Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Increased levels of nerve growth factor accompany oxidative load in recurrent pregnancy loss. Machine learning applied to FT-Raman spectra study [Podwyższony poziom czynnika wzrostu nerwów towarzyszy ładunkowi oksydacyjnemu w nawracającej utracie ciąży. Uczenie maszynowe zastosowane do badania widm FT-Raman]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria materiałowainżynieria mechanicznainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Zawartość fosforu i azotu w kompostach z odpadów pochodzących z różnych źródeł
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
Zawartość fosforu i azotu w kompostach z odpadów pochodzących z różnych źródeł
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Charakteryzacja morfologii powierzchni warstwy fotoanody oraz warstwy kropek kwantowych na podłożu porowatym w ogniwach fotowoltaicznych III generacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Efficiency Analysis of the Generation of Energy in a Biogas CHP System and its Management in a Waste Landfill – Case Study [Analiza efektywności wytwarzania energii w biogazowej instalacji kogeneracyjnej i gospodarowania nią na składowisku odpadów – studium przypadku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
Wykorzystanie stabilizatu po mechaniczno-biologicznej przeróbce do produkcji nowego materiału zgodnie z koncepcją circular economy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Determining the Effectiveness of Street Cleaning with the Use of Decision Analysis and Research on the Reduction in Chloride in Waste [Określenie skuteczności oczyszczania ulic z wykorzystaniem analizy decyzyjnej oraz badania nad redukcją zawartości chlorków w odpadach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
Determining the Effectiveness of Street Cleaning with the Use of Decision Analysis and Research on the Reduction in Chloride in Waste [Określanie skuteczności oczyszczania ulic z wykorzystaniem analizy decyzyjnej oraz badania nad redukcją zawartości chlorków w odpadach.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Ihor Hnativ, Volodymyr Balkovskyi, Volodymyr Cherniuk, Natalia Panas, Yuri Korinec, Oleg Yakhno, Roman Hnativ. Development of Channel Processes and the Need to Forecast Deformations of the Stryi Riverbed / Journal of Ecological Engineering (JEE), ISSN 2299-8993. 2022, No. 23(5), p. 187-195. [Rozwój procesów kanałowych i konieczność prognozowania deformacji koryta rzeki Stryj]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Stężenie chlorków w odpadach z czyszczenia ulic i chodników i ich potencjalny wpływ na środowisko
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
Long-range effect in ion-implanted polymers [Efekt dalekiego zasięgu w polimerach implantowanych jonowo]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
The noise exposure, at a municipal mechanical-biological waste treatment plant [NARAŻENIE NA HAŁAS W ZAKŁADZIE MECHANICZNO – BIOLOGICZNEJ PRZERÓBKI ODPADÓW]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
Volodymyr Snitynskyi, Petro Khirivskyi, Volodymyr Cherniuk, Ihor Hnativ, Roman Hnativ, Orest Verbovskiy, Irina Bihun. The Influence of Self-Cleaning Processes on the Quality of Drinking Water of Stryi Water Intake Wells / Journal of Ecological Engineering (JEE), ISSN 2299-8993. 2022, No. 23(4), p. 25-32. [Wpływ procesów samooczyszczania na jakość wody pitnej w studniach ujęcia wody Stryj]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Nanocząstki w wodach powierzchniowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Cherniuk, V., Hnativ, R., Kravchuk, O., Orel, V., Bihun, I., Cherniuk, M. The problem of hydraulic calculation of pressure distribution pipelines / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol. 6, No. 7 (114), 2021, p. 93-103. doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.246852. [Problem obliczeń hydraulicznych rozdzielczych rurociągów ciśnieniowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki fizyczne
dr hab. Volodymyr Cherniuk
MICROPLASTICS IN COMPOSTS AS A BARRIER TO THE DEVELOPMENT OF CIRCULAR ECONOMY [Mikroplastiki w kompostach jako bariera rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Nanocząstki w kosmetykach jako potencjalne źródło zagrożeń dla człowieka i środowiska
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Володимир Чернюк. Довготривалі трансформації Космосу і Землі за пророцтвами Біблії та прогнозами астрофізики / Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 05.02.2021. Volume 4. P. 118-124. (https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v4.29). [Wołodymyr Czerniuk. Długoterminowe przemiany Kosmosu i Ziemi zgodnie z proroctwami biblijnymi i przewidywaniami astrofizyki / Zbiór prac naukowych ΛΌГОΣ, 05.02.2021. Tom 4. str. 118-124. (https://doi.org/10.36074/logos-05.02.2021.v4.29).]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2021
astronomiainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki o kulturze i religii
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Using Selected Types of Waste to Produce New Light Ceramic Material [Wykorzystanie wybranych rodzajów odpadów do produkcji nowych lekkich materiałów ceramicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
Localization method for water quality monitoring points using chlorine concentration measurements in real water network [Metoda lokalizacji punktów monitoringu jakości wody z wykorzystaniem pomiarów stężenia chloru w sieci wodociągowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr inż. Ewa Hołota
Influence of dilute solutions of polyacrylamide and nozzle to pipe cross-section ratio on non-uniformity of water outflow along the path in pressure distributing pipeline / Orel Vadym, Cherniuk Volodymyr (Вплив додатків поліакриламіду і шпаруватості напірного розподільного трубопроводу на нерівномірність шляхової роздачі води) // In the monograph: Borysova T. M., Cherniuk V. V., Chervonyi I. F. et al. “Erbe der europäischen Wissenschaft: Technik und Technologie, Informatik, Architektur.” Monogra [Wpływ dodatków poliakryloamidowych oraz porowatości rurociągu dystrybucsjnego ciśnienieniowego na jednolitość dystrybucji wody]
Rozdział w nierecenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Frakcja odpadów komunalnych poniżej 10 mm i możliwości jej wykorzystania w ceramicznych materiałach budowlanych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
Analiza zmian stężenia chloru wolnego oraz czasu zatrzymania wody w wybranej rzeczywistej sieci wodociągowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr inż. Ewa Hołota
Non-uniformity of Water Inflow into Pressure Collector-pipeline Depending on the Values of Reynolds Criterion and of Inflow Jets Angles [Nierównomierność dopływu wody do rurociągu kolektora ciśnieniowego w zależności od wartości kryterium Reynoldsa i kątów strumieni dopływu]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Coefficient of flow rate for outlet cylindrical nozzles with lateral inflow installed in distributive pipelines [Współczynniki natężenia przepływu wyjściowych dysz cylindrycznych z bocznym wejściem ustalonym w rurociągach rozdzielczych]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Nanocząstki różnych materiałów jako zagrożenie dla środowiska
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Fractal-Heuristic Method of Water Quality Sensor Locations in Water Supply Network [Fraktalna metoda lokalizacji mierników jakości wody w sieci wodociągowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr inż. Ewa Hołota
Naphthalene Removal with Layered Double Hydroxides [Usuwanie naftalenu za pomocą warstwowych podwójnych wodorotlenków]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr inż. Olena Dan
Нерівномірність притоку води до напірного трубопроводу-збирача залежно від кута приєднання вхідних струменів [Nierównomierny dopływ wody do rurociągu ciśnieniowego-kolektora w zależności od kąta podłączenia dysz wlotowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Coefficient of Flow Rate of Inlet Cylindrical Nozzles with Lateral Orthogonal Inflow [Współczynnik wydajności cylindrycznych dysz z bocznym ortogonalnym wlotem cieczy]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr hab. Volodymyr Cherniuk
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42670 zweryfikowanych pozycji.