Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The effect of sintering temperature on crack growth resistance characteristics of yttria-stabilized zirconia [Wpływ temperatury spiekania na charakterystykę odporności na pękanie tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Smart Web Service of Ti-Based Alloy’s Quality Evaluation for Medical Implants Manufacturing [Inteligentna usługa internetowa oceny jakości stopów na bazie tytanu do produkcji implantów medycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Postępy w informatyce w inżynierii i produkcji. ISEM 2021. Notatki do wykładów w sieciach i systemach [Postępy w informatyce w inżynierii i produkcji.]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
PNN-SVM Approach of Ti-Based Powder’s Properties Evaluation for Biomedical Implants Production [Podejście PNN-SVM do oceny właściwości proszku na bazie tytanu do produkcji implantów biomedycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Effects of yttria content and sintering temperature on the microstructure and tendency to brittle fracture of yttria-stabilized zirconia [Wpływ zawartości itru i temperatury spiekania na mikrostrukturę i skłonność do kruchego pękania tlenku cyrkonu stabilizowanego itrem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Thermophysical properties of glass-ceramic coatings of PbO–ZnO–B2O3 system doped with Al2O3, SiO2, and BaO oxides [Właściwości termofizyczne powłok szklano-ceramicznych układu PbO–ZnO–B2O3 domieszkowanego tlenkami Al2O3, SiO2 i BaO]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Estimation of the effect of redox treatment on microstructure and tendency to brittle fracture of anode materials of YSZ–NiO(Ni) system [Ocena wpływu obróbki redoks na mikrostrukturę i skłonność do kruchego pękania materiałów anodowych układu YSZ–NiO(Ni)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Thermophysical properties of glass-ceramic coatings of PbO–ZnO–B2O3 system doped with Al2O3, SiO2, and BaO oxides // Metallophysics and advanced technologies [Właściwości termofizyczne powłok szklano-ceramicznych układu PbO–ZnO–B2O3 domieszkowanego tlenkami Al2O3, SiO2 i BaO]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
The effect of sintering temperature on the phase composition, microstructure, and mechanical properties of yttria-stabilized zirconia [Wpływ temperatury spiekania na skład fazowy, mikrostrukturę i właściwości mechaniczne tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
, The character of the structure formation of model alloys of the Fe-Cr-(Zr, Zr-B) system synthesized by powder metallurgy [Charakter kształtowania struktury stopów modelowych układu Fe-Cr-(Zr, Zr-B) syntetyzowanych metodą metalurgii proszków]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
The influence of chemical composition on the phase balance, microstructure, high-temperature strength and fracture toughness of Ti–Si–X and Ti–Cr–X composites [Wpływ składu chemicznego na równowagę faz, mikrostrukturę, wytrzymałość w wysokich temperaturach i odporność na pękanie kompozytów Ti–Si–X i Ti–Cr–X]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
The effect of electrolyte composition on the plasma electrolyte oxidation and phase composition of oxide ceramic coatings formed on 2024 aluminium alloy [Wpływ składu elektrolitu na plazmowe utlenianie elektrolitu i skład fazowy tlenkowych powłok ceramicznych powstałych na stopie aluminium 2024]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
The role of stress–strain state of gas turbine engine metal parts in predicting their safe life [Rola stanu naprężenia-odkształcenia metalowych części silników turbogazowych w przewidywaniu ich bezpiecznej żywotności]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Optimized Filling of a Given Cuboid with Spherical Powders for Additive Manufacturing. [Zoptymalizowane wypełnienie danego prostopadłościanu za pomocą sferycznych proszków do wytwarzania przyrostowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Analysis of the stress-strain state of a bridgman specimen in axial tension by the finite-element method [Analiza stanu naprężenie-odkształcenie próbki Bridgmana w rozciąganiu osiowym metodą elementów skończonych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Synthesis of functional surface layers on stainless steels by laser alloying [Synteza funkcjonalnych warstw powierzchniowych na stalach nierdzewnych metodą stopowania laserowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
The effect of water vapor containing hydrogenous atmospheres on the microstructure and tendency to brittle fracture of anode materials of YSZ–NiO(Ni) system [Wpływ pary wodnej zawierającej atmosfery wodorowe na mikrostrukturę i skłonność do kruchego pękania materiałów anodowych układu YSZ–NiO(Ni)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Sm-Co alloys coercivity prediction using stacking heterogeneous ensemble model [Przewidywanie koercji stopów Sm-Co przy użyciu heterogenicznego modelu kaskadowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
The effect of doping with halogens on the hardness of vapour grown CdTe single crystals [Wpływ domieszkowania halogenami na twardość monokryształów CdTe wyhodowanych z fazy parowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowanauki fizyczne
dr Volodymyr Popovych
Nanocząstki w wodach powierzchniowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
MICROPLASTICS IN COMPOSTS AS A BARRIER TO THE DEVELOPMENT OF CIRCULAR ECONOMY [Mikroplastiki w kompostach jako bariera rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Microbial L- and D-lactate selective oxidoreductases as a very prospective but still uncommon tool in commercial biosensorics [Microbial L- and D-lactate selective oxidoreductases as a very prospective but still uncommon tool in commercial biosensorics]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Taras Kavetskyy
Analysis of the Stress-Strain State of a Bridgman Specimen in Axial Tension by the Finite-Element Method [Analiza stanu naprężenie-odkształcenie próbki Bridgmana w rozciąganiu osiowym metodą elementów skończonych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Synthesis of Functional Surface Layers on Stainless Steels by Laser Alloying, [Synteza funkcjonalnych warstw powierzchniowych na stalach nierdzewnych metodą stopowania laserowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Towards an Intelligent Decision Making of Ti-based Powders Selection for Medical Manufacturing [W kierunku inteligentnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru proszków na bazie tytanu do produkcji medycznej,]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
The effect of electrolyte composition on the plasma electrolyte oxidation and phase composition of oxide ceramic coatings formed on 2024 aluminium alloy [Wpływ składu elektrolitu na plazmowe utlenianie elektrolitu i skład fazowy tlenkowych powłok ceramicznych powstałych na stopie aluminium 2024,]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
The character of the structure formation of model alloys of the Fe-Cr-(Zr, Zr-B) system synthesized by powder metallurgy [Charakter kształtowania struktury stopów modelowych układu Fe-Cr-(Zr, Zr-B) syntetyzowanych metodą metalurgii proszków]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Optimized Filling of a Given Cuboid with Spherical Powders for Additive Manufacturing. [Zoptymalizowane wypełnienie danego prostopadłościanu za pomocą sferycznych proszków do wytwarzania przyrostowego.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Assessing surface fatigue crack growth in railway wheelset axle [Ocena wzrostu pęknięć zmęczeniowych powierzchni w osi zestawu kołowego kolejowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Estimation of the effect of redox treatment on microstructure and tendency to brittle fracture of anode materials of YSZ–NiO(Ni) system, [Ocena wpływu obróbki redoks na mikrostruturę i skłonność do kruchego pękania materiałów anodowych układu YSZ–NiO(Ni),]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41309 zweryfikowanych pozycji.