewostanów sosnowych Polskiej i Ukraińskiej części Roztocza w warunkach zmian klimatu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2013
informatykanauki leśne
mgr inż. Adam Stępień
Lasy jako potencjał turystyczny Karpat ukraińskich
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2013
nauki biologicznenauki leśne
mgr Piotr Kociuba
Prognozowanie zmian w wydzieleniach leśnych na poziomie krajobrazu z zastosowaniem modeli komputerowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2012
informatykanauki biologicznenauki leśne
mgr Piotr Kociuba
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41534 zweryfikowanych pozycji.