Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Influence of modified compacted expanded polystyrene on the rheological properties of polyamide 6 and polystyrene [Wpływ zmodyfikowanego zagęszczonego spienionego polistyrenu na właściwości reologiczne poliamidu 6 i polistyrenu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
The effect of poly(vinyl chloride) modifier and filler nature on properties of polyester composites [Wpływ modyfikatora poli (chlorku winylu) i rodzaju wypełniacza na właściwości kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Physicochemical Properties of Modified Polyester-Polyvinylchloride Compositions [Właściwości fizykochemiczne zmodyfikowanych kompozycji poliestrowo-polichlorku winylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Synthesis and properties of composites based on copolymers of polyvinylpyrrolidone and methyl methacrylate [Synteza i właściwości kompozytów na bazie kopolimerów poliwinylopirolidonu i metakrylanu metylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Synthesis and Properties of Adhesive Polymer-Methylmethacrylate Materials [Synteza i właściwości klejowych materiałów polimer-metakrylan metylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Influence of polyvinylchloride on the chemical and thermal resistance of highly filled polyester composites [Wpływ polichlorku winylu na odporność chemiczną i termiczną wysoce wypełnionych kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Morphology and properties of thermoplastic composites with modified silicate fillers [Morfologia i właściwości kompozytów termoplastycznych ze zmodyfikowanymi wypełniaczami krzemianowymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Identyfikacja nanocząsteczek Fe3O4 o przeznaczeniu biomedycznym metodami magnetometrycznymi
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Cechy szczególne tworzenia strefy zmęczenia w strefie procesu zmęczenia materiałów konstrukcyjnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Opracowanie metody uczenia maszynowego identyfikacji właściwości stopów tytanu w technologiach dodatków uszlachetniających
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Determination of the best microstructure and titanium alloy powders properties using neural network [Oznaczanie najlepszych właściwości mikrostruktury i proszków stopów tytanu przy użyciu sieci neuronowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Łączny wpływ wanadu i azotu na zachowanie mechaniczne kół kolejowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Analiza elementów skończonych próbki z bocznie rowkowanej wiązki I do oznaczania szybkości wzrostu pęknięć zmęczeniowych w trybie II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Dobór stopów w oparciu o nadzorowaną technikę uczenia się do projektowania biokompatybilnych materiałów medycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Ocena różnic pomiędzy właściwościami mikro- i nanocząsteczek Fe3O4
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Relationships between the fatigue crack growth resistance characteristics of a steel and the tread surface damage of railway wheel [Zależności między charakterystyką odporności stali na pękanie zmęczeniowe i odpornością na wzrost pęknięć zmęczeniowych a uszkodzeniem powierzchni bieżnika koła kolejowego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Połączenie wielomianu wienera i SVM do klasyfikacji materiałów w produkcji implantów medycznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Effects of twin methyl groups insertion on the structure of templated mesoporous silica materials [Wpływ wprowadzania bliźniaczych grup metylowych na strukturę szablonowanych mezoporowatych materiałów krzemionkowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Anna Borówka
Deposition methods of TiO2 on the glass and characterisation of conductive layer in DSSC [Metody osadzania TiO2 na szkle i charakteryzacja warstwy przewodzącej w ogniwach DSSC]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr Paweł Kwaśnicki
The Effect of Poly(vinyl chloride) Modifier and Filler Nature on Properties of Polyester Composites [Wpływ modyfikatora poli (chlorku winylu) i rodzaju wypełniacza na właściwości kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Tomasz Białopiotrowicz prof. KUL
Verbascum nigrum L. (mullein) extract as a natural emulsifier [Ekstrakt z Verbascum nigrum L. (mullein) jako emulgator]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria materiałowa
dr hab. Tomasz Białopiotrowicz prof. KUL
Preparation and properties of polymer-silicate composites based on hydrophilic polymers [Otrzymywanie i właściwości kompozytów polimerowo-krzemianowych na bazie polimerów hydrofilowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Submicron sized fluorescent silica particles characterization [Charakterystyka submikronowych fluoryzujacych czastek krzemu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria materiałowa
dr hab. Tomasz Białopiotrowicz prof. KUL
Submicron sized fluorescent silica particles characterization [Submicron sized fluorescent silica particles characterization]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria materiałowa
dr Rafał Kuzioła
Improvement of Solar Cells Efficiency through Detailed Characterization of TCO/TiO2 Interface [Poprawa efektywności konwersji energii w ogniwach PV dzięki badaniom międzyfazow TCO/TiO2]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria materiałowa
dr Paweł Kwaśnicki
Określanie wielkości nanocząstek na przykładzie układów core-shell z tlenku żelaza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria materiałowa
dr hab. Tomasz Białopiotrowicz prof. KUL
Micromechanical and Electrophysical Properties of Al2O3 Nanostructured Dielectric Coatings on Plane Heating Elements [Mikromechaniczne i elektrofizyczne właściwości nanostrukturalnych powłok dielektrycznych Al2O3 na płaskich elementach grzejnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Аналіза конкурентоспроможних метод підвищення експлуатаційних властивостей функціональних шарів пласких нагрівальних елементів [Analizy konkurencyjnych metod poprawy właściwości eksploatacyjnych warstw funkcjonalnych na płaskich elementach grzejnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Comparative estimation of the structure and electrical propertiers of functional layers based on PbO–ZnO–B2O3 glass-ceramicsealant [Oszacowanie porównawcze właściwości strukturalnych i elektrycznych warstw funkcjonalnych na bazie PbO, ZnO B2O3 szczeliwa ceramicznego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina prof. KUL
Ocena mycia i konserwacji powierzchni karoserii po procesach mycia nadwozi w myjniach bezdotykowych poprzez pomiar zwilżalności
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
inżynieria materiałowa
dr Jakub Nowak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 32487 zweryfikowanych pozycji.