Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Detection of spatial avoidance between sousliks and moles by combining field observations, remote sensing and deep learning techniques [Wykrywanie unikania przestrzennego między susami a kretami poprzez połączenie obserwacji terenowych, teledetekcji i technik głębokiego uczenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Piotr Kociuba
The temporal inference with the use of ant-based clustering algorithm and flow graphs in the problem of prognosing complications of medical surgical procedures [Wnioskowanie temporalne z wykorzystaniem algorytmu klasteryzacji mrówkowej i grafów przepływu w problemie prognozowania komplikacji medycznych procedur chirurgicznych ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjnainżynieria biomedycznanauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Krzysztof Pancerz
Logic Programming with Post-Quantum Cryptographic Primitives for Smart Contract on Quantum-Secured Blockchain [Logic Programming with Post-Quantum Cryptographic Primitives for Smart Contract on Quantum-Secured Blockchain]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Xin Sun
Schrödinger’s Ballot: Quantum Information and the Violation of Arrow’s Impossibility Theorem [Schrödinger’s Ballot: Quantum Information and the Violation of Arrow’s Impossibility Theorem]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Xin Sun
Political and Economic Contexts of Implementing 5G in Poland and in Selected European Countries [Polityczne i ekonomiczne konteksty wdrażania technologii 5G w Polsce i wybranych krajach europejskich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Urszula Soler
Detection and Classification of Anomalies in Large Data Sets on the Basis of Information Granules [Wykrywanie i klasyfikacja anomalii w dużych zbiorach danych z wykorzystaniem ziaren informacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Krystyna Kiersztyn
Design and Implementation of an Information System for Self-Control of Bronchial Asthma by Patients [Zaprojektowanie i wdrożenie systemu informatycznego do samokontroli astmy oskrzelowej przez pacjentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
Investigation of Wireless Pulse Oximeters for Smartphone-based Remote Monitoring of Lung Health [Badanie bezprzewodowych pulsoksymetrów do zdalnego monitorowania zdrowia płuc za pomocą smartfonów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
Lottery and Auction on Quantum Blockchain [Loteria i aukcja w kwantowym blockchainie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Xin Sun
Lottery and Auction on Quantum Blockchain [Loteria i aukcja w kwantowym blockchainie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Who is obliged when many are involved? Labelled transition system modelling of how obligation arises [Kto jest zobowiązany dgy wielu jest zaangażowanych? Model LTS dla powstawania zobowiązania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Multi-Party Quantum Byzantine Agreement without Entanglement [Wielostronne kwantowe porozumienie bizantyńskie bez splątania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
filozofiainformatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Xin Sun
Consistent projections and indicators in pairwise comparisons [Projekcje konsystentne i indykatory w metodzie porównań parami]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Przemysław Rutka
Data correction using Hamming coding and hash function and its CUDA implementation [Korekta danych za pomocą kodowania Hamminga i funkcji skrótu oraz jej implementacja na CUDA]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
Simple Universal Translator as an Alternative Compiler-Compiler [Simple Universal Translator jako alternatywny kompilator-kompilator]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
Towards Quantum-Secured Permissioned Blockchain: Signature, Consensus, and Logic [Towards Quantum-Secured Permissioned Blockchain: Signature, Consensus, and Logic]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Error modeling in semiconductor memory of computers [Modelowanie błędów w pamięci półprzewodnikowej komputerów]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Software tool for the analysis of the text steganography method based on the modification of the characters color [Oprogramowanie do analizy metody steganografii tekstowej na podstawie modyfikacji koloru znaków]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Probabilistic measure of space for neurocryptographic system solutions [Probabilistyczna miara przestrzeni dla rozwiązań systemu neurokryptograficznego]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Master of Computer Engineering Program with a Specialization in Cyber-Physical Systems [Magisterski program z inżynierii komputerowej ze specjalizacją w systemach cyber-fizycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
Automatyczne rozpoznawanie podobieństwa melodii
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Piotr Kulicki
Применение форматов электронных книг при передаче конфеденциальной информации методами компьютерной стеганографии [Wykorzystanie formatów książek elektronicznych do przekazywania informacji poufnych metodami steganografii komputerowej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Methods, Software and Hardware Tools for Cryptocurrency Technologies [Metody, oprogramowanie i narzędzia sprzętowe dla technologii kryptowalutowych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТЕГАНОГРАФИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ МНОГОКЛЮЧЕВОЙ СИСТЕМЫ [Modelowanie matematyczne odporności steganograficznej systemu wielokluczowego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
Улучшение точности позиционирования динамических объектов в системах геолокации [Ulepszenie dokładności pozycjonowania obiektów dynamicznych w systemach geolokacyjnych]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Pavel Urbanovich
A simple voting protocol on quantum blockchain [A simple voting protocol on quantum blockchain]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofiainformatyka techniczna i telekomunikacyjnanauki fizyczne
prof. dr hab. Piotr Kulicki
A Representative Fragment Method of Analyzing Complex Systems of Smart Contract [Metoda analizy reprezentatywnego fragmentu zachowania złożonego systemu inteligentnych kontraktów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Michał Horodelski
High Density Highperformance Computing Systems Cooling [Chłodzenie wysokowydajnych systemów obliczeniowych o dużej gęstości]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
Modelowanie procesów mnogich/masowych PRM przy wykorzystaniu czasowej sieci Petriego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatykainformatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Michał Horodelski
Blockchain w zdecentralizowanej autoryzacji transakcji barterowych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
dr Michał Horodelski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41309 zweryfikowanych pozycji.