Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Increased levels of nerve growth factor accompany oxidative load in recurrent pregnancy loss. Machine learning applied to FT-Raman spectra study [Podwyższony poziom czynnika wzrostu nerwów towarzyszy ładunkowi oksydacyjnemu w nawracającej utracie ciąży. Uczenie maszynowe zastosowane do badania widm FT-Raman]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria materiałowainżynieria mechanicznainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki biologicznenauki chemicznenauki farmaceutycznenauki o zdrowiu
dr hab. inż. Krzysztof Pancerz prof. KUL
Effects of Sintering Temperature and Yttria Content on Microstructure, Phase Balance, Fracture Surface Morphology, and Strength of Yttria-Stabilized Zirconia [Wpływ temperatury spiekania i zawartości itru na mikrostrukturę, równowagę fazową, morfologię powierzchni pęknięć,]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Specific features of the fine structure and local stress state of 13Kh11N2V2MF steel under cyclic loading [Specyficzne cechy struktury drobnoziarnistej i miejscowego stanu naprężeń stali 13Kh11N2V2MF pod obciążeniem cyklicznym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Study of the evolution of nanopores and microstructural degradation of fine grained YSZ–NiO(Ni) anode materials in a hydrogen sulfide containing atmosphere [Study of the evolution of nanopores and microstructural degradation of fine grained YSZ–NiO(Ni) anode materials in a hydrogen sulfide containing atmosphere]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
The Effect of Yttria Content on Microstructure, Strength, and Fracture Behavior of Yttria-Stabilized Zirconia [Wpływ zawartości itru na mikrostrukturę, wytrzymałość i pękanie tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Study of the evolution of nanopores and microstructural degradation of fine grained YSZ–NiO(Ni) anode materials in a hydrogen sulfide containing atmosphere [Badanie ewolucji nanoporów i degradacji mikrostrukturalnej drobnoziarnistych materiałów anodowych YSZ–NiO(Ni) w atmosferze zawierającej siarkowodór]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Quantum dots as material for efficient energy harvesting [Quantum dots as material for efficient energy harvesting]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr Paweł Kwaśnicki
The Effect of Yttria Content on Microstructure, Strength, and Fracture Behavior of Yttria-Stabilized Zirconia. [Wpływ zawartości itru na mikrostrukturę, wytrzymałość i pękanie tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Charakteryzacja morfologii powierzchni warstwy fotoanody oraz warstwy kropek kwantowych na podłożu porowatym w ogniwach fotowoltaicznych III generacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Growth morphology and phase composition of hierarchically self-organized oxyspinel composite films deposited by radio frequency magnetron sputtering [Morfologia wzrostu i skład fazowy hierarchicznie samoorganizujących się warstw kompozytowych oksyspinelu osadzanych za pomocą rozpylania magnetronowego RF]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowanauki fizyczne
dr Volodymyr Popovych
Charakteryzacja morfologii powierzchni warstwy fotoanody oraz warstwy kropek kwantowych na podłożu porowatym w ogniwach fotowoltaicznych III generacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr Paweł Kwaśnicki
Nauka i Przemysł – Metody Spektroskopowe w praktyce nowe wyzwania i możliwości
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr Joanna Wasąg
The effect of sintering temperature on crack growth resistance characteristics of yttria-stabilized zirconia [Wpływ temperatury spiekania na charakterystykę odporności na pękanie tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Wykorzystanie stabilizatu po mechaniczno-biologicznej przeróbce do produkcji nowego materiału zgodnie z koncepcją circural economy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr Paweł Kwaśnicki
Wykorzystanie stabilizatu po mechaniczno-biologicznej przeróbce do produkcji nowego materiału zgodnie z koncepcją circular economy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Smart Web Service of Ti-Based Alloy’s Quality Evaluation for Medical Implants Manufacturing [Inteligentna usługa internetowa oceny jakości stopów na bazie tytanu do produkcji implantów medycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Determining the Effectiveness of Street Cleaning with the Use of Decision Analysis and Research on the Reduction in Chloride in Waste [Określenie skuteczności sprzątania ulic z wykorzystaniem analizy decyzyjnej i badań nad redukcją chlorków w odpadach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr Paweł Kwaśnicki
Postępy w informatyce w inżynierii i produkcji. ISEM 2021. Notatki do wykładów w sieciach i systemach [Postępy w informatyce w inżynierii i produkcji.]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
PNN-SVM Approach of Ti-Based Powder’s Properties Evaluation for Biomedical Implants Production [Podejście PNN-SVM do oceny właściwości proszku na bazie tytanu do produkcji implantów biomedycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
The effect of electrolyte composition on the plasma electrolyte oxidation and phase composition of oxide ceramic coatings formed on 2024 aluminium alloy [Wpływ składu elektrolitu na plazmowe utlenianie elektrolitu i skład fazowy tlenkowych powłok ceramicznych powstałych na stopie aluminium 2024]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
The role of stress–strain state of gas turbine engine metal parts in predicting their safe life [Rola stanu naprężenia-odkształcenia metalowych części silników turbogazowych w przewidywaniu ich bezpiecznej żywotności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
, The character of the structure formation of model alloys of the Fe-Cr-(Zr, Zr-B) system synthesized by powder metallurgy [Charakter kształtowania struktury stopów modelowych układu Fe-Cr-(Zr, Zr-B) syntetyzowanych metodą metalurgii proszków]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
The effect of sintering temperature on the phase composition, microstructure, and mechanical properties of yttria-stabilized zirconia [Wpływ temperatury spiekania na skład fazowy, mikrostrukturę i właściwości mechaniczne tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Sm-Co alloys coercivity prediction using stacking heterogeneous ensemble model [Przewidywanie koercji stopów Sm-Co przy użyciu heterogenicznego modelu kaskadowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
The influence of chemical composition on the phase balance, microstructure, high-temperature strength and fracture toughness of Ti–Si–X and Ti–Cr–X composites [Wpływ składu chemicznego na równowagę faz, mikrostrukturę, wytrzymałość w wysokich temperaturach i odporność na pękanie kompozytów Ti–Si–X i Ti–Cr–X]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Thermophysical properties of glass-ceramic coatings of PbO–ZnO–B2O3 system doped with Al2O3, SiO2, and BaO oxides [Właściwości termofizyczne powłok szklano-ceramicznych układu PbO–ZnO–B2O3 domieszkowanego tlenkami Al2O3, SiO2 i BaO]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Thermophysical properties of glass-ceramic coatings of PbO–ZnO–B2O3 system doped with Al2O3, SiO2, and BaO oxides // Metallophysics and advanced technologies [Właściwości termofizyczne powłok szklano-ceramicznych układu PbO–ZnO–B2O3 domieszkowanego tlenkami Al2O3, SiO2 i BaO]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Estimation of the effect of redox treatment on microstructure and tendency to brittle fracture of anode materials of YSZ–NiO(Ni) system [Ocena wpływu obróbki redoks na mikrostrukturę i skłonność do kruchego pękania materiałów anodowych układu YSZ–NiO(Ni)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Optimized Filling of a Given Cuboid with Spherical Powders for Additive Manufacturing. [Zoptymalizowane wypełnienie danego prostopadłościanu za pomocą sferycznych proszków do wytwarzania przyrostowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Synthesis of functional surface layers on stainless steels by laser alloying [Synteza funkcjonalnych warstw powierzchniowych na stalach nierdzewnych metodą stopowania laserowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Ogółem w bazie dostępnych jest: 42670 zweryfikowanych pozycji.