Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Influence of modified compacted expanded polystyrene on the rheological properties of polyamide 6 and polystyrene [Wpływ zmodyfikowanego zagęszczonego spienionego polistyrenu na właściwości reologiczne poliamidu 6 i polistyrenu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
The effect of poly(vinyl chloride) modifier and filler nature on properties of polyester composites [Wpływ modyfikatora poli (chlorku winylu) i rodzaju wypełniacza na właściwości kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Physicochemical Properties of Modified Polyester-Polyvinylchloride Compositions [Właściwości fizykochemiczne zmodyfikowanych kompozycji poliestrowo-polichlorku winylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Synthesis and Properties of Adhesive Polymer-Methylmethacrylate Materials [Synteza i właściwości klejowych materiałów polimer-metakrylan metylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Influence of polyvinylchloride on the chemical and thermal resistance of highly filled polyester composites [Wpływ polichlorku winylu na odporność chemiczną i termiczną wysoce wypełnionych kompozytów poliestrowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Synthesis and properties of composites based on copolymers of polyvinylpyrrolidone and methyl methacrylate [Synteza i właściwości kompozytów na bazie kopolimerów poliwinylopirolidonu i metakrylanu metylu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Metagenomic achievements in microbial diversity determination in croplands: a review [Osiągnięcia metagenomiki w wyznaczaniu różnorodności mikroorganizmów w glebach uprawnych: praca przeglądowa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Mikrobiologia, metagenomika, metagenomy
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Catabolic fingerprinting and diversity of bacteria in Mollic Gleysol contaminated with petroleum substances [Profil kataboliczny i różnorodność bakterii zasiedlających glebę Mollic Gleysol zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Methanogenic potential of lignites in Poland [Metanogeniczny potencjał lignitów w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Reprezentant arylcyanomethylenequinone oximes skutecznie hamuje wzrost i tworzenie strzępek u Candida albicans oraz wpływa in vitro na aktywność kinaz białkowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Anna Rymuszka
Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line [Badania prównawcze cytotoksycznego oddziaływania nodularyny na pierwotne leukocyty karpia i komórki linii CLC]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr hab. Anna Rymuszka
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Przedstawiciel oksydów arylometanometylochinonu efektywnie hamuje wzrost i powstawanie strzępek u Candida albicans i wpływa na aktywność kinaz białkowych in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Hieronim Golczyk
Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr Artur Banach
Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologicznenauki biologiczne
dr Artur Banach
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Pochodne 1,4-naftochinonu silnie hamują wzrost Candida albicans, hamują tworzenie strzępek i nie wykazują toksyczności w stosunku do zarodków danio pręgowanego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Hieronim Golczyk
Preparation and properties of polymer-silicate composites based on hydrophilic polymers [Otrzymywanie i właściwości kompozytów polimerowo-krzemianowych na bazie polimerów hydrofilowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
inżynieria chemicznainżynieria materiałowanauki chemiczne
dr Volodymyr Levytskyi prof. KUL
Nutritional yeast biomass: characterization and application [Biomasa drożdży odżywczych: charakterystyka i zastosowanie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
inżynieria chemicznanauki medycznenauki medyczne
dr Monika Jach
Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments [Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki chemicznenauki chemicznenauki fizycznenauki fizyczne
dr Taras Kavetskyy
Yarrowia lipolytica uprawiana na odpadach z biopaliw źródłem aminokwasów w diecie człowieka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki chemiczne
dr Robert Świder
Bezpieczeństwo kosmetyków
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki medyczne
dr hab. Anna Rymuszka
1,4-pochodne fenyloacetonitrylu jako potencjalne leki przecwgrzybicze
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
inżynieria chemiczna
dr Monika Janeczko
Potencjalne działanie immunotoksyczne ekstraktu pochodzącego z sinicowych zakwitów wód
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologicznenauki chemiczne
dr hab. Anna Rymuszka
Assessment of cytotoxic and genotoxic activity of cyanotoxin BMAA [Ocena cytotoksycznego i genotoksycznego oddziaływania cyjanotoksyny BMAA]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki biologicznenauki biologiczne
dr hab. Anna Rymuszka
Study survey of cupric oxide nanoparticles in removal efficiency of ciprofloxacin antibiotic from aqueous solution: adsorption isotherm study [Badania efektywności usuwania antybiotyku cyprofloksacyny z roztworu wodnego przez nanocząsteczki tlenku miedziowego: studium izoterm adsorpcji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznainżynieria środowiska,górnictwo i energetykanauki chemiczne
dr Artur Banach
Bacteroidetes as a sensitive biological indicator of agricultural soil usage revealed by culture independent approach [Bacteroidetes jako wrażliwy biologiczny wskaźnik rolniczego użytkowania gleb wyznaczony techniką niezależną od metod hodowalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Bacteroidetes as a sensitive biological indicator of agricultural soil usage revealed by culture independent approach [Bacteroidetes jako wrażliwy biologiczny wskaźnik rolniczego użytkowania gleb wyznaczony techniką niezależną od metod hodowalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr Artur Banach
Methanotrophic activity of rocks surrounding badenian salts in the "Wieliczka" salt mine [Aktywność metanotroficzna skał otaczających pokłady soli w kopalni "Wieliczka"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
inżynieria chemicznanauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 33471 zweryfikowanych pozycji.