Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Preparation and Characterization of Novel Polymer‐ Based Gel Electrolyte for Dye‐Sensitized Solar Cells Based on poly(vinylidene fluoride‐cohexafluoropropylene) and poly(acrylonitrile‐cobutadiene) or poly(dimethylsiloxane) bis(3‐ aminopropyl) Copolymers [Synteza i charakteryzacja nowegot ypu polimeru żelowego na bazie poly(vinylidene fluoride‐cohexafluoropropylene) and poly(acrylonitrile‐cobutadiene) or poly(dimethylsiloxane) bis(3‐ aminopropyl) Copolymers dedykowanego do DSSC ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Paweł Kwaśnicki
Полімерсилікатні композити на основі водорозчинних силікатів: технологія, морфологія, властивості та застосування:монографія [Kompozyty polimerowo-krzemianowe na bazie rozpuszczalnych w wodzie krzemianów: technologia, morfologia, właściwości i zastosowania: monografia]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6 [Zmodyfikowany zagęszczony odpad spienionego polistyrenu i jego mieszanin z poliamidem 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Influence of Modified Condensed Foamed Polystyrene on the Morphology and Properties of Polycaprolactam [Wpływ modyfikowanego skondensowanego spienionego polistyrenu na morfologię i właściwości polikaprolaktamu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Influence of Silicate Nucleation Agent Modified with Polyvinylpyrrolidone on the Morphology and Properties of Polypropylene [Wpływ krzemianowego środka do nukleacji modyfikowanego poliwinylopirolidonem na morfologię i właściwości polipropylenu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Physico-chemical and technological regularities of foam polystyrene degazation in the liquid medium [Prawidłowości fizyko-chemiczne i technologiczne degradacji styropianu w ośrodku ciekłym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Physicochemical Principles of Synthesis and Modification of Unsaturated Polyester-Polyvinyl Chloride Composites and the Properties of Materials Derived from Them [Fizykochemiczne zasady syntezy i modyfikacji nienasyconych kompozytów poliester-polichlorek winylu oraz właściwości materiałów z nich pochodzących]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Investigation of the microstructure and properties of a TRIP 800 steel subjected to low cycle fatigue [Badanie mikrostruktury i właściwości stali TRIP 800 poddanej zmęczeniu niskocyklowemu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Mechanical behavior of wheel steels with solid solution and precipitation hardening [Zachowanie mechaniczne stali kołowych z twardym roztworem i utwardzanie wydzieleniowe  ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Influence of Disinfectant Solutions on the Corrosion Resistance of Dental Instruments [Wpływ roztworów dezynfekujących na odporność instrumentów dentystycznych na korozję]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Biocompatible materials selection via new supervised learning methods [Wybór materiałów biokompatybilnych za pomocą nowych nadzorowanych metod uczenia się]
Książka naukowa nierecenzowana
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
A new approach for evaluating the resistance of wheel steel to spall formation [Nowe podejście do oceny odporności stali koła na powstawanie odprysków]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
The diagnostics and ways heat treatment optimization of a railway wheels steel [Diagnostyka i sposoby optymalizacji obróbki cieplnej stali kół kolejowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowainżynieria mechaniczna
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Microstructure and electrochemical properties of the vanadium alloys after low-temperature nitrogen plasma treatment Microstructure and electrochemical properties of the vanadium alloys after low-temperature nitrogen plasma treatment [Mikrostruktura i właściwości elektrochemiczne stopów wanadu po obróbce plazmą azotową w niskiej temperaturze Mikrostruktura i właściwości elektrochemiczne stopów wanadu po obróbce plazmą azotową w niskiej temperaturze]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
The Effect of Morphology and Particle-Size Distribution of VT20 Titanium Alloy Powders on the Mechanical Properties of Deposited Coatings [Wpływ morfologii i rozkładu wielkości cząstek proszków stopu tytanu VT20 na właściwości mechaniczne osadzanych powłok]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Investigation of structural-geometric parameters and elemental composition of spherical VT20 alloy powders [Badanie parametrów strukturalno-geometrycznych i składu pierwiastkowego sferycznych proszków stopu VT20]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Study of structure and morphology of surface layers formed on TRIP steel by the femtosecond laser treatment [Badanie struktury i morfologii warstw powierzchniowych utworzonych na stali TRIP przez obróbkę laserem femtosekundowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
The effect of the modification by ultrafine silicon carbide powder on the structure and properties of the Al-Si alloy [Wpływ modyfikacji najdrobniejszym proszkiem węglika krzemu na strukturę i właściwości stopu Al-Si]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Influence of the Surface Chemical Treatment of D16T Alloy on the Protective Properties of Alkyd Coatings [Wpływ chemicznej obróbki powierzchni stopu D16T na właściwości ochronne powłok alkidowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Magnetron Sputtered Electron Blocking Layer as an Efficient Method to Improve Dye-Sensitized Solar Cell Performance [Warstwy blokujące wytwarzane spaeringiem magnetronowym jako efektywna metoda poprawy wydajności ogniw DSSC]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Paweł Kwaśnicki
Coating Materials Characteristics for Plasma Treatment of Metals, Ob-tained through Diffusion Doping of Powders Based on Austenite Class Steels [Charakterystyka materiałów powłokowych do obróbki plazmowej metali uzyskanych przez domieszkowanie dyfuzyjne proszków na bazie stali klasy austenitycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
Analiza nanocząstek wybranych tworzyw sztucznych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
mgr Katarzyna Grąz
Electrical and Optical Properties of Silicon Oxide Lignin Polylactide (SiO2-L-PLA) [Właściwości elektryczne i optyczne polilaktydu tlenku krzemu ligniny (SiO2-L-PLA)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
Electrical and Optical Properties of Silicon Oxide Lignin Polylactide (SiO2-L-PLA) [Właściwości elektryczne i optyczne polilaktydu tlenku krzemu ligniny (SiO2-L-PLA)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
mgr Katarzyna Grąz
Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6 [Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6 [Zmodyfikowany zagęszczony odpad spienionego polistyrenu i jego mieszanin z poliamidem 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
mgr Katarzyna Grąz
Analysis and selection of possible options for spraying composite multilayer coatings from ceramic powders on protective screens [Analiza i wybór możliwych opcji natryskiwania kompozytowych powłok wielowarstwowych z proszków ceramicznych na ekrany ochronne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
Формирование многофункциональных плазменных покрытий на основе керамических материалов [Tworzenie wielofunkcyjnych powłok plazmowych na bazie materiałów ceramicznych]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЙ, НАНЕСЕННЫХ СПОСОБАМИ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ И ГИПЕРЗВУКОВОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ [Analiza porównawcza właściwości fizykochemicznych powłok osadzanych metodami łuku elektrycznego i metalizacji hipersonicznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
Properties of composite mate-rials for Gas-thermal spraying, obtained by diffusion doping from powders based on aus-tenite class steels [Właściwości materiałów kompozytowych do natryskiwania cieplno-gazowego, uzyskane przez domieszkowanie dyfuzyjne z proszków na bazie stali klasy austenitycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
prof. dr hab. Fiodar Pantsialeyenka
Ogółem w bazie dostępnych jest: 37302 zweryfikowanych pozycji.