Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Gum arabic/gelatin and water-soluble soy polysaccharide/gelatin blend films as carriers of astaxanthin - a comparative study of the kinetics of release and antioxidant properties [Guma arabska / żelatyna i rozpuszczalne w wodzie polisacharydy sojowe / błony żelatynowe jako nośniki astaksantyny - badanie porównawcze kinetyki uwalniania i właściwości przeciwutleniających ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
inżynieria biomedycznainżynieria chemicznainżynieria lądowa i transportinżynieria materiałowainżynieria mechanicznanauki farmaceutycznenauki leśnerolnictwo i ogrodnictwotechnologia żywności i żywieniaweterynaria
dr Waldemar Kazimierczak
Projekty przebudowy dróg jako zagrożenie dla zieleni przyulicznej na przykładzie Alei Racławickich w Lublinie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
architektura i urbanistykageografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennainżynieria lądowa i transport
dr inż. Jan Kamiński
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ АВІАЦІЙНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ (ALS) У МОДЕЛЮВАННІ РЕЛЬЄФУ [Perspektywy zastosowania lotniczego skanowania laserowego (ALS) w modelowaniu terenu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria lądowa i transportnauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Przykład analizy drzew przydrożnych w Lublinie z zastosowaniem danych ALS
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
inżynieria lądowa i transportnauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
[Rec.:] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783, tom 8, część A i B, sekcje 160-162, 180-182, 202-205, 226-229, 251-255, 283-286, wydał Andrzej Janeczek przy współpracy Bogusława Dybasia i Łukasza Walczego, Warszawa 2015 (część A wstępna-opisowa, ilustrowana, w języku polskim i niemieckim, format książki A4, ss. 284; część B arkusze luźne, pełnokolorowe reprodukcje w formacie oryginalnym, 28 map w pudełku)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2017
historiainżynieria lądowa i transportjęzykoznawstwo
dr hab. Mariusz Koper
Analiza efektywności systemu informacji przestrzennej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
inżynieria lądowa i transportnauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Spatio-temporal databases as research tool in historical geography [Czasowo-przestrzenne bazy danych jako narzędzie w geografii historycznej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
historiainformatykainżynieria lądowa i transportnauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Forecasting of landscape dynamics using computer models: a case study at Roztocze Wschodnie (Eastern Poland) [Prognozowanie dynamiki krajobrazu : studium przypadku na Roztoczu Wschodnim (Wschodnia Polska)]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
informatykainżynieria lądowa i transportnauki biologiczne
mgr inż. Adam Stępień
Badanie składu piasku formierskiego w celu oceny możliwości jego ponownego wykorzystania
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
inżynieria lądowa i transportnauki biologicznenauki biologicznenauki chemiczne
mgr Katarzyna Grąz
Struktury religijne na przykładzie „Atlasu wyznań i religii w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w."
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
historiainżynieria lądowa i transport
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Perspektywy zastosowania GIS w analizie przemian przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Lublina
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2015
architektura i urbanistykainżynieria lądowa i transportnauki socjologiczne
mgr Piotr Kociuba
Perspektywy zastosowania GIS w analizie przemian przestrzeni miejskiej na przykładzie miasta Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
architektura i urbanistykainformatykainżynieria lądowa i transport
mgr inż. Adam Stępień
Trójwymiarowa wizualizacja elementów miasta Lublina
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
architektura i urbanistykainformatykainżynieria lądowa i transport
mgr inż. Adam Stępień
Лазерне сканування в аналізі зелених насаджень на прикладі дільниці Поремба у Любліні (Польща) [Skanowanie laserowe jako narzędzie do analizy zieleni na przykładzie dzielnicy Poręba w Lublinie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
architektura i urbanistykainżynieria lądowa i transport
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Zastosowanie popiołów lotnych ze spalenia węgla kamiennego w budownictwie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2015
inżynieria lądowa i transportinżynieria materiałowainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki biologicznenauki chemiczne
mgr Katarzyna Grąz
What Is Measured by the Psychometric Tools Used for Driver Aptitude Assessment in Poland? A Research Report [Co mierzą narzędzia psychometryczne stosowane w Polsce do diagnozy predyspozycji kierowców? Doniesienie z badań/]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
inżynieria lądowa i transportpsychologia
dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
What Is Measured by the Psychometricl Tools Used for Driver Aptitude Assessment in Poland? A Research Report [Co mierzą narzędzia psychometryczne stosowane w Polsce do diagnozy predyspozycji kierowców? Doniesienie z badań]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2015
inżynieria lądowa i transportpsychologia
dr hab. Oleg Gorbaniuk prof. KUL
Perspektywy zastosowania danych ALS do analizy wąwozów w Lublinie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
architektura i urbanistykainżynieria lądowa i transport
mgr Piotr Kociuba
Приклади метризації і прогнозування біомаси соснових деревостанів у Польщі [Przykłady metryzacji i prognozowania sosnowych drzewostanów w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
informatykainżynieria lądowa i transportnauki biologiczne
mgr inż. Adam Stępień
Приклади метризації і прогнозування біомаси соснових деревостанів у Польщі [Przykłady metryzacji i prognozowania sosnowych drzewostanów w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
informatykainżynieria lądowa i transportnauki biologiczne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Ocena indeksu powierzchni liści po danych lidarowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
inżynieria lądowa i transportnauki biologiczne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Estimation of forest above-ground biomass rate using airborne LiDAR data [Ocena nadziemnej biomasy lasu z zastosowaniem danych LiDAR ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2014
inżynieria lądowa i transportnauki biologiczne
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Perspektywy zastosowania danych ALS do analizy wąwozów w Lublinie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2014
inżynieria lądowa i transportnauki biologicznenauki o Ziemi i środowisku
dr hab. Ihor Kozak prof. KUL
Греко-католицький цвинтар Старого Брусна як приклад сакрального мистецтва у культурних ландшафтах пограниччя [Greckokatolicki cmentarz Stare Brusno jako przykłady sztuki sakralnej w krajobrazach kulturowych pogranicza]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2014
informatykainżynieria lądowa i transportnauki o kulturze i religii
mgr inż. Adam Stępień
Mapa województwa lubelskiego Karola Perthéesa z 1786 roku jako źródło kartograficzne i historyczne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2012
historiainżynieria lądowa i transport
dr hab. Bogumił Szady prof. KUL
Kopia Mapy Borgii ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2012
inżynieria lądowa i transportnauki o sztuce
mgr Jadwiga Jaźwierska
Satyryczno-propagandowe "mapy" Europy ze zbiorów specjalnych BU KUL
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2012
historiainżynieria lądowa i transportnauki o komunikacji społecznej i mediach
mgr Jadwiga Jaźwierska
The problem of bus rage in Poland: preventive aspects [Problem agresji w autobusach w Polsce: aspekty profilaktyczne]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2012
inżynieria lądowa i transportnauki o bezpieczeństwie
dr hab. Piotr Nowakowski
Atlas (arch)diecezji lubelskiej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2012
historiainżynieria lądowa i transportnauki o Ziemi i środowisku
prof. dr hab. Henryk Gapski
Metro w Nowym Jorku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2012
inżynieria lądowa i transportnauki o bezpieczeństwienauki socjologiczne
dr hab. Piotr Nowakowski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41534 zweryfikowanych pozycji.