Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Application of adsorptive stripping voltammetry based on PbFE for the determination of trace aluminum released into the environment during the corrosion process [Zastosowanie adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej opartej na PbFE do oznaczania śladowych ilości glinu uwalnianego do środowiska podczas procesu korozji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowa
dr Joanna Wasąg
Вплив фосфат-нітратної композиції на корозію механічно активованої поверхні алюмінієвого сплаву [Wpływ składu fosforanowo-azotanowego na korozję aktywowanej mechanicznie powierzchni stopu aluminium]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria materiałowa
dr hab. Ivan Zin
Gum arabic/gelatin and water-soluble soy polysaccharide/gelatin blend films as carriers of astaxanthin - a comparative study of the kinetics of release and antioxidant properties [Guma arabska / żelatyna i rozpuszczalne w wodzie polisacharydy sojowe / błony żelatynowe jako nośniki astaksantyny - badanie porównawcze kinetyki uwalniania i właściwości przeciwutleniających ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria lądowa i transportinżynieria materiałowainżynieria mechanicznanauki farmaceutycznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Influence of Polymer-Silicate Nucleator on the Structure and Properties of Polyamide 6 [Wpływ nukleatora polimerowo-krzemianowego na strukturę i właściwości poliamidu 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Peculiarities of structuring in modified polyester composites [Specyfika strukturyzacji modyfikowanych kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Ohmic metal/Hg1-xCdxTe (x ≈ 0.3) contacts [Ohmic metal/Hg1-xCdxTe (x ≈ 0.3) contacts]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowanauki fizyczne
dr Volodymyr Popovych
Influence of Polymer-Silicate Nucleator on the Structure and Properties of Polyamide 6 [Influence of Polymer-Silicate Nucleator on the Structure and Properties of Polyamide 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
New micro/nanocomposite with peroxidase-like activity in construction of oxidases-based amperometric biosensors for ethanol and glucose analysis [New micro/nanocomposite with peroxidase-like activity in construction of oxidases-based amperometric biosensors for ethanol and glucose analysis]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Taras Kavetskyy
Разработка композиционного материала на основе керамики с применением добавок соединений тугоплавких металлов [Rozwój materiału kompozytowego na bazie ceramiki z wykorzystaniem ogniotrwałych związków metali]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
Innowacje młodych naukowców a Cele Zrównoważonego Rozwoju
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
mgr Katarzyna Grąz
Preparation and Characterization of Novel Polymer‐ Based Gel Electrolyte for Dye‐Sensitized Solar Cells Based on poly(vinylidene fluoride‐cohexafluoropropylene) and poly(acrylonitrile‐cobutadiene) or poly(dimethylsiloxane) bis(3‐ aminopropyl) Copolymers [Synteza i charakteryzacja nowegot ypu polimeru żelowego na bazie poly(vinylidene fluoride‐cohexafluoropropylene) and poly(acrylonitrile‐cobutadiene) or poly(dimethylsiloxane) bis(3‐ aminopropyl) Copolymers dedykowanego do DSSC ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Paweł Kwaśnicki
Modified Densified Waste of Expanded Polystyrene and Its Blends With Polyamide 6 [Zmodyfikowany zagęszczony odpad spienionego polistyrenu i jego mieszanin z poliamidem 6]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Полімерсилікатні композити на основі водорозчинних силікатів: технологія, морфологія, властивості та застосування:монографія [Kompozyty polimerowo-krzemianowe na bazie rozpuszczalnych w wodzie krzemianów: technologia, morfologia, właściwości i zastosowania: monografia]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Influence of Modified Condensed Foamed Polystyrene on the Morphology and Properties of Polycaprolactam [Wpływ modyfikowanego skondensowanego spienionego polistyrenu na morfologię i właściwości polikaprolaktamu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Physico-chemical and technological regularities of foam polystyrene degazation in the liquid medium [Prawidłowości fizyko-chemiczne i technologiczne degradacji styropianu w ośrodku ciekłym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Physicochemical Principles of Synthesis and Modification of Unsaturated Polyester-Polyvinyl Chloride Composites and the Properties of Materials Derived from Them [Fizykochemiczne zasady syntezy i modyfikacji nienasyconych kompozytów poliester-polichlorek winylu oraz właściwości materiałów z nich pochodzących]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Influence of Silicate Nucleation Agent Modified with Polyvinylpyrrolidone on the Morphology and Properties of Polypropylene [Wpływ krzemianowego środka do nukleacji modyfikowanego poliwinylopirolidonem na morfologię i właściwości polipropylenu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi
Microstructure and electrochemical properties of the vanadium alloys after low-temperature nitrogen plasma treatment Microstructure and electrochemical properties of the vanadium alloys after low-temperature nitrogen plasma treatment [Mikrostruktura i właściwości elektrochemiczne stopów wanadu po obróbce plazmą azotową w niskiej temperaturze Mikrostruktura i właściwości elektrochemiczne stopów wanadu po obróbce plazmą azotową w niskiej temperaturze]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Influence of Disinfectant Solutions on the Corrosion Resistance of Dental Instruments [Wpływ roztworów dezynfekujących na odporność instrumentów dentystycznych na korozję]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
The diagnostics and ways heat treatment optimization of a railway wheels steel [Diagnostyka i sposoby optymalizacji obróbki cieplnej stali kół kolejowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowainżynieria mechaniczna
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
The Effect of Morphology and Particle-Size Distribution of VT20 Titanium Alloy Powders on the Mechanical Properties of Deposited Coatings [Wpływ morfologii i rozkładu wielkości cząstek proszków stopu tytanu VT20 na właściwości mechaniczne osadzanych powłok]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Investigation of the microstructure and properties of a TRIP 800 steel subjected to low cycle fatigue [Badanie mikrostruktury i właściwości stali TRIP 800 poddanej zmęczeniu niskocyklowemu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Mechanical behavior of wheel steels with solid solution and precipitation hardening [Zachowanie mechaniczne stali kołowych z twardym roztworem i utwardzanie wydzieleniowe  ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
A new approach for evaluating the resistance of wheel steel to spall formation [Nowe podejście do oceny odporności stali koła na powstawanie odprysków]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Biocompatible materials selection via new supervised learning methods [Wybór materiałów biokompatybilnych za pomocą nowych nadzorowanych metod uczenia się]
Książka naukowa nierecenzowana
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Investigation of structural-geometric parameters and elemental composition of spherical VT20 alloy powders [Badanie parametrów strukturalno-geometrycznych i składu pierwiastkowego sferycznych proszków stopu VT20]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
The effect of the modification by ultrafine silicon carbide powder on the structure and properties of the Al-Si alloy [Wpływ modyfikacji najdrobniejszym proszkiem węglika krzemu na strukturę i właściwości stopu Al-Si]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Influence of the Surface Chemical Treatment of D16T Alloy on the Protective Properties of Alkyd Coatings [Wpływ chemicznej obróbki powierzchni stopu D16T na właściwości ochronne powłok alkidowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Study of structure and morphology of surface layers formed on TRIP steel by the femtosecond laser treatment [Badanie struktury i morfologii warstw powierzchniowych utworzonych na stali TRIP przez obróbkę laserem femtosekundowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Magnetron Sputtered Electron Blocking Layer as an Efficient Method to Improve Dye-Sensitized Solar Cell Performance [Warstwy blokujące wytwarzane spaeringiem magnetronowym jako efektywna metoda poprawy wydajności ogniw DSSC]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
inżynieria materiałowa
dr Paweł Kwaśnicki
Ogółem w bazie dostępnych jest: 39479 zweryfikowanych pozycji.